Виховна робота

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю

(ХРЛІСП) на 2014/2015 навчальний рік

І. ВСТУП

          На реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», державних національних програм, згідно  плану роботи ліцею на 2014/2015 н.р., педагогічний колектив ХРЛІСП працює над вирішенням єдиної педагогічної теми: «Створення оптимальних умов для навчання, виховання та тренування учнів-вихованців спортивного ліцею-інтернату на національно-патріотичних засадах».

 Метою виховання учнів в ліцеї-інтернаті є формування морально-духовної, фізично-розвиненої, налаштованої на здоровий спосіб життя, духовно багатої, креативно мислячої, конкурентно – спроможної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Пріоритети виховної роботи закладу:

·        виховання національної свідомості;

·        виховання патріотизму через спортивну діяльність учнів;

·        формування високої мовної культури;

·        виховання й закріплення принципів загальнолюдської моралі;

·        виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

·        виховання поваги до історичного минулого Батьківщини та її традицій;

·        формування фізичного, психічного, духовного здоров’я дітей;

·        формування повноцінного глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянським ставленням до відповідальності;

·        виховання естетичної культури учнів як засіб профілактики правопорушень;

·        розвиток інтересу до пізнавальної діяльності.

Виховна робота в нашому ліцеї спрямована на формування в учнів світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, традицій, інших соціально значущих надбань вітчизняної та світової духовної культури, а це є складовою частиною національного виховання.

Ця діяльність – органічний компонент освіти, що охоплює всі елементи роботи навчального закладу – від контролю зовнішнього вигляду ліцеїстів, їхньої виконавської та навчально-тренувальної дисципліни до прагнення висот у спорті, у житті, до планування та виконання творчих справ.

Основні напрями виховної роботи:

·        формування ціннісного ставлення до себе;

·        формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, оточення;

·        виховання ціннісного ставлення до праці;

·        виховання ціннісного ставлення до природи;

·        формування ціннісного ставлення до культури та мистецтва;

·        формування ціннісного ставлення особистості до суспільства й держави.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства й держави

         Робота колективу спрямована на виховання особистості, яка палко любить свій народ, свою Батьківщину, і передбачає:

·        турботу про інтереси й історичну долю країни;

·        гордість за соціальні та культурні досягнення своєї країни;

·        співчуття до страждань народу й переживання за соціальні недаліки суспільства;

·        прив’язаність до місця проживання (до свого міста, області, країни загалом).

Необхідність широкого й усебічного правового виховання викликана зростанням творчої, координувальної ролі права в економічному, політичному та соціальному розвитку нашого суспільства.

Суть виховної функції права полягає в тому, що воно, регулюючи вольову діяльність людини, може сприйматися нею як розумово, так і емоційно, переконуючи її в справедливості закону, погрожуючи карою у випадку його порушення, викликаючи шанобливе ставлення до нього. Трансформація цього принципу щодо виховного поля в закладі просліджується в системі дисциплінарних лінійок, індивідуальних і групових бесід адміністрації і президентської ради з учнями, схильними до порушення внутріліцейної  та навчальної дисципліни.

Метою правового виховання учнів є виховання в них правової культури громадянина вільної України. Правова культура складається передусім зі свідомого ставлення громадянина до своїх прав та обов’язків, із глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені  в них вимоги, що виражають волю й інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

Правове виховання в нашому закладі здійснюється через систему виховних заходів, самоврядування учнів, профорієнтаційну роботу, профілактику шкідливих звичок, використання інтерактивних методів виховання – диспутів, предметних тижнів, організацію зустрічей з фахівцями тощо. Таким чином, правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює непримиренність до негативних явищ.

Пріоритетні напрями формування громадянина:

·        виховання поваги до Конституції, законів України, національної символіки;

·        знання й дотримання законів;

·        глибоке усвідомлення взаємозв’язків між ідеями свободи, правами людини та її громадянським ставленням і відповідальністю.

Громадянське виховання у ХРЛІСП нерозривно пов’язане зі спортивним профілем навчання закладу і його традиціями, які базуються на доктрині національного виховання.

Ціннісне ставлення до себе

         Головною метою спортивно-оздоровчої роботи в ліцеї-інтернаті є виховання особистості, яка свідомо підтримує здоровий спосіб життя.

В ліцеї працює наркопост, метою діяльності якого є профілактика шкідливих звичок, сприяння розумінню дітьми переваг здорового способу життя, заохочення їх до здобуття знань, умінь і навичок ЗСЖ, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, поширення знань про здоров’я, ЗСЖ у середовищі підлітків, а також залучення до просвітницької діяльності серед однолітків, доводити, що сучасна мода – це здоров’я. У рамках роботи наркопоста організовуються зустрічі з соціальними та медичними фахівцями з питань профілактики СНІДу та венеричних захворювань, запобігання ранньої вагітності, профілактики шкідливих звичок тощо. Вчителі та вихователі проводять з учнями просвітницько-профілактичні бесіди з профілактики паління серед учнів, вживання алкогольних напоїв, психотропних речовин, профілактики жорстокості та насильства в дитячому середовищі, щодо ефективного і безпечного користування мережею «Інтернет», з питань протидії людьми, попередженню усілякого виду насильства, про культуру статевих відносин тощо. Велику увагу педагоги ХРЛІСП приділяють також здоровому харчуванню спортсменів. Вихователі слідкують за тим, щоб діти не вживали у їжу шкідливі продукти та напої, проводять бесіди з правильного харчування.

Ціннісне ставлення до сімї, родини, оточення

         Це ставлення виявляється в моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до інших, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти оточенню, умінні працювати в іншими, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. У закладі вихованню моральності підростаючого покоління приділяється особлива увага через систему виховних заходів.

Ціннісне ставлення до праці

є визначальною складовою змісту виховання особистості, що спрямована на формування у неї розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення. Велика увага в ліцеї-інтернаті приділяється  вихованню моральних якостей, що визначають ставлення до трудової діяльності загалом (працьовитість, відповідальність, охайність, бережливість, вміння раціонально розподіляти робочий час і т.п.). та профорієнтаційній роботі з учнями.

Ціннісне ставлення до природи

Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов’язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку. У закладі проводиться ряд заходів з екологічного виховання учнів – дні довкілля та трудові тижні чистоти і порядку, учні вирощують квіти на приліцейній клумбі та доглядають за акваріумом, приймають участь у природоохоронних акціях тощо.

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва

формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом. У закладі у рамках художньо-естетичної освіти проводиться ряд традиційних заходів („Осінній бал”, „Містер і Міс ліцею”, „Новорічна казка”, „День Святого Валентина”,  концерти, різноманітні  виставки та вернісажі).

Учнівське самоврядування

  Виховання творчої особистості нерозривно пов’язане з відродженням нації, демократизацією й гуманізацією суспільства, поглибленням самоврядування народу, що передбачає висування молоді на керівну роботу в різних сферах. Виникає потреба у формуванні соціально активної особистості.

Головне завдання учнівського самоврядування у формі президентської ради полягає в тому, щоб через розвиток соціальної активності учнів виховати в них почуття власної гідності, надати їм можливість виявити себе у справі.

Формування учнівського самоврядування – один із напрямків виховної роботи, покликаний забезпечити партнерські відносини між педагогами й учнями.

Система групових та індивідуальних рейтингів (зокрема конкурс „Наш клас – це просто клас!”) дає змогу впливати на спосіб життя й поведінки ліцейного колективу загалом і кожного члена зокрема. Ця робота спрямована на розвиток самостійності, ініціативи та взаємодопомоги, формування почуття господаря, який за все відповідає. Реальним результатом учнівського самоврядування є формування відповідальності учнів за доручену справу. Тому основною формою проведення ліцейних свят є колективні творчі справи. Розвиток такої відповідальності досягається за умов постійного вивчення обговорення думок дітей, уважного ставлення педагогів до їхньої позиції. Члени президентської ради є повноправними учасниками педагогічної ради і ради ХРЛІСП.

Таким чином, самоврядування стає чинником розвитку особистості й засобом організації життєдіяльності.

Робота органів учнівського самоврядування утверджує дії щодо гуманізації педагогічного процесу, демократизації в учнівському колективі.

ІІ. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ  ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

ВЕРЕСЕНЬ, 2014

№ п\п

ЗМІСТ ЗАХОДІВ

Термін виконання

Відповідальні

за проведення

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Урочисте проведення Дня знань. Свято Першого Дзвоника 01.09.2014 Гунбіна С.Ю., класні керівники
2. Проведення першого  уроку  на тему: «Україна – єдина країна» 01.09.2014 Класні  керівники
3. Старт операції «Турбота». Створення соціальних паспортів класів. Поновлення інформаційного банку даних про учнів різних категорій 1-й тиждень Класні  керівники, вихователі, заступник директора з НВР, практичний психолог
4. Оголошення старту загально-ліцейного конкурсу «Наш клас – це просто клас!» Вересень Учнівський комітет, координатор учнівського самоврядування
5. Бесіди з питання культури ведення щоденників Постійно Класні керівники
6. Бесіда про зовнішній вигляд учнів Постійно Класні керівники, вихователі
7. Заходи з приведенню до належного стану кімнат мешканців. Протягом місяця Комендант,вихователі,БК ліцею
8. Бесіди про дотримання санітарно-гігієнічних норм мешканцями гуртожитку Постійно Вихователі
9. Бесіди щодо ефективного і безпечного користування мережею «Інтернет» Постійно Класні керівники, вихователі
10. Проведення рейдів, „Самопідготовка”, „Урок” Постійно Адміністрація класні керівники, вихователі, учком
11. Тиждень безпеки дорожнього руху (за окремим планом) Вересень Класні керівники
12. Акція «Подаруй книгу шкільній бібліотеці» Вересень Відповідальний за бібліотечний фонд,учнівський комітет
13. Старт операції «Живи, книго!»Рейд-огляд збереження шкільних підручників учнями Вересень Відповідальний за бібліотечний фонд,учнівський комітет
14. Створення виставки «Історія спорту» Вересень Відповідальний за бібліотечний фонд
15. Проведення учнівської лінійки Вересень Адміністрація
16. Старт проекту «Книга пам’яті» Вересень Вчителі історії

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ.  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  УЧНІВ

1. Операція  «Турбота». Уточнення  та  упорядкування  списків  учнів  груп  ризику  та  дітей, що  потребують  особливої  педагогічної уваги. До 15.09.2014 Класні  керівники, вихователі, заступник директора з НВР
2. Операція «Сімя». Складання  актів  обстеження  житлово-побутових  умов   сімей . До 22.09.2014 Класні  керівники, БК ліцею
3. Операція  «Підліток». Рейд-перевірка  умов  проживання  учнів,  схильних  до  правопорушень,  складання  актів. До 30.09.2014 Класні  керівники, БК ліцею
4. Організація наркологічного поста в ХРЛІСП До 15.09.2014  Адміністрація
5. Засідання наркологічного поста №1 (за окремим планом) Вересень Голова наркопоста
6. Проведення  анкетування  з  учнями  і батьками  з  метою  вивчення їхніх  сімей. Вересень Класні керівники
7. Проведення виховних годин «Про  необхідність  дотримання учнями Статуту ХРЛІСП  та внутрішкільного  розпорядку» 04.09.2014 Класні керівники
8. Бесіди з учнями «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» Постійно Вихователі, класні керівники
9. Перегляд відеофільму з проблем торгівлі людьми з наступним обговоренням Вересень Практичний психолог

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1. Проведення вступного інструктажу для учнів із записом до журналу встановленої форми 01.09.2014 Класні керівники
2. Спортивна вікторина до Дня фізичної культури та спорту 11.09.2014 Спортивна частина
 3. Організація щомісячного випуску санбюлетня 1 раз умісяць Медичні працівники
Виховні години з питань протимінної безпеки та поведінки у надзвичайних ситуаціях Протягом року Класні  керівники
3. Бесіди з профілактики паління серед учнів, вживання алкогольних напоїв, психотропних речовин Постійно Класні керівники,вихователі, медичні працівники, практичний психолог

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1. Оновлення та коригування   банку даних  «Обдарована дитина». Протягомроку Класні керівники

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Вибори органів  учнівського само-врядування  у  класних  колективах та делегування представників від класів  до учнівської ради ХРЛІСП 2-й тиждень Класні керівники
2. Підготовка до виборів і вибори  президента ліцею Вересень-жовтень Лимар Д.О., учком
3. Підготовка до проведення Дня учнівського самоврядування Вересень Учком, педагоги, Лимар Д.О.
4. Оновлення стенду «Учнівське самоврядування» Вересень Лимар Д.О., учком
5. Організація прес-центру учнівського самоврядування.Репортажі для сайту ХРЛІСП про навчально-виховні та спортивні заходи впродовж вересня Вересень Учком,Сорокін О.З.
6. Рейди  «Зовнішній  вигляд  учнів», «Стан чистоти класів та кімнат мешканців». Висвітлення результатів рейдів на стенді Вересень Учком, вихователі,Лимар Д.О.
7. Виставка-конкурс  класних літописів  «Знайомтесь,  наш  клас – це просто клас!» Вересень Класні керівники
8. Засідання учнівського комітету №1 (за окремим планом) Вересень Учком,Лимар Д.О.
9. Організація чергування у їдальні Вересень Сорокін З.Т., Лимар Д.О., учком

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ХРЛІСП, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. День  відкритих  дверей  для батьків. Обговорення  питань  готовності  школярів  до  нового  навчального  року. 01.09.2014 Адміністрація ліцею,класні керівники
2. Обрання  батьківських  комітетів  по  класах,  делегування  від  класів  представників  до  Ради  ХРЛІСП та батьківського  комітету  ліцею. До  15.09.2014  Класні керівники
3. Організація  роботи  батьківського  всеобучу Протягомроку Гунбіна С.Ю.
4. Батьківські збори по класам (за окремим планом). Розгляд питань безпеки життєдіяльності та попередженню дитячого травматизму Вересень Класні керівники
5. Проведення загальношкільних батьківських зборів (за окремим планом). Вересень Адміністрація,БК ліцею
6. Засідання  батьківського  комітету  ліцею  №1 «Про  можливості  залучення  до  співпраці  із  ХРЛІСП позашкільних, культурно-освітніх  закладів ,  державних  установ  та  громадських   організацій у 2014/2015 н .р. та завдання БК ХРЛІСП на новий навчальний рік» Вересень Адміністрація,БК ліцею

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ

1. Оголошення старту екологічних акцій:-     «Первоцвіт»;–     «Посади дерево»;–     «Свіжий вітер»;–     «Не рубай ялинку» ;

–     «Замість ялинки зимовий букет»;

–     «Допоможемо птахам взимку».

Вересень Учителі  біології тагеографії,класні керівники
2. Проведення тематичних  екскурсій  до  осінніх парків «Осінні барви нашого  міста». Вересень Класні керівники,вихователі,  вчитель біології
3. Тиждень чистоти і порядку:-  Трудовий десант по озелененню класів та вестибюлів ліцею-  Благоустрій  території біля ліцею;-  Прибирання на клумбах До 29.09.2014 Класні керівники,вихователі,
вчитель біології, вчитель трудового навчання

VІІІ.  МЕТОДИЧНА  РОБОТА З  КЛАСНИМИ  КЕРІВНИКАМИ ТА ВИХОВАТЕЛЯМИ

1. Погодження календарних   планів  з виховної роботи класних  керівників та вихователів на І семестр. До 01.09.2014 Заступник директора з НВР
2. Засідання МО  класних  керівників та вихователів №1 (за окремим планом) Вересень Керівник МО
3. Засідання  творчої  групи класних керівників із проблеми: «Інноваційна діяльність класного керівника з питань удосконалення виховного процесу».(Організаційне) 05.09.2014 Гунбіна С.Ю.
5. Нарада класних керівників та вихователів:-     Про ведення документації;–    Про підготовку до проведення виховних заходів;–    Про проведення самопідготовки Вересень Гунбіна С.Ю.

ЖОВТЕНЬ, 2014

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1.

Проведення уроку мужності «Герої не вмирають» Класні керівники Жовтень

2.

Прийняти участь у Всеукраїнській акції «Лист пораненому» Класні керівники Жовтень

3.

1 жовтня – День людей похилого віку. Провести  виховні  години, присвячені Міжнародному дню людей похилого віку  «Повага – ниточка, що з’єднує покоління».

02.10.2014

Класні керівники

4.

Акція, присвячена Міжнародному дню людей похилого віку «Милосердя»

Жовтень

Класні керівники, вихователі

5.

Конкурс стіннівок «Святковий  вернісаж»   (до  Дня  вчителя). Провести день учнівського самоврядування та святкову програму, присвячену Дню вчителя

03.10.2014

Педагог-організатор, вчителі, координатор учнівського самоврядування

6.

Тиждень історії (за окремим планом)

Жовтень

Вчителі історії

8.

Осінній бал  «Осінь золота». Святкова дискотека.

23.10.2014

Татаренкова В.А.

9.

Проведення учнівської лінійки

Жовтень

Адміністрація

10.

Проведення екскурсій інших заходів (згідно плану роботи ХРЛІСП на осінніх канікулах).

27.10- 02.11.2014

Класні керівники,вихователі, вчителі

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ.  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  УЧНІВ

1.

Профілактичні  бесіди з учнями учнів «Запобігання шкідливим звичкам»

Постійно

Класні керівники,вихователі

2.

Рейд  „Урок”.  Аналіз  стану  відвідування  учнями  шкільних  занять.

Постійно

АдміністраціяБК ліцею,учком

3.

Дискусійний клуб,,Взаємоповага – основа людських стосунків

 Жовтень

Класні керівники, вихователі, практичний психолог

4.

Конкурс плакатів, малюнків «Ми проти насильства»

Жовтень

Класні керівники,вихователі

5.

Засідання наркологічного поста №2 (за окремим планом)

Жовтень

Голова наркопоста

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1.

Бесіди про дотримання режиму дня спортсмена Постійно Вихователі,класні керівники, тренери-викладачі

2.

Бесіда «Вода, яку ми п’ємо»

Постійно

Вихователі,класні керівники, тренери-викладачі

4.

Бесіди про здорове харчування

Постійно

Вихователі,класні керівники, тренери-викладачі

5.

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул із записом до журналу встановленої форми

Перед канікулами

Класні керівники

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1.

Участь учнів у шкільних олімпіадах

Жовтень

Вчителі-предметники

2.

Конкурс осінніх квіткових композицій і поробок  із природних матеріалів

23.10.2014

Гунбіна С.Ю.

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Навчання старост класів (Планування роботи та ведення класної документації).

1-й тиждень

Класні керівники
2. Звіт  лідерів  класних  колективів  про   організацію самоврядування  у класі.

Жовтень

Лимар Д.О.,учком
3. Рейд-перевірка  класних кімнат.  Стан класного куточка (державна символіка, правила ТБ, інформація)

3-й тиждень

Адміністрація,учком
4. Репортажі для сайту ХРЛІСП про навчально-виховні та спортивні заходи впродовж жовтня

Жовтень

Учком,Сорокін О.З.

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ХРЛІСП, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

1.

Психологічна школа батьків «Відповідальність батьків за охорону здоров’я» дітей

4-й

тиждень

Класні керівники,заступник з НВР, практичний психолог

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ

1. Екологічний трудовий десант «Хай  сяє  ліцей  чистотою».

27.10- 02.11.2014

Класні керівники, вихователі
2. Бесіди з екологічного виховання учнів

Жовтень

Класні керівники, вихователі

VІІІ.  МЕТОДИЧНА  РОБОТА З  КЛАСНИМИ  КЕРІВНИКАМИ ТА ВИХОВАТЕЛЯМИ

1. Нарада класних керівників :-     Про організацію роботи учнівського самоврядування у класі;–     Про стан відвідування учнями навчальних занять

Жовтень

 Гунбіна С.Ю.
2. Оформлення та відкриття виставки   новинок педагогічної, методичної, психологічної та наукової  літератури.

Жовтень

Мамєєва С.М.
3. Круглий  стіл для  класних  керівників  8 – 11  класів «Психолого-педагогічні  методи  і  прийоми  у  діагностико-корекційній  роботі  класного  керівника  з  дітьми  з  девіантною  поведінкою».

Жовтень

Керівник МО, практичний психолог
4. Засідання МО  класних  керівників та вихователів №2 (за окремим планом)

Жовтень

Керівник МО

ЛИСТОПАД, 2014

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1.

Тиждень української мови та літератури (за окремим планом)

Листопад

Поліванова О.С., Коваленко І.Г.

2.

9 листопада – День української писемності і мови. Захід «Мово моя солов’їна…» (у рамках тижня української мови та літератури)

06.11.2014

Поліванова О.С., Коваленко І.Г.

3.

16 листопада – Міжнародний день толерантності. Провести годину спілкування

13.11.2014

Класні керівники
4. Хвилина мовчання «Біль народу – Голодомор 1932-1933р.р.»

20.11.2014

Вчителі історії

5.

Урок мужності. Зустріч з учасниками бойових дій.

Листопад

Класні керівники

6.

Проведення учнівської лінійки

Листопад

Адміністрація

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ.  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  УЧНІВ

1.

Тематичні виховні години «Що ми розуміємо під насильством. Права людини»

Листопад

Класні керівники

2.

Рейд  „Самопідготовка”.  Аналіз  стану  відвідування  учнями  самопідготовки.

Постійно

АдміністраціяБК ліцею, учком

3.

Проведення  індивідуальних  бесід  з  учнями, схильними до  правопорушень. Анкетування. Діагностика даної категорії учнів

Листопад

Класні керівники,вихователі, практичний психолог

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1.

Тиждень знань з пожежної безпеки (За окремим планом)

Листопад

Класні керівники, вихователі, вчитель ОЗ

2.

20 листопада – Всесвітній день дітей-     Дружні  спортивні  зустрічі  між  класами–     Похід до боулінгу

22.11.2014

23.11.2014

Вихователі вихідного дня

3.

Профілактична бесіда та перегляд і обговорення тематичних фільмів  із дівчатами «Відверта розмова про…»

 Листопад

Медична сестра, практичний психолог

4.

Конкурс  учнівських карикатур  «Шкідливі  звички  та їхні наслідки» (у рамках роботи наркопоста)

Листопад

Голова наркопоста

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1.

Мистецька акція «Шукаємо таланти»

Листопад

Учком, Лимар Д.О.

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Звіти старост класів  перед радою учнівського самоврядування  «Про  дотримання правил  внутришкільного  розпорядку учнями класу».

1-й тиждень

Учком,Лимар Д.О.,Гунбіна С.Ю.
2. Засідання учнівського комітету №2 (за окремим планом)

Листопад

Учком,Лимар Д.О.
3. Рейд-перевірка  стану кімнат гуртожитку (затишок, чистота, збереження тепла тощо)

Постійно

Адміністрація,учком
4. Репортажі для сайту ХРЛІСП про навчально-виховні та спортивні заходи впродовж листопада

Листопад

Учком,Сорокін О.З.

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ХРЛІСП, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

1.

Круглий стіл з представниками батьківської громадськості «Умови успішного виховання в сім’ї: єдність вимог дорослих до дітей, атмосфера злагоди і довіри».

Листопад

 Адміністрація

2.

Батьківський лекторій «Співдружність» «Насильство в сімї, шляхи його попередження»

Листопад

Класні керівники, практичний психолог

3.

Засідання батьківського комітету ліцею №2 «Про взаємодію родини та ліцею в навчально-виховному процесі»

Листопад

Адміністрація,голова  БК ліцею

4.

Практикум для батьків «Профілактика шкідливих звичок»

Листопад

Голова наркопоста

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ

1. Екологічний трудовий десант «Збережемо природу землі»

Листопад

Вчитель біології
2. Залучення  учнів  до  практичної природоохоронної   роботи , участь в акції «Осінь без диму»;  впорядкування    території біля ліцею

Листопад

Педагоги
3. Збирання насіння квітів і рослин

Листопад

Вчитель біології
4. Операція «Затишок»: генеральне  прибирання  класів і кімнат гуртожитку, підготовка  приміщень до  зимового  періоду, утеплення вікон.

Листопад

Класні керівники, вихователі
5. Налагодити екологічне інформування у ХРЛІСП: випуск стіннівок, альбомів, усних журналів, фотостендів, виставок малюнків тощо.

Протягом року

Вчителі біології, географії

VІІІ.  МЕТОДИЧНА  РОБОТА З  КЛАСНИМИ  КЕРІВНИКАМИ ТА ВИХОВАТЕЛЯМИ

1.

Проведення  педагогічного консиліуму  «Сучасні підходи до моделювання виховних заходів із використанням інформаційно-комунікаційних технологій».

Листопад

Керівник МО

2.

Оновлення  матеріалів  на стенді

Постійно

Гунбіна С.Ю.

3.

Нарада класних керівників та вихователів:-     Результати рейдів по перевірці стану кімнат гуртожитку та проведенню самопідготовки–   Про роботу з батьками–    Про підготовку до конкурсу «Містер ліцею»

28.11.2014

Гунбіна С.Ю.

ГРУДЕНЬ, 2014

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1.

1 грудня –Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Виставка колажів «Зупинимо ВІЛ разом»

01.12. -05.12.2014

Вихователі

2.

3 грудня – Міжнародний день інвалідів. Провести бесіди

03.12.2014

Класні керівники

3.

Зустріч  хлопців   11  класу із працівниками  військового  комісаріату «Українська  армія сьогодні :  проблеми і  перспективи»

 Грудень

Шевченко В.О.

4.

Спортивно-розважальний конкурс з концертною програмою до Дня Збройних сил України«Містер ліцею». Святкова дискотека

04.12.2014

Мамєєва С.М.

5.

Святкове дійство «День Святого Миколая»

19.12.2014

Поліванова О.С.

6.

Відкриття майстерні Діда Мороза –колективна творча справа «Новорічний дарунок ялинці».Виставка малюнків, витинанок, поробок «Зимові візерунки».Вернісаж-ярмарок новорічних композицій «Замість ялинки – зимовий букет»

Грудень

Никита Т.І.,педагог-організатор

7.

Рейд  по класах «Живи, книго!»

Грудень

Учком, Мамєєва С.М.

8.

Родинне виховання. Бесіди з учнями «Я і моя сімя».

Грудень

Вихователі

9.

 Проведення новорічно-різдвяних свят для учнів. Свято «Новорічна казка». Святкова дискотека

25.12.2014

Класні керівники,БК ліцею,адміністрація,

учком, черговий вихователь

10.

Загально ліцейна лінійка «Підведення підсумків за І семестр». Попередні підсумки загально-ліцейного конкурсу «Наш клас – це просто клас!»

26.12.2014

Адміністрація, учком

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ.  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  УЧНІВ

1.

Тренінгові заняття «Діти мають захищати свої права» (до  дня  прав  людини  10.12).

11,12.12. 2014

Вчитель правознавства

2.

Операція «Підліток». Рейд-перевірка умов проживання учнів,  схильних  до  правопорушень.

Грудень

Класні  керівники, БК ліцею

3.

Поновлення бази даних  педагогічно занедбаних дітей.

Грудень

Класні керівники

4.

Засідання наркологічного поста №3 (за окремим планом)

Грудень

Голова наркопоста

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1.

 

Лижна прогулянка

Грудень за погодними умовами

Тренери-викладачі,вихователі

2.

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час проведення новорічних свят із записом до журналу встановленої форми

24.12.2014

Класні керівники

3.

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час зимових канікул із записом до журналу встановленої форми

 25.12.2014

Класні керівники

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1.

Виставка малюнків, витинанок , аплікацій  «Зимові візерунки»

Грудень

Никита Т.І.,педагог-організатор

2.

Конкурс  новорічних  вітальних  листівок

Грудень

Никита Т.І.,педагог-організатор

3.

Вернісаж – ярмарок  новорічних ком-позицій  «Замість  ялинки  –    зимовий   букет»

Грудень

Никита Т.І.,педагог-організатор

4.

Нагородження учнів за навчальні та спортивні досягнення за підсумками  І семестру 2014/2015 н.р.

25.12.2014

Адміністрація

V. РОБОТА  З  АКТИВОМ  УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1.

Робота  з  культмасовим    сектором  по  підготовці  і проведенню новорічних свят

Грудень

 Гунбіна С.Ю.

2.

Засідання учнівського комітету №3 (за окремим планом).

Грудень

Учком, Лимар Д.О.

3.

Підведення  підсумків  роботи  класних колективів   протягом  І  семестру.  Рейтинг  класних  колективів.

Грудень

Учком, Лимар Д.О.

4.

Репортажі для сайту ХРЛІСП про навчально-виховні та спортивні заходи впродовж грудня

Грудень

Учком,Сорокін О.З.

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ХРЛІСП, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

1.

Батьківські збори по класам. Підсумки І семестру (за окремим планом)

Грудень

 Класні керівники

2.

Батьківський лекторій «Безпечний Інтернет»

Грудень

Гунбіна С.Ю., практичний психолог

3.

Засідання  батьківського  комітету  ліцею №3 «Значення родинного виховання у профілактиці шкідливих звичок та правопорушень серед дітей»

Грудень

БК ліцею, адміністрація

4.

День відкритих  дверей для батьків

25.12.2014

Адміністрація, педколектив, БК ліцею

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ

1.

Генеральне  прибирання  класів та кімнат гуртожитку.Конкурс-огляд   на  кращу  класну  кімнату та кімнати ІІ-ІІІ поверхів гуртожитку.

Під час канікул

Завідуючий господарством, комендант

2.

Екскурсії до оранжереї, до  Ботанічного саду

Грудень

Вчитель біології

3.

Акція « Допоможи  птахам  взимку».

Грудень

Вчитель біології

VІІІ.  МЕТОДИЧНА  РОБОТА З  КЛАСНИМИ  КЕРІВНИКАМИ ТА ВИХОВАТЕЛЯМИ

1.

Практикум ,,Методи вивчення сімї та організація роботи з батьками

18.12.2014

Гунбіна С.Ю.

2.

Нарада класних керівників та вихователів:-     Про організацію новорічних свят;–     Про   планування роботи з дітьми  під час зимових канікул;

–     Про складання календарних планів на ІІ семестр

19.12.2014

Гунбіна С.Ю.

СІЧЕНЬ, 2015

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Відвідування  музеїв,  театрів,  художніх  виставок  під  час  зимових  канікул( згідно з планом  роботи).

29.12-

  11.01.2015

Класні керівники, вихователі 
2. Робоча лінійка «Старт у ІІ семестр»

12.01.2015

Адміністрація, учком
3. Тиждень математики, фізики, інформатики (за окремим планом)

Січень

Вишня І.Г., Гунбіна С.Ю.,Рудаков Ю.В.
4. Проведення тематичних виховних годин: «Створення життєвого проекту саморозвитку» (8 клас);

«Мої життєві принципи»(9клас);

«Шлях до самореалізації – як стати особистістю»;(10 клас)

«Дороги, які ми обираємо»(11 клас)

Січень

Класні керівники 
5. Перегляд та обговорення документальних та художніх  кінофільмів на правову тематику.

Протягом місяця

у вихідні

Чергові вихователі
6. 22 січня – День Соборності України. Провести бесіди по класах до Дня Соборності  України«Соборна мати Україна одна на всіх як оберіг»‚ «3 чого починається  Україна».

22.01.2015

Класні керівники
7. 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв. Інформаційні хвилинки

27.01.2015

Вчителі історії
8. Година спілкування «Здібності людини та її професія»

Січень

Класні керівники

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ.  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  УЧНІВ

1. Загально ліцейний день    чемності «Ти знаєш, що ти – Людина»

Січень

Учком
2. Заслухати учнів «групи ризику та пильного контролю» на  педраді 

Протягом місяця

Адміністраціякласні керівники
3. Рейд  батьківської громадськості та класних керівників у неблагонадійні родини, з метою профілактичної роботи із батьками, які самоусунулися від виховання дітей

Протягом місяця

АдміністраціяБК ліцею,класні керівники

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1. Бесіди  з  учнями  класів про  небезпеку вірусних простудних  захворювань.

Протягом місяця

Класні керівники, вихователі, медичні працівники
2. Провести бесіди «Небезпечний лід»

Січень

Класні керівники, вихователі
3. Психолого-педагогічний аналіз контингенту школярів з метою виявлення дітей, схильних до вживання спиртних напоїв, тютюнопаління, наркотичних речовин

Протягом місяця

Адміністраціякласні керівники, тренери,медичні працівники
4. Конкурс на кращу снігову споруду

Січень

Вихователі вихідного дня

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1. Година спілкування «Здібності людини та її професія»

Січень

Класні керівники,вихователі

V. РОБОТА  З  АКТИВОМ  УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Звіт  президента  та голів комісій про виконану роботу у І семестрі. Обговорення та затвердження плану роботи на ІІ семестр.

Січень

Учком,Лимар Д.О.
2. Рейд-перевірка  класних кімнат, документації класних колективів, класного куточка

Січень

Адміністраціяучком 
3. Репортажі для сайту ХРЛІСП про навчально-виховні та спортивні заходи впродовж січня

Січень

Учком,Сорокін О.З.

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ХРЛІСП, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Провести загально ліцейні батьківські збори «Планам ХРЛІСП – батьківську підтримку».

30.01.2015

Адміністрація, БК ліцею
2. Консультація-практикум для  батьків учнів  «Виховує тільки любов»

Січень

Класні керівники 
3. Посилити роботу серед батьків із правової освіти та виховання дітей. Практикум для батьків«Відповідальність батьків за порушення прав дитини»

Січень – травень

Адміністрація, класні керівники 
4. Провести спільне засідання адміністрації, БК ліцею, наркопосту, учкому, на якому заслухати учнів, які постійно порушують Статут ХРЛІСП і Правила для учнів та їхніх батьків.

Січень

Адміністрація, БК ліцею,члени наркопоста
5. Провести круглий стіл для учнів 11 класу «Принципи вибору, діагностування майбутньої професії та ВНЗ»

Січень

Практичний психолог, класні керівники, представники ВНЗ 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ

1. Виготовлення та встановлення годівничок для птахів

Січень

Шевченко В.О.
2. Провести профорієнтаційну зустріч із працівниками Центру зайнятості та представниками навчальних закладів

Протягом місяця

Директор
3. Бесіди  «Ліцей – твій дім, тож будь  господарем у нім»

Січень

Класні керівники,вихователі

VІІІ.  МЕТОДИЧНА  РОБОТА З  КЛАСНИМИ  КЕРІВНИКАМИ ТА ВИХОВАТЕЛЯМИ

1. Погодження і затвердження календарних   планів  з виховної роботи класних  керівників та вихователів на ІІ семестр.

2-й тиждень

Адміністрація
2. Засідання МО  класних  керівників та вихователів №3 (за окремим планом)

Січень

Керівник МО

ЛЮТИЙ, 2015

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Вечір  відпочинку  до  дня  Святого  Валентина. Святкова дискотека

12.02.2015

Никита Т.І.,

черговий вихователь

2. 21 лютого – Міжнародний день рідної мови. Тематична лінійка:

ü     «Кращої, ніж рідна, мови не буває

20.02.2015

Вчителі української мови
3. 23 лютого – День захисника Вітчизни. Змагання між хлопцями-старшокласниками «Ми майбутні захисники Вітчизни»

19.02.2015

Шевченко В.О.,

Тренери-викладачі

4. Святкуємо Масляну. Вечір відпочинку

Лютий

Рибалко Л.М.
5. Тиждень біології, хімії, географії (за окремим планом)

Лютий

Вчителі-предметники
6. Робоча лінійка

Лютий

Адміністрація, учком

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ.  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  УЧНІВ

1. Рейд-перевірка  учнівських  зошитів

Лютий

Адміністрація, учком
2. Виховні години на тему: «Рідний ліцей – джерело знань, спортивних умінь  і  життєвих  успіхів»

Лютий

Класні керівники
3. Провести профілактичні рейди «Урок», «Перерва», «Самопідготовка», «Кімната»наслідки висвітлити на стенді

Лютий

Учком
4. Здійснювати постійний контроль за  станом  відвідування учнями навчальних занять та тренувань. Оперативно інформувати батьків про відсутність їхніх дітей у ліцеї .

Постійно

Адміністрація, класні керівники, тренери
5. Засідання наркологічного поста №4 (за окремим планом)

Лютий

Голова наркопоста

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1. Першість  ХРЛІСП  по  армреслінгу.

19.02.2015

Шевченко В.О., тренери
2. Бесіди  з  учнями  « Небезпека передвесняного  льоду  на  водоймах».

Лютий

Класні керівники, вихователі
3. Похід на ковзанку

Лютий

Класні керівники, вихователі
4. Забезпечити дотримання учнями правил особистої гігієни, підтримання порядку на своєму робочому місці, у класі, у кімнаті.

Постійно

Вихователі,

класні керівники

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1. Активізувати роботу наукових товариств учнівської молоді

Лютий –

травень

Учителі-предметники
2. Проведення виховних заходів (підготовлених учнями) із використанням мультимедійних технологій на тему «Мій улюблений вид спорту»

Лютий

Учком,

 

V. РОБОТА  З  АКТИВОМ  УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Звіт  старост  класів  про  стан  навчання та дисципліни у класі

Лютий

Учком, Лимар Д.О.
2. Навчання  шкільного учнівського  активу  «Про  відповідальність органів учнівського самоврядування»

Лютий

 Лимар Д.О.
3. Операція  «Зовнішній  вигляд».  Підведення  підсумків  операції  та  висвітлення  її  результатів на стенді

Лютий

Учком, Лимар Д.О.
4. Провести учнівську конференцію «Роль учнівського самоврядування у функціонуванні ліцею»

Лютий

Гунбіна С.Ю.
5. Репортажі для сайту ХРЛІСП про навчально-виховні та спортивні заходи впродовж  лютого

Лютий

Учком, Сорокін О.З.

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ХРЛІСП, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Зустріч  із  батьками на тему: «Проблемний вік. Як уникнути жорстокості?»

Лютий

Класні керівники
2. Проведення соціологічних досліджень серед учнів та їхніх батьків «Батьки і діти: чому виникають  конфлікти»

Лютий –

березень

Гунбіна С.Ю.
3. Бесіди з батьками учнів‚ що не встигають на тему: «Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату сім’ї на формування особистості дитини»

Лютий –

березень

Адміністрація

 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ

1. Операція «Затишна оселя»

Лютий

Вихователі
2. Організувати цикл лекцій для учнів 9-11 класів із трудового законодавства та проблем підготовки молоді до життя у ринкових умовах

Лютий –

травень

Класні керівники, вихователі

 

3. Трудові  десанти. Упорядкування  класних  кімнат, кімнат гуртожитку,  території ліцею. Генеральне  прибирання   приміщень ліцею.

Лютий

Класні  керівники, вихователі
4. Анкетування та діагностика професійних інтересів учнів 9-11 класів.

Лютий

Класні керівники

 

5. Залучити учнів до роботи у «Книжковій лікарні» та проведенні рейдів по збереженню підручників та  майна ліцею.

Лютий –

травень

Учком, Мамєєва С.М., комендант
6. «Стрітення настало, усім нагадало: готуйтеся птахів зустрічати!» –  трудова акція (виготовлення шпаківень та годівниць)

Лютий

Шевченко В.О.

VІІІ.  МЕТОДИЧНА  РОБОТА З  КЛАСНИМИ  КЕРІВНИКАМИ ТА ВИХОВАТЕЛЯМИ

1. Індивідуальні бесіди із класними керівниками про організацію виховної діяльності із класом

Лютий

Адміністрація
2. Вивчити стан позакласної виховної роботи та проаналізувати рівень вихованості учнів

Лютий –

березень

Адміністрація

БЕРЕЗЕНЬ, 2015

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Святковий  концерт-привітання зі святом 8 Березня   «8  Березня  –  свято  весни,  краси,  ніжності,  жіночності». Конкурс «Міс ліцею»

Випуск вітальних листівок «Вітаємо Вас із святом весни»

05.03.2015

Балабай О.В., учком
2. Тематичні виховні години:

8 клас – «Дисципліна – свобода чи совість?»;

9 клас – «Цінності моєї родини»;

10 клас – «Моральні основи сім’ї. Еволюція сімейних відносин»;

11 клас – «Ким бути і яким бути»

Березень

Класні керівники
3. Проведення екскурсійних поїздок та відвідування  музеїв,  театрів,  художніх  виставок  під  час  весняних канікул (згідно із планом  роботи).

Весняні канікули

З 23.03-

27.03.2015

Вихователі, класні  керівники
4. Виставка  учнівських поробок «Світ моїх захоплень»

Березень

Учком
5.  Родинне  виховання. Тренінг

“Засоби ефективного спілкування з дитиною”  (за окремим планом)

Березень

Практичний психолог
6. Виховні години «Повага – ниточка, що з’єднує покоління»

Березень

Класні керівники
7. Тематична лінійка:

«У здоровому тілі – здоровий дух. Про дотримання режиму дня спортсмена»

Березень

Методисти (спортивне відділення)
8. Робоча лінійка

Березень

Адміністрація

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ.  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  УЧНІВ

1. Аналіз  стану  відвідування  ліцею учнями,  схильними  до  правопорушень.

Постійно

Адміністрація, класні керівники
2. Створення сприятливого психологічного  мікроклімату в учнівському та педагогічному середовищах, вироблення принципів взаємин у колективі, формування громадської думки.

Постійно

Педколектив
3. Тренінги по класах «Здорові  звички  –  здоровий  спосіб  життя»

Березень

Медичні працівники
4. Виховні години «Дотримання законів України –   обов’язок кожного громадянина»

Березень

Класні керівники, вихователі
5. «Поважай себе – і інші поважатимуть тебе» (дискусія)

Березень

Класні керівники, вихователі

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1. Лекторій  «Геть байдужість від здоров’я». Бесіди  для  учнів  8-11    класів  про  особисту  гігієну

Березень

Медична сестра
2. Зустріч учнів із головним лікарем ХРЛІСП  «Профілактика туберкульозу»

Березень

Пташинський І.М.
3. Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час весняних канікул із записом до журналу встановленої форми

Перед канікулами

Класні керівники

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1. Тренінг   «Щастя… Як  ми його  розуміємо ?»

Березень

Класні керівники

V. РОБОТА  З  АКТИВОМ  УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Робота  з культмасовим  сектором  по  підготовці  до  свята  8  Березня

До 05.03.2015

Учком, Балабай О.В.
2. Випуск  вітальних листівок «Вітаємо Вас  із святом  весни».

05.03.2015

Учком
3. Засідання учнівського комітету №4 (за окремим планом)

Березень

Лимар Д.О., учком
4. Навчання старост класів «Як правильно проводити класні збори»

Березень

Лимар Д.О.
5. Репортажі для сайту ХРЛІСП про навчально-виховні та спортивні заходи впродовж  березня

Березень

Учком, Сорокін О.З.

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ХРЛІСП, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Класні батьківські збори (підсумки навчальних досягнень у ІІІ чверті, анкетування батьків«Ліцей – очима батьків»)

Березень

Класні керівники
2. Школа молодих батьків

Березень

Гунбіна С.Ю.
3. Спілкування із батьками «Професій є багато у світі‚ і лиш одна із них твоя»

Березень

Класні керівники

 

4. Засідання  батьківського  комітету  ліцею №4 «Про зміцнення матеріально-технічної бази ліцею»

Березень

Голова БК ліцею

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ

1. Трудові  десанти. Упорядкування    території біля ліцею,  насадження  дерев  та  квітів.

Березень-квітень

Вчитель біології
2. Екологічна акція «Давай повернемо землі всі веселкові кольори…»

Березень

Класні керівники
3. Підготовка до зустрічі пернатих друзів (розвішування шпаківень, годівниць)

Березень

Шевченко В.О.
4. Бесіда «Якщо бажаєш стать заможним – у праці будь непереможним»

Березень

Класні керівники
5. Провести зустріч учнів 9 – 10 та 11 класів із працівниками Центру служби зайнятості, представниками ПТУ, коледжів, ліцеїв, вузів

Березень – травень

Директор

VІІІ.  МЕТОДИЧНА  РОБОТА З  КЛАСНИМИ  КЕРІВНИКАМИ ТА ВИХОВАТЕЛЯМИ

1. Круглий стіл «Я набув досвіду» (обговорення та  аналіз відкритих виховних заходів)

Березень

Керівник МО класних керівників та вихователів
2. Засідання МО  класних  керівників та вихователів №3 (за окремим планом)

Березень

Керівник МО класних керівників та вихователів

КВІТЕНЬ, 2015

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1.

Спортивний КВК до Дня сміху

02.04.2015

Татаренкова В.А.

2.

Туристичні  походи та екскурсії до музеїв  «Маршрутами  бойової  слави»

Квітень –

травень

Класні керівники, вихователі

3.

Виховні години «Якщо хочеш змінити світ на краще, починай робити це з себе і сьогодні»

Квітень

Класні керівники

4.

До Дня довкілля. Екологічна конференція «Екологічні проблеми рідного краю»

Квітень

Вчитель географії

5.

26 квітня – Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Інформаційні хвилинки «Біль твоєї землі, Україно!»

23.04.2015

Класні керівники

6.

Хвилина мовчання, присвячена Дню Чорнобильської трагедії

23.04.2015

Адміністрація

7.

«Я обираю своє майбутнє» (профорієнтаційний тренінг)

Квітень

Директор

8.

«Ввічливим і чемним будь, про культуру не забудь» (подорож у Королівство ввічливості)

Квітень

Класні керівники

9.

Інформаційна лінійка «Про порядок організованого закінчення 2014/2015 навчального року і проведення ДПА»

Кінець квітня

Адміністрація

11.

Виставка Великодніх писанок «Яйце-райце»

09.04.2015

Вчителі трудового навчання, технологій

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ.  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  УЧНІВ

1.

Виставка  літератури  з  питань  правового та екологічного  виховання

Квітень

Мамєєва С.М.

2.

Круглий  стіл  для   старшокласників

« Падіння моралі. Наслідки»

Квітень

Класні керівники

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1.

Екскурсії «Моє рідне місто»

Квітень

Вихователі

2.

Круглий стіл  для батьків учнів   «Роль  батьківського  та  педагогічного  колективу  у  формуванні  безпечної життєдіяльності особистості  школяра»

Квітень

Класні керівники

 

 3.

Тренінгові заняття “ Скажемо насиллю ні!”

Квітень

Класні керівники

4.

Урок антиреклами «Що в упаковці, а що на упаковці».

Квітень

Мамєєва С.М.

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1.

Оновлення стенду «Наша спортивна гордість»  (фотографії спортсменів, які у поточному навчальному році досягли високих результатів у спорті)

Квітень

Лимар Д.О., учком

2.

Конкурс карикатур на шкільну тематику.

Квітень

Учком

V. РОБОТА  З  АКТИВОМ  УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1.

Учнівські рейди «Перерва», «Урок», «Самопідготовка», , «Як живеш, шкільний підручнику?»

Квітень

Учком

2.

Заняття школи лідерів. Ділова гра  «Колективне планування дозвілля учнів ліцею  на 2015/ 2016 н.р.»

Квітень

Учком, Лимар Д.О., Гунбіна С.Ю.

3.

Акція «Скринька добрих справ».

Квітень

Учком

4.

Підсумковий рейд-огляд на кращу кімнату гуртожитку.

Квітень

Учком

5.

Репортажі для сайту ХРЛІСП про навчально-виховні та спортивні заходи впродовж  квітня

Квітень

Учком, Сорокін О.З.

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ХРЛІСП, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

1.

Родинний  міст.  Зустріч із батьками  учнів  випускних  класів, з метою ознайомлення їх із документацією по ЗНО та ДПА.

Квітень

Адміністрація, класні керівники

2.

Бесіди з батьками учнів,  які перебувають на внутрішньо ліцейному обліку

Квітень

Адміністрація, класні керівники

3.

Відеолекторій для батьків “Дитяча бездоглядність – крок до злочину”

Квітень

Гунбіна С.Ю.

4.

Батьківсько-учнівський тренінг «Тато‚ мама‚ я – бережлива сім’я».

Квітень

Класні керівники, БК класів

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ

1. Учнівський лекторій «Трудове законодавство»

Квітень

Класні керівники
2. Декада довкілля “Люби всім серцем Україну, прикрась трудом і збагати” (благоустрій території біля ліцею, робота на клумбі)

Квітень

Вчителі, вихователі

VІІІ.  МЕТОДИЧНА  РОБОТА З  КЛАСНИМИ  КЕРІВНИКАМИ ТА ВИХОВАТЕЛЯМИ

1. Анкетування  класних  керівників, з  метою  з’ясування  труднощів  у  роботі  з  учнівським  колективом

Квітень

Гунбіна С.Ю.
2. Методична нарада  «Аналіз виконання виховних планів. Планування виховної роботи з учнями ХРЛІСП на 2015/2016 н.р.».

Кінець квітня

Гунбіна С.Ю.

ТРАВЕНЬ, 2015

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1.

Мітинг-реквієм,  присвячений  Дню  Перемоги

ü  «Звеличте відвагу, з якою вони нам служили,

вони цю повагу тернистим життям заслужили»

08.05.2015 Вчителі історії, класні керівники

2.

Уроки мужності «Вічна  слава героям! Ми  низько  вклоняємось  їм». Травень Класні керівники

 

3.

Вечір спілкування до Дня матері «Напиши матусі доброго листа»

2-тиждень

травня

Татаренкова В.А.

4.

15 травня – Міжнародний день сім’ї. Бесіди «Дерево міцне корінням, а людина родом»

14.05.2015

Класні керівники, вихователі,

БК класів

8.

Учнівська лінійка. Підсумки загально-ліцейного конкурсу «Наш клас – це просто клас!». Нагородження переможця

28.05.2015

Адміністрація

9.

Фотовиставка «Яким він був 2014/ 2015  навчальний рік?»

Кінець травня

Педагог-організатор, учком

10.

Свято  Останнього  дзвоника

29.05.2015

Гунбіна С.Ю.

11.

Випускний вечір

30.05.2015

Полюхович Н.В.

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ.  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  УЧНІВ

1.

Засідання наркологічного поста №5 (за окремим планом)

Травень

Голова наркопоста

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1.

Лекторій «Ти і твоє здоров’я». Бесіда  з  учнями  про  небезпеку  купання  у  забруднених  водоймах Травень Класні керівники, медсестра

2.

Проведення бесід  з безпеки життєдіяльності з метою профілактики нещасних випадків під час оздоровлення та літніх канікул із записом до журналу встановленої форми

28.05.2015

Класні керівники

3.

Звіт медичних працівників про ефективність здійснюваних ними рейдів перевірки санітарно-гігієнічних умов закладу

Травень

Медичні працівники

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1.

Випуск стіннівок із дружніми шаржами на випускників

Кінець травня

Учком

2.

Нагородження переможців спортивних змагань

29.05.2015

Адміністрація, БК ліцею

3.

Підготовка номерів до Випускного вечора

Травень

Полюхович Н.В.

V. РОБОТА  З  АКТИВОМ  УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1.

Підведення  підсумків  роботи класних  колективів  протягом  навчального  року.  Визначення  переможців  у змаганні «Наш клас – це просто клас».

Кінець травня

 Учком, Лимар Д.О., Гунбіна С.Ю.

2.

 Підведення підсумків операції «Живи, книго!»

Кінець травня

Учком, Мамєєва С.М.

3.

Засідання учнівського комітету №5 (за окремим планом)

Травень

Учком, Лимар Д.О.

4.

Репортажі для сайту ХРЛІСП про навчально-виховні та спортивні заходи впродовж  травня

Травень

Учком, Сорокін О.З.

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ХРЛІСП, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

1.

Провести підсумкові класні  батьківські  збори, на яких обговорити питання успішності та спортивні результати  учнів класу, дотримання ТБ під час навчальних екскурсій та практики, оздоровлення та літніх канікул

3-й тиждень травня

Класні керівники, тренери-викладачі

2.

Консультації для батьків з питань підготовки і порядку проведення  ДПА і ЗНО

Травень

Гунбіна С.Ю.

3.

Консультації батьків з організації літнього відпочинку учнів

Травень

Директор

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ

1.

Підведення підсумків проведення  екологічних акцій протягом 2014/ 2015 навчального року.

Травень

Гунбіна С.Ю.

2.

Вивчення  стану працевлаштування випускників ХРЛІСП

Травень

Адміністрація, класні керівники

3.

День профорієнтації «На життєвім роздоріжжі»

2-й тиждень травня

Адміністрація, класні керівники, тренери-викладачі

4.

Проведення місячника благоустрою території ліцею Травень

 

Адміністрація, педпрацівники

5.

Тематичні екскурсії на підприємства Харкова з метою ознайомлення з робітничими професіями

Травень-

червень

Класні керівники,

БК класів

VІІІ.  МЕТОДИЧНА  РОБОТА З  КЛАСНИМИ  КЕРІВНИКАМИ ТА ВИХОВАТЕЛЯМИ

1.

Здійснити аналіз виконання планів виховної роботи й провести моніторинг діяльності класних керівників та вихователів Травень Адміністрація

2.

Вивчення громадської думки, ідей і пропозицій щодо планування виховної роботи ХРЛІСП на новий навчальний рік. Травень Гунбіна С.Ю.

ЧЕРВЕНЬ, 2015

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1. 1 червня – Міжнародний день захисту дітей. Екскурсії до зоопарку,  дельфінарію

30.05-31.06.2015

Вихователі вихідного дня
2. Урочисте вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту випускникам 9 класу

11.06.2015

Адміністрація
3. Організація та проведення автобусних екскурсій, походів визначними місцями Харківщини

Червень

Класні керівники, вихователі,

БК класів

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ.  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  УЧНІВ

1. Акція «Милосердя».Допомога соціально незахищеним дітям,  дітям-сиротам,  дітям, позбавленим батьківського піклування  (до  Дня  захисту  дітей)

Червень

Учком, Лимар Д.О.

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1. Організація  оздоровлення  учнів-спортсменів  влітку червень-серпень Директор

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1. Підготовка  номерів художньої самодіяльності  до  заходів. Червень Класні керівники

V. РОБОТА  З  АКТИВОМ  УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Планування  роботи  учкому ХРЛІСП наступний  навчальний  рік.

Червень

Лимар Д.О.
2. Репортажі для сайту ХРЛІСП про навчально-виховні та спортивні заходи впродовж  червня

Червень

Учком,

Сорокін О.З.

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ХРЛІСП, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Звіт директора ХРЛІСП перед педагогічним  колективом та батьківською громадськістю про виконану роботу протягом 2014/ 2015 навчального року

Червень

Директор
2. Засідання  батьківського  комітету  ліцею №5 «Про підсумки  навчального  року та перспективне планування роботи на наступний навчальний рік»

Червень

БК ліцею, адміністрація

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ

1. Фотовиставка-звіт про проведені впродовж навчального року заходи

Червень

Педагоги

VІІІ.  МЕТОДИЧНА  РОБОТА З  КЛАСНИМИ  КЕРІВНИКАМИ ТА ВИХОВАТЕЛЯМИ

1.

Підсумкове засідання  МО  класних  керівників та вихователів №5 (за окремим планом).Обговорення проекту  плану виховної роботи школи на 2015/2016 н. р.

Травень

Голова МО класних керівників та вихователів, Гунбіна С.Ю.