Методичне об’єднання класних керівників та вихователів

Проблема, над якою працює методичне об’єднання класних керівників та вихователів:

 

Розвиток моральної, фізично здорової особистості, здатної до творчості та самовизначення

Мета: створення умов для формування творчої особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення

Кредо: Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить

 

1. Завдання:

–     Сприяти формування свідомого ставлення дитини до свого здоров’я, як основи розумового, фізичного, морального розвитку

–     Допомагати учням у засвоєнні цінностей суспільства, в якому вони живуть

–     Надавати особистості широких можливостей вибору індивідуального розвитку та самореалізації

–     Організовувати виховний процес через органи учнівського самоврядування

 

2. Умови реалізації:

–     Організація цікавої позакласної діяльності

–     Прилучення батьків до спільної творчості з дітьми

–     Розвиток співпраці між молодшими та старшими учнями за допомогою активної участі в учнівському самоврядуванні

–     Розвиток спільної творчості між дітьми, вчителями, вихователями, тренерами

 

3. Документація:

–     банк даних членів методичного об’єднання;

–     річний план роботи методичного об’єднання;

–     протоколи засідань методичного об’єднання;

–     звіти за попередні роки

 

4. Змістом діяльності методичної комісії є:

1. Планування й організація роботи методичної комісії класних керівників, вихователів:

–     розробка й затвердження планів виховної роботи, циклограм діяльності класних керівників, програм індивідуального розвитку;

–     розробка методичного супроводу виховного процесу;

–     визначення й затвердження тематики роботи творчих груп класних керівників;

–     розробка методик (технік) й інструментарію виявлення результативності виховної роботи за усіма її напрямками.

2. Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:

–     надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації, наставництво).

3. Здійснення аналізу якості виховного процесу

–     стан виховання в процесі навчання;

–     створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;

–     науково-методичне забезпечення виховного процесу;

–     формування виховної системи ліцею;

–     організація соціально-профілактичної роботи;

–     моніторинг рівня вихованості учнів.

4. Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:

–     організація методичних виставок;

–     розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи;

–     підготовка творчих звітів, майстер-класів, педагогічних марафонів;

–     педагогічні читання;

–     семінари, тренінги, конференції.

5. Організація позаурочної діяльності.

 

Основні завдання МО:

–     підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;

–     інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників, вихователів в рамках модернізації виховання;

–     забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

–     формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;

–     озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;

–     координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;

–     сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;

–     оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу;

–     вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

 

План роботи методичного об’єднання класних керівників та вихователів

№ з/п

Заходи

Відповідальний

Терміни

1.                Тема: Основні напрямки виховної роботи на навчальний рік.

Мета: ознайомити класних керівників та вихователі з основними напрямками виховної роботи на новий навчальний рік, розкрити роль класного керівника та вихователя у впроваджені комплексної виховної програми, його функції, надати методичні рекомендації.

Форма проведення: семінар, ділова гра

Питання для обговорення

1.  Аналіз роботи методоб’єднання за минулий н.р.

2.  Задачі ХРЛІСП, основні напрямки виховної роботи.

3.  Планування виховної роботи.

4.  Огляд сучасної літератури з питань виховання.

5.  Інформація про нормативні документи в допомогу класному керівнику та вихователю

6.  Організаційні питання

·     Затвердження методичної проблеми

·     Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднання

·     Затвердження плану роботи Школи молодого класного керівника та вихователя

·     Обговорення та затвердження календарних планів виховної роботи на 1 семестр.

·     Планування основних виховних та святкових заходів на новий н.р.

·     Закріплення кімнат за вихователями. Обов’язки вихователя

Робота між засіданнями

  • Огляд новинок методичної літератури.
  • Анкетування
  • Робота над створенням згуртованого і працездатного колективу учнів.
  • Проведення відкритих виховних заходів
  • Постійне поновлення порт фоліо вихователя та класного керівника
  • Планування роботи
  • Вивчення актуальних питань роботи класних керівників
 

 

 

 

 

 

 

 

Татаренкова В.А.

 

Гунбіна С.Ю.

 

 

 

 

 

Гунбіна С.Ю.

Серпень -вересень
2.                Тема: Вчитель – учень: налагодження партнерства та учнівського самоврядування. Системний підхід до розв’язання проблеми формування активної громадянської позиції учнів.

Мета: розробка шляхів розвитку ефективного учнівського самоврядування, знаходження точок дотику вчительської й дитячої організації, формування у педагогів уяви про можливі варіанти ефективної організації самоврядування у класному та учнівському колективі.

Форма роботи: семінар-практикум.

Питання для обговорення:

1.Методична панорама:

«Організація ефективного функціонування органів учнівського самоврядування»

2.  «Енциклопедія: Структури, діяльність та практичні поради для роботи з учнівським самоврядуванням».

3. Палітра досвіду: «Аналіз учнівського самоврядування за попередні роки роботи»

4. Про організацію самоврядування у класах

Робота між засіданнями

·  Рейди-перевірки кімнат, класів, уроків, щоденників

·  Організація роботи учнівського самоврядування

·  Діагностичний моніторинг «Погляд батьків та учнів на учнівське самоврядування».

·  Вдосконалення організаторських вмінь і навичок учнів через учнівське самоврядування. Підготовка до виборів президента та дня учнівського самоврядування

·  Аналіз  стану відвідування учнями навчальних  занять.

·  Учень в позаурочному виховному просторі. Самопідготовка. Круглий стіл вихователів

·  Підготовка та проведення відкритих заходів

·  Оформлення класних куточків

 

 

 

 

Лимар Д.О.

 

 

 

 

 

 

Класні керівники

 

 

 

 

Жовтень
3.                Тема: Педагогіка підтримки дитини: взаємодія школи, сім’ї й соціуму з профілактики девіантної поведінки учнів. Удосконалення виховної профілактичної роботи.

Мета: Формування у класних керівників та вихователів установки на застосування технології педагогіки підтримки в роботі з дітьми девіантної поведінки й дітьми з функціонально неспроможних сімей.

Форма роботи: психолого-педагогічний семінар.

Питання для обговорення:

1. Про шляхи засвоєння вчителями технології педагогічної підтримки. Звіт про роботу наркопосту

2.  Про вияв функціонально неспроможних сімей як засіб профілактики соціального сирітства.

3. Про методи роботи з батьками«Суб’єктивна позиція батьків – важливий фактор формування виховного простору школи. Методи комплексної експрес – діагностики стану соціально-педагогічної занедбаності дітей й особливостей родинної атмосфери.»

Робота між засіданнями

·  Аналіз  стану відвідування учнями навчальних  занять.

·  Особливості роботи з «важкими» дітьми.

·  Аналіз проведення батьківських зборів, обмін досвідом в цьому напрямку роботи.

·  Підготовка та організація профілактичних заходів

·  Робота з батьками

·  Контроль умов проживання учнів у гуртожитку. Аналіз роботи, обмін досвідом в цьому напрямку роботи

·  Відвідування та аналіз виховних заходів

·  Формування азбуки моральної культури особистості, навчання учнів способів розв’язання конфліктів.

·  Актуальні проблеми формування навичок здорового способу життя учнів

·  З досвіду роботи вихователя «Важливість режиму дня та дисципліни у формуванні особистості спортсменів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татаренкова В.А.

 

Голова піклувальної ради

Класні керівники

Січень
4.                Тема: Соціальні проблеми профорієнтації учнівської молоді.

Мета: Пошуки раціональних засобів організації профорієнтаційної роботи.

Форма проведення: семінар

Питання для обговорення:

1.   Соціальні проблеми профорієнтації учнівської молоді.

2. Роль класного керівника в організації трудового виховання . Система роботи з профорієнтації учнів «Вибір професії – крок у доросле життя».(з досвіду роботи)

«Партнерство школи і сім’ї у формуванні професійних інтересів учнівської молоді»

3. Аналіз працевлаштування випускників ХРЛІСП за минулі роки

Робота між засіданнями

·  Діагностика професійних інтересів учнів.

·  Організація екскурсій

·  Контроль успішності учнів класними керівниками

·  Підготовка та проведення виховних заходів

·  Аналіз виконання виховних планів.

·  Планування роботи з учнями на новий н.р.

·  Моніторинг діяльності класних керівників та вихователів

·  Підготовка до Дня перемоги

·  Контроль успішності учнів класними керівниками по закінченню 2-го семестру та навчального року.

·  Підведення підсумків конкурсу «Наш клас –  це просто клас»

 

 

Полюхович Н.В.

 

 

 

 

 

Класні керівники

Гунбіна С.Ю.

Березень
5.                Тема: Підведення підсумків виховної роботи за рік.

Мета: Обмін досвідом. Удосконалення професійної майстерності класних керівників та вихователів в питаннях й організації розвиваючого дозвілля учнів.

Задачі:

• провести аналіз виховної роботи за рік;

• виробити найбільш ефективні напрями роботи на наступний рік

Форма проведення: круглий стіл.

Питання для обговорення:

1.  Про місце культурної спадщини у духовному розвитку особистості. Формування культурної особистості школяра – важливий етап становлення самосвідомості. (з досвіду роботи)

2. Ціннісні орієнтири сучасної молоді. Підсумки діагностики рівня вихованості учнів.

3. Роль шкільних традицій в становленні особистості.

4. Творчі звіти класних керівників та вихователів

Створення банку даних актуального досвіду вихователів та класних керівників

5.Розгляд і узгодження методичних проблем і тем доповідей та методичних розробок на наступний навчальний рік.

6.Підсумкироботиметодоб’єднання

Никита Т.І.

 

 

 

Класні керівники

 

 

 

 

 

Татаренкова В.А.

Гунбіна С.Ю.

Травень – червень