Ліцензія на освітню діяльність та статут ХРЛІСП

 

СТАТУТ

Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 21263459

Ухвалено на засіданні педагогічної

ради Харківського республіканського

ліцею-інтернату спортивного профілю

протокол від 31.05.2013 №7

1. Загальна частина

1.1.  Харківський республіканський ліцей-інтернат спортивного профілю (далі – ліцей-інтернат) – є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю системи загальної середньої освіти, який створений наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту № 4426 від 09.12.2010 року згідно постанови Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 року № 1082 “Про реорганізацію Державного експериментального навчально-спортивного центру з легкої атлетики в м. Харкові”.

1.2. Ліцей-інтернат належить до державної власності та віднесений до сфери управління Міністерства освіти і науки України, згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.2011р. №1197-р “Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і Державної служби молоді та спорту”.

1.3. Надання та позбавлення ліцею-інтернату статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю здійснюється в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

1.4. Найменування закладу:

– повна назва: Харківський республіканський ліцей-інтернат спортивного профілю;

– скорочена назва: ХРЛІСП.

1.5. Місце знаходження: 61099, м. Харків, проспект Московський 246-а

тел./факс: (572) 94-76-35, 94-17-50, е/п.  hrlisp@internatkh.org.ua 

1.6. Ліцей-інтернат є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства та установах банків, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки з власною назвою.

1.7. Ліцей-інтернат є закладом фізичної культури та спорту, який забезпечує відбір та спортивну підготовку обдарованих дітей, створює умови для розвитку їх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд у поєднанні із здобуттям учнями загальної середньої освіти.

1.8. Ліцей-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами та постановами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Положенням про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1354, цим Статутом, іншими актами законодавства.

2. Мета та головні завдання діяльності.

2.1. Головною метою ліцею-інтернату є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та розвиток спортивних здібностей та обдарувань дітей і молоді з метою підготовки спортсменів до національних збірних команд України з видів спорту.

2.2. Ліцей-інтернат планує навчально-виховну та спортивно-тренувальну роботу самостійно, відповідно до завдань в плані роботи відображаються найголовніші завдання діяльності навчального закладу на навчальний рік з урахуванням перспектив його розвитку.

2.3. Головними завданнями ліцею-інтернату є:

–     забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

–     виховання громадянина України;

–     виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

–     формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

–     виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

–     розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

–     реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

–     виховання свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

–     створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

–     пошук і відбір спортивно обдарованих дітей та молоді;

–     організація інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення участі учнів у змаганнях;

–     створення сприятливих умов для поєднання інтенсивних тренувань з навчанням, відпочинком, відновленням сил і енергії;

–     підготовка спортсменів, здатних успішно виступати на престижних міжнародних змаганнях.

2.4. Ліцей-інтернат самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та цим Статутом.

2.5. Ліцей-інтернат несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

–     безпечні умови освітньої та спортивної діяльності;

–     дотримання державних стандартів освіти;

–     дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, дотримання фінансової дисципліни.

2.6. Ліцей-інтернат має право:

–     проходити в установленому порядку державну атестацію;

–     визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

–     визначати варіативну частину робочого навчального плану;

–     в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

–     використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

–     бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

–     отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

–     залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

–     розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

–     створювати структурні підрозділи з окремих видів спорту для забезпечення навчально-тренувального та змагального процесів;

–    утворювати з іншими навчальними закладами навчально-науково-виробничі комплекси для організації безперервної освіти, ступеневої підготовки фахівців та спортсменів вищих досягнень.

2.7. У ліцею-інтернаті створюються та функціонують: методичні об’єднання вчителів загальноосвітніх дисциплін, класних керівників, вихователів, тренерські ради, спортивно-методична рада.

2.8. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

3. Організація навчально-виховного та спортивно-тренувального процесу в ліцеї-інтернаті

3.1. Організація навчально-виховного та спортивно-тренувального процесів ґрунтується на Законі України “Про загальну середню освіту”, Положенні про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 № 2061 із змінами та доповненнями від 28.12.2011 № 1354; Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.

Основними документами, що регулюють навчально-виховний та спортивно-тренувальний процес, є:

–     типовий навчальний план з видів спорту, затверджений Міністерством освіти і науки України;

–     програма з відповідного виду спорту, затверджена Міністерством молоді та спорту України;

–     річний робочий план ліцею-інтернату, затверджений директором.

3.2. Ліцей-інтернат здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.3. Мова навчання визначається відповідно до Конституції України і законодавства про мови. Профіль навчання – спортивний.

3.4. Порядок організації навчального процесу, форми навчання та контролю за набуттям знань, вмінь і навичок учнів, порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення учнів до наступних класів, терміни початку і закінчення навчального року, тривалість канікул установлюються ліцеєм-інтернатом відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.

3.5. Щоденна кількість і послідовність навчальних, навчально-тренувальних занять в ліцеї-інтернаті визначаються планом роботи на навчальний рік. Розклад  уроків, навчальних і навчально-тренувальних занять на тиждень складаються відповідно до санітарно-гігієнічних і педагогічних вимог та завдань спортивної підготовки і затверджуються директором за погодженням із профспілковим комітетом.

3.6. Учні ліцею-інтернату беруть участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах на підставі затверджених директором календарних планів спортивно-масових заходів.

3.7. У вихованні та навчанні учнів використовуються різноманітні форми та методи проведення класних і позакласних занять, що забезпечують виховання у них високих моральних і вольових якостей, поваги до державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, розвиток розумових здібностей, вироблення навичок самостійної роботи, уміння використовувати отримані знання на практиці.

У ході навчально-виховної роботи проводяться факультативні та гурткові заняття загальноосвітнього та прикладного характеру, спортивні змагання, екскурсії на спортивні заходи, музеї, вищі навчальні заклади та підприємства.

Час для факультативних і гурткових занять визначається директором відповідно до державних стандартів освіти, навчальних програм і рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

3.8. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів ліцею-інтернату, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008р. № 94.

3.9. У разі незгоди учня чи його батьків, або осіб, які їх заміняють, з річною підсумковою оцінкою йому може бути надана можливість складати екзамени з відповідного предмета незалежній комісії, склад якої визначається Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

3.10. Учнівський склад ліцею-інтернату комплектується із спортивно обдарованих дітей,  підлітків, які проживають в м. Харкові та інших регіонах України і пройшли попередню підготовку в дитячо-юнацьких спортивних школах.

3.11. Для відбору та прийому учнів до ліцею-інтернату створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора ліцею-інтернату. До складу приймальної комісії входять провідні фахівці в галузі спорту, представники спортивних організацій, педагогічні працівники ліцею-інтернату.

3.12. Учні зараховуються до ліцею-інтернату на конкурсній основі, відповідно до Правил прийому.

3.13. Обов’язковою умовою для абітурієнтів при вступі до ліцею-інтернату є поглиблений медичний огляд, результати якого можуть бути підставою для відмови в їх зарахуванні.

3.14 Зарахування учнів до ліцею-інтернату, здійснюється за наказом директора на підставі рішення приймальної комісії.

3.15. Для зарахування учнів проводяться навчально-тренувальні збори, відбіркові змагання з кожного виду спорту на протязі 7 днів в межах виділених асигнувань.

3.16. Загальна чисельність учнів ліцею-інтернату та види спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів, затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством молоді та спорту України.

3.17. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються в межах часу, що передбачений робочими навчальними планами.

Навчальні заняття розпочинаються 01 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 01 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший та другий.

3.18. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.19. Наповнюваність класів – до 25 осіб; навчально-тренувальних груп з видів спорту визначається навчальним планом в залежності від рівня кваліфікації спортсмена.

3.20. Протягом навчального року для учнів встановлюються канікули, тривалість яких протягом року не повинна становити менше ніж 30 днів.

Графік канікул встановлюється ліцеєм-інтернатом з урахуванням режиму навчального та тренувального процесів.

Тривалість уроків у ліцею-інтернаті становить: 45 хвилин.

Спортивно-тренувальна діяльність відбувається відповідно до робочих навчальних програм у формі навчально-тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів, змагань за розкладом, затвердженим директором.

3.21. Щоденна кількість і послідовність навчально-тренувальних занять визначається розкладом, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, і затверджується директором.

3.22. Порядок переведення і випуск учнів ліцею-інтернату визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 14 квітня 2008 року № 319.

3.23. Учні випускних класів, які беруть участь у міжнародних спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах в складі збірних команд України, звільнюються від державної атестації. Підсумкові оцінки їм виставляються за результатами річного оцінювання.

3.24. Учні ліцею-інтернату, які не засвоюють загальноосвітню та спортивну програму, систематично порушують дисципліну, спортивний режим, правила внутрішнього розпорядку, за рішенням педагогічної ради відраховуються із закладу та переводяться до загальноосвітньої школи за місцем проживання.

4. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу в ліцеї-інтернаті

4.1. Учасниками начально-виховного процесу в ліцеї-інтернаті є:

учні, керівні та педагогічні працівники, спеціалісти, батьки або особи, які їх заміняють.

4.2. Учні ліцею-інтернату мають право:

на навчання та здобуття певного освітнього рівня;

на користування навчальною, спортивною, оздоровчою базою ліцею-інтернату;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування  ліцею-інтернату;

на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

4.3. Учні зобов’язані:

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

дотримуватися правил особистої гігієни;

дбайливо ставитися до майна ліцею-інтернату і особистого майна;

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

підвищувати загальнокультурний рівень;

бути працьовитими, дисциплінованими, підвищувати рівень спортивної підготовки;

досягати в кожному навчальному році спортивних результатів згідно зі спортивними вимогами;

успішно поєднувати навчання і спорт;

4.4. Педагогічні працівники і вихователі мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів організації  навчально-виховного та спортивно-тренувального процесів;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

здійснення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного та спортивного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею-інтернату;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, в тому числі й за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством.

4.5. Педагогічні працівники та вихователі зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, на рівні обов’язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти піднесенню іміджу ліцею-інтернату;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, виконувати статут ліцею-інтернату, правила внутрішнього трудового розпорядку;

підтримувати постійний зв’язок з вихователями та з батьками учнів;

виконувати накази й розпорядження директора;

брати участь у роботі педагогічної ради.

4.6. Атестація  педагогічних працівників здійснюється один раз у п’ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 за № 1255/18550

4.7. Педагогічні працівники і вихователі, які систематично порушують Статут ліцею-інтернату, правила внутрішнього трудового розпорядку ліцею-інтернату, не виконують функціональні обов’язки, умови колективного договору, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, можуть бути звільнені відповідно до законодавства України.

5. Структура ліцею-інтернату

5.1. Ліцей-інтернат – загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня, який надає освітні послуги ІІ ступеня починаючи з 8 класу та забезпечує здобуття учнями відповідно базової та повної загальної середньої світи і поглиблену спортивну підготовку.

5.2. Основними структурними підрозділами ліцею-інтернату є:

навчальна частина;

спортивні відділення;

учбово-спортивна база у с. Лиман Харківської області Зміївського району;

виховна частина;

медична частина;

харчоблок;

господарські структури.

5.3. Основна школа (8-9 класи) забезпечує базову загальну середню освіту. Особам, які закінчили основну школу, видається свідоцтво про базову загальну освіту.

Старша школа (10-11 класи) забезпечує повну загальну середню освіту. Особам, які закінчили старшу школу видається атестат про повну загальну середню освіту.

6. Медичне обслуговування учнів ліцею-інтернату

6.1. З метою збереження життя та здоров’я учнів в умовах інтенсивної спортивно-тренувальної діяльності, в ліцеї-інтернаті функціонує медична частина, яка здійснює догляд за станом здоров’я учнів.

Медико-біологічне забезпечення спортивно-тренувальної діяльності в ліцеї-інтернаті здійснюється медичною частиною шляхом проведення лікувально-профілактичної роботи, поглиблених лікарських обстежень, контролю за здоров’ям учнів, медико-педагогічного нагляду за функціональним станом їхнього організму в умовах значних фізичних навантажень, організації раціонального та висококалорійного харчування, проведення комплексних заходів щодо відновлення сил і підвищення загартованості та працездатності організму.

Медична частина здійснює медичний контроль за учнями в період тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів, змагань.

Для забезпечення лікувально-профілактичних і відновлюючих заходів, ліцей-інтернат може мати власні медико-відновлювальні центри з необхідними приміщеннями, сучасним діагностичним і медичним обладнанням.

7. Управління ліцеєм-інтернатом і самоврядування трудового колективу

7.1. Управління ліцеєм-інтернатом здійснює Міністерство освіти і науки України та у межах компетенції Міністерство молоді та спорту України.

Безпосереднє керівництво ліцеєм-інтернатом здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністерством освіти і науки України.

7.2. Директор ліцею-інтернату забезпечує:

–     виконання його освітніх і спеціальних завдань;

–     проведення державної політики в галузі освіти та фізичної культури і спорту;

–     представляє ліцей-інтернат в установах і організаціях України та за кордоном;

–     розпоряджається коштами ліцею-інтернату, ефективно використовує майно згідно чинного законодавства;

–     укладає угоди, відкриває банківські рахунки та рахунки в органах Казначейства, видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного та спортивно – тренувального процесів;

–     приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ліцею-інтернату відповідно до законодавства;

–     визначає функціональні обов’язки працівників;

–     контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни, виконання планів роботи і програм підготовки учнів;

–     відповідає за якість та ефективність роботи ліцею-інтернату, дотримання законності, вимог охорони праці та дитинства, організації побутового обслуговування учнів, студентів і працівників, їх оздоровлення, фінансового-господарську діяльність, стан і збереження будівель та іншого майна;

–     щорічно звітує перед учасниками навчально-виховного процесу з основних напрямів діяльності закладу.

Директор відповідно до законодавства може делегувати частину своїх обов’язків своїм заступникам.

Заступники директора, керівники структурних підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади директором. Для вирішення основних питань діяльності ліцею-інтернату відповідно до його Статуту  створюються робочі та дорадчі органи. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються директором.

7.3. В ліцеї-інтернаті створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Склад педагогічної ради та положення про педагогічну раду затверджуються директором ліцею-інтернату.

Головою педагогічної ради є директор ліцею-інтернату.

Педагогічна рада ліцею-інтернату:

формує завдання та напрями розвитку ліцею-інтернату;

розглядає питання навчально-виховного та тренувального процесів в ліцеї-інтернаті, приймає відповідні рішення;

приймає рішення про переведення учнів до наступних класів і їх випуск, видачу документів про освіту, притягнення викладачів до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання посадових обовязків;

організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, упровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб ліцею-інтернату.

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше чотирьох на рік.

7.4. З метою всебічної допомоги ліцею-інтернату в утриманні, вихованні, навчанні, учнів може створюватися піклувальна рада та інші громадські об’єднання, діяльність яких здійснюється відповідно до  законодавства.

Вищим органом громадського самоврядування в ліцеї-інтернаті є загальні збори (конференція) трудового колективу. Загальні збори (конференція):

обирають раду ліцею-інтернату, встановлюють її склад;

затверджують основні напрями діяльності ліцею-інтернату;

обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу Законів про працю України;

розглядають проект колективного договору.

Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності ліцею-інтернату готуються та приймаються  адміністрацією ліцею-інтернату за участю трудового колективу і відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини  трудового колективу з адміністрацією ліцею-інтернату.

8. Майно ліцею-інтернату.

8.1. Майно ліцею-інтернату складають основні фонди: приміщення, обладнання, інвентар, техніка, тощо та інші цінності, необхідні для здійснення основної діяльності, забезпечення сучасних умов навчання, тренування, відновлення, відпочинку. Ліцей-інтернат має учбово-спортивну базу, їдальню, відео і оргтехніку, транспортні засоби, навчальне, медичне обладнання і інвентар, актовий зал, приміщення для викладацького, інженерно-технічного та допоміжного персоналу.

Ліцею-інтернату надаються земельні ділянки на праві постійного користування, відповідно до Земельного кодексу України.

Відчуження, продаж, обмін, передача, здача в оренду, надання безоплатно в тимчасове користування або позика майна, приміщень, устаткування, інвентарю та інших матеріальних цінностей ліцею-інтернату, а також списання їх з балансу здійснюється лише за рішенням Міністерства освіти і науки України та у випадках, передбачених законодавством.

Збитки, завдані ліцею-інтернату внаслідок порушень його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства.

9. Фінансово-господарська діяльність ліцею-інтернату.

9.1. Фінансово-господарська діяльність ліцею-інтернату здійснюється на основі його кошторису і бюджетного фінансування та позабюджетних надходжень.

9.2. Джерелами фінансування ліцею-інтернату є:

–     кошти державного бюджету.

Можливими додатковими джерелами фінансування є:

–     благодійні внески; інші надходження, незаборонені законодавством.

Витрати на діяльність ліцею-інтернату здійснюється відповідно до річного кошторису. Для здійснення статутних повноважень ліцей-інтернат може залучати комерційні банки, товариства, підприємства, установи, організації, благодійні фонди, асоціації, профспілки, також має право використовувати іноземну валюту у порядку, встановленому діючим законодавством України.

Кошти ліцею-інтернату зберігаються на його рахунках в установах банків, органах Казначейства і знаходяться у його повному розпорядженні. Не використані за звітний період кошти вилученню не підлягають.

9.3. Ліцей-інтернат має право:

–     самостійно формувати штатний розклад;

–     встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах фонду оплати праці і власного кошторису;

–     придбати і орендувати необхідні йому обладнання, матеріальні ресурси, навчальну та спортивну базу;

–     користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб;

–     фінансувати, за рахунок власних коштів, заходи, які сприяють покращенню соціально-побутових умов колективу;

–     в установленому порядку укладати угоди і здійснювати інші юридичні акти з іноземними юридичними, фізичними особами у порядку, передбаченому діючим законодавством України;

–     укладати з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями договори про спільну діяльність і обмін спортивними делегаціями;

–     розвивати власну соціальну базу, мережу спортивних, лікувально-профілактичних, медико-відновлювальних і культурних підрозділів;

–     спрямовувати свої кошти на благоустрій соціально-побутових об’єктів.

Учні ліцею-інтернату забезпечуються безкоштовно харчуванням за встановленими нормами, гуртожитком, табельними парадною і спортивною формою, спортивним інвентарем.

10. Міжнародні зв’язки та зовнішньо – економічна діяльність ліцею-інтернату

10.1. Ліцей-інтернат має право:

–     здійснювати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод відповідно до чинного законодавства;

–     провадити зовнішньоекономічну діяльність згідно діючого законодавства України та даного Статуту.

10.2. Валютні та інші находження від зовнішньоекономічної діяльності ліцею-інтернату використовуються для забезпечення його статутної діяльності відповідно до затвердженого кошторису та згідно чинного законодавства.

11. Контроль за діяльністю ліцею-інтернату, облік, звітність.

11.1. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається законодавством України.

11.2. Діловодство ліцею-інтернату встановлюється відповідно до нормативних актів Міністерства освіти і науки України.

11.3. Основною формою контролю за діяльністю ліцею-інтернату є атестація, яка проводяться відповідно до постанов Кабінету Міністрів України та інших законодавчих актів.

11.4. Зміст, форма, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним, спортивно-тренувальним процесом, встановлюється  відповідно до чинного законодавства.

11.5. Ліцей-інтернат здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається законодавством України.

12. Реорганізація або ліквідація ліцею-інтернату

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею-інтернату приймає Міністерство освіти і науки України або суд згідно з законодавством.

12.2. Реорганізація ліцею-інтернату відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

12.3. Ліквідація ліцею-інтернату проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Міністерством освіти і науки України, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

12.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцеєм-інтернатом.

12.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ліцею-інтернату, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Міністерству освіти і науки України.

12.6. У випадку реорганізації права та зобов’язання ліцею-інтернату переходять до правонаступників відповідно до законодавства або визначених навчальних закладів.

12.7. При реорганізації й ліквідації ліцею-інтернату працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з законодавством України про працю.

12.8. Ліцей-інтернат вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

12.9. Надання та позбавлення ліцею-інтернату статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю здійснюється в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.10. Припинення діяльності ліцею-інтернату, як навчального закладу здійснюється в установленим законом порядку.

13. Зміни та доповнення до Статуту ліцею-інтернату

13.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться в установленому законодавством порядку.

 

В.о. директора                                                                                                                                                       І.М.Вишня