План роботи методичної ради

Єдина педагогічна тема, над якою працює педагогічний колектив ліцею-інтернату:

 «Створення оптимальних умов для навчання, виховання та тренування учнів-вихованців спортивного ліцею-інтернату на національно-патріотичних засадах»».

Методична тема: «Забезпечення якісною освітою учнів-спортсменів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання».

Наказ від 2023.08.31 №102 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними працівниками ліцею-інтернату у 2023-2024 навчальному році

План роботи методичної ради

Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю

І. Загальні положення і основні завдання МР  ХРЛІСП

Методична рада ХРЛІСП – це колективний орган управління організаційно-методичною роботою, який керується у своїй діяльності «Положенням про методичну раду» і покликаний сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу в ліцеї-інтернаті.

ІІ. Головна мета діяльності методичної ради:

·        кадрове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу;

·        упровадження в освітній процес інноваційних методик і технологій трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів ХРЛІСП;

·        розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;

·        вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів новаторів, нових освітніх технологій та систем;

·        підвищення якості знань здобувачів освіти з предметів навчального плану, реалізація проекту „Обдарованість”;

·        підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи  шкільних методичних об’єднань, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад;

·        підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

·        удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності навчального закладу;

·        забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

·        підвищення іміджу  ХРЛІСП;

·        підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

·        поширення передового педагогічного досвіду працівників ХРЛІСП  шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;

·        створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності освітнього процесу.

ІІІ. МР є дорадчим органом педагогічної ради ліцею. Спільними завданнями МР і педагогічної ради є:

·        робота над проблемною темою ліцею-інтернату;

·        підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності вчителів та вихователів ХРЛІСП, активізація їхньої творчої діяльності;

·        прогнозування розвитку навчального закладу;

·        упровадження інноваційних освітніх технологій;

·        визначення шляхів підвищення ефективності освітнього процесу ХРЛІСП;

·        розробка змісту, форм і технологій виховання учнів ХРЛІСП.

 

Тематика засідань методичної ради 

Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю 

на 2023/2024 навчальний рік

Затверджую

В. о. директора Харківського

                              республіканського ліцею- інтернату      спортивного профілю

                                                                                 _______Микола Галашко

                                                                                 «___» __________ 2023 року

№ з/п Тема Дата Відповідальні Відмітка про виконання
1.

 

 

1.    Про аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби на новий навчальний рік.

2.    Про обговорення й затвердження плану  роботи методичної ради на 2022/2023 навчальний рік.

3.    Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

4.    Про огляд нормативних документів щодо організованого початку 2023/2024 навчального року.

5.    Про підготовку й проведення

І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

01.09.2023 Галашко М.І.

Гунбіна С.Ю.

2.

 

 

 

 

 

 

1.    Про ознайомлення членів методичної ради з постановами та наказами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України.

2.    Про організацію роботи школи молодого вчителя, молодого класного керівника.

3.    Про роботу вчителів з питань підготовки учнів до ДПА/ЗНО.

4.    Про результати відвідування уроків адміністрацією.

06.10.2023 Галашко М.І.

Гунбіна С.Ю.

3.

 

1.   Про моніторинг участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2.   Про моніторинг навчальних досягнень  і спортивних результатів учнів за І семестр 2023/2024 навчального року.

3.   Про хід атестації педагогічних працівників ліцею-інтернату.

4.   Про моніторинг перевірки шкільної документації.

05.01.2024 Галашко М.І.,

Гунбіна С.Ю.

4.

 

 

1.    Про результати атестації педагогічних працівників.

2.    Про підготовку та проведення ДПА/ЗНО.

3.    Про роботу МО щодо використання інноваційних технологій в освітньому процесі.

4.    Про результати вивчення стану викладання навчальних предметів.

05.01.2024 Галашко М.І.,

Гунбіна С.Ю.

5. 1.   Про моніторинг навчальних досягнень  і спортивних результатів учнів за 2022/2023 навчальний рік.

2.   Про підсумки виховної роботи за навчальний рік.

3.   Про пропозиції щодо планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

 

02.06.2024 Галашко М.І.

Гунбіна С.Ю., керівники МО