Методичне об’єднання вчителів зі спорту

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЗІ СПОРТУ ХАРКІВСЬКОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ

 

         1. Загальні положення.

Дане положення регламентує діяльність методичного об’єднання вчителів зі спорту Харківського республіканського ліцею інтернату спортивного профілю (далі МО).

МО – це структурний підрозділ методичної ради ХРЛІСП, який об’єднує вчителів зі спорту.

МО організовується за наявності не менше п’яти осіб.

У своїй діяльності МО спрямовує зміст роботи на виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.1999 № 2061 «Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 28.12.2011 № 1354 (1354-2011-п).

 

          2. Керівництво МО та його склад.

МО організовується наказом директора ХРЛІСП.

МО очолює керівник, що призначається наказом директора ХРЛІСП з числа вчителів зі спорту, які мають не менше п’яти років навчально-тренувальної діяльності  в системі освіти.

Робота МО здійснюється у відповідності із затвердженим річним планом ХРЛІСП.

План роботи МО вчителів зі спорту складається керівником МО, розглядається на засіданні МО, затверджується директором ХРЛІСП.

Засідання МО проводяться не менше п’яти разів на рік. Із кожного питання, яке обговорюється на засіданні, приймаються рекомендації.

При виконанні поточної роботи МО взаємодіє з іншими підрозділами ХРЛІСП, може отримувати від них необхідну підтримку в галузі своєї діяльності.

Голова методоб’єднання  Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю:

Заболотний Віктор Васильович – старший вчитель зі спорту відділення легкої атлетики ХРЛІСП.

Члени методоб’єднання ХРЛІСП

·        Каняхіна  Ніна Федорівна – вчитель зі спорту відділення легкої атлетики;

·        Соколов Леонід Миколайович – вчитель зі спорту відділення легкої атлетики;

·        Горбач Людмила Сидорівна – вчитель зі спорту відділення легкої атлетики;

·        Лозинський Геннадій Петрович – вчитель зі спорту відділення легкої атлетики;

·        Омельченко Олексій Петрович – вчитель зі спорту відділення легкої атлетики;

·        Вишня  Ігор Миколайович – вчитель зі спорту відділення легкої атлетики;

·        Харун Володимир Дмитрович – вчитель зі спорту відділення легкої атлетики;

·        Болдов Сергій Савелович – вчитель зі спорту відділення греко-римської боротьби;

·        Тімченко Олег Юрійович – вчитель зі спорту відділення греко-римської боротьби;

·        Близнюк Володимир Олексійович – вчитель зі спорту відділення боксу;

·        Черніков Роман Анатолїєвич – вчитель зі спорту відділення боксу;

·        Вінтер Юлія Олександрівна – вчитель зі спорту відділення зі стрибків на батуті.

 

         3. Функції МО.

3.1. МО спрямовує роботу вчителів зі спорту на підвищення професійної майстерності через розвиток у них компетентності та творчого потенціалу.

3.2. МО спрямовує роботу вчителів зі спорту на відновлення, оновлення та поглиблення необхідних загальноосвітніх та професійних знань, умінь і навичок фахівця.

3.3. МО здійснює підготовку розробок, інформаційних матеріалів, що забезпечує проведення навчально-тренувального процесу на високому рівні.

3.4. Основні питання з усіх напрямів роботи обговорюються на засіданнях МО.

3.5. Кожне засідання МО вчителів зі спорту фіксується протоколом.

 

         4. Зміст діяльності МО.

4.1. Основними видами діяльності МО є:

4.1.1. Організаційна робота:

·        розглядання проблемних питань методичної роботи;

·        вивчення, обговорення, прийняття рішень з методичної роботи;

4.1.2. Методична робота:

·        звітність членів методичних об’єднань з різних методичних питань (проблемні теми, атестація, самоосвіта);

·        удосконалення методики та технології з метою підвищення ефективності та якості проведення навчально-тренувальних занять;

·        вивчення актуальних тем для апробації та застосування у роботі для навчання та виховання;

·        забезпечення підвищення професійного рівня вчителів зі спорту (відповідно до діагностики та кваліфікації) і рівня інформаційної компетенції;

·        передбачення застосування досвіду колег.

4.1.3. Підвищення кваліфікації:

·        передбачає проходження курсової перепідготовки, підвищення знань та отримання кваліфікаційної категорії;

·        самоосвіта вчителів зі спорту: самостійне набуття знань, глибоке вивчення актуальних питань навчання та виховання;

·        вивчення досвіду колег.

 

         5. Основні форми роботи МО вчителів зі спорту ХРЛІСП.

5.1. Індивідуальні форми роботи:

·        наставництво;

·        самоосвітні програми вчителів зі спорту;

·        майстер-клас (відкриті заняття);

·        відкриті виховні заходи;

·        адресна допомога.

5.2. Групові форми роботи:

·        методичні об’єднання відділень.

 

         6. Права членів МО.

Члени МО мають право:

·        брати участь в обговоренні й вирішенні питань методичної, навчально-спортивної та виховної роботи та інших напрямів діяльності;

·        використовувати методи, засоби та технології тренування, які найбільш повно відповідають індивідуальним особливостям учнів;

·        користуватися обладнанням, джерелами інформації в порядку, установленому в ХРЛІСП;

·        висувати пропозиції щодо вдосконалення навчально-тренувального процесу в навчальному закладі.

 

         7. Обов’язки членів МО.

Вчителі зі спорту МО зобов’язані:

·        проводити на високому професійному рівні навчально-тренувальну роботу;

·        забезпечувати безумовне виконання планів роботи спортивного відділення;

·        дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та індивідуального плану роботи;

·        створювати належні умови для розвитку фізичних здібностей учнів-спортсменів;

·        вести методичну роботу;

·        підвищувати професійну майстерність, вивчати та активно використовувати свій досвід.

 

         8. Обов’язки керівника МО.

Керівник МО зобов’язаний:

·        своєчасно та якісно планувати роботу МО;

·        організовувати проведення навчально-тренувального процесу, здійснювати контроль за їх методичним забезпеченням;

·        проводити засідання МО за необхідністю, але не менше п’яти разів на рік;

·        здійснювати контроль за якістю проведення навчально-тренувальних процесом, дотримання вчителями зі спорту МО трудової дисципліни;

·        керувати і брати участь у розробці методичних матеріалів з тренувальної роботи;

·        керувати підвищенням кваліфікації вчителів зі спорту;

·        вести документацію МО;

·        контролювати виконання календарного плану спортивного відділення;

·        організовувати упровадження у навчально-тренувальний процес методичних досягнень і нових технологій.

 

         9. Документація МО.

9.1. Змістовний аналіз за попередній навчальний рік.

9.2. Списки вчителів зі спорту з видів спорту МО із зазначенням повністю їхнього прізвища, ім’я, по-батькові, їх освіти, фаху, кваліфікаційної категорії, загального педагогічного стажу, останнього року проходження атестації (складається у вигляді таблиці).

9.3. Розроблені тематика та план проведення кожного засідання методичного об’єднання на навчальний рік.

9.4. Реєстрація учасників засідань.

9.5. Протоколи засідань.

9.6. Матеріали про підвищення кваліфікації.

9.7. Матеріали про роботу з молодими педагогами та систему наставництва.

9.8. Інші напрями роботи, над якими працює МО вчителів зі спорту.

 

         10. Контроль за діяльністю МО.

10.1 Контроль за діяльністю МО здійснюється директором ХРЛІСП, старшим методистом спортивного відділення.

10.2. Уся діяльність методичного об’єднання підлягає розгляду (один раз на навчальний рік) на засіданні методичної ради ХРЛІСП.

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЗІ СПОРТУ ХАРКІВСЬКОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ на 2022-2023 н.р.

Зміст роботи Виконавець
Засідання № 1 Вересень
Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднання на навчальний рік; Керівник методоб’єднання
Ознайомлення з нормативними документами; Методисти (спортивного відділення)
Ознайомлення з інструкцією з техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальних занять; Методисти (спортивного відділення)
Затвердження планів роботи відділень з видів спорту. Методисти (спортивного відділення)
Робота між засіданнями  
Обговорення остаточного затвердження списків груп; Методисти (спортивного відділення)
Проведення відкритих занять з вчителями зі спорту; Методисти (спортивного відділення)
Організація та проведення спортивно-масових заходів; Методисти (спортивного відділення)
Підготовка та проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського тижня (проведення різноманітних конкурсів, вікторин, змагань тощо) Методисти (спортивного відділення)
Засідання № 2 Жовтень
Систематизація методичних розробок вчителів зі спорту; Методисти (спортивного відділення)
Підвищення кваліфікації вчителів зі спорту (проходження курсів підвищення кваліфікації згідно із встановленими строками); Практичний психолог
Просвітницька діяльність: «Особливості темпераменту спортсменів в спортивно-тренувальному процесі» Методисти (спортивного відділення)
Робота між засіданнями  
Розробка Положення конкурсу «Кращий спортсмен року», «Кращий тренер року», «Краще спортивне відділення» Методисти (спортивного відділення)
Засідання № 3 Грудень
Аналіз спортивної роботи тренерів;Підготовка та узгодження календарного плану спортивно-масових заходів  на новий календарний рік; Методисти (спортивного відділення)
Підготовка спортсменів до участі у змаганнях зимового періоду; Вчителі зі спорту
Про проведення контрольних нормативів із загальної та спеціальної фізичної підготовленості учнів за І семестр Методисти (спортивного відділення)
Просвітницька діяльність: «Тривожність в спорті» Практичний психолог
Робота між засіданнями:  
Наставництво;  Методисти (спортивного відділення)
Підведення підсумків проведення співбесід з навчальними групами з видів спорту; Методисти (спортивного відділення)
Підвести  підсумки прийняття контрольних нормативів з загальної та спеціальної фізичної підготовленості учнів за І семестр та обговорити дане питання на засіданні методичного об’єднання; Методисти (спортивного відділення)
Засідання № 4 Квітень
Інформація вчителів зі спорту з  актуальних питань щодо проведення спортивних тренувань; Вчителі зі спорту
Обговорення про підготовку попередніх списків учнів на зарахування у новому навчальному році Методисти (спортивного відділення)
Просвітницька діяльність: «Взаємозв’язок мотивації досягнення з успіхами в спортивній діяльності»;Просвітницька діяльність: «Самооцінка, як ядро особистості»;  Практичний психолог

 

 

Робота між засіданнями  
Здійснення  підготовки матеріалів щодо висвітлення на сайті інформації  щодо проведення вступних іспитів Методисти (спортивного відділення)
Засідання № 5 Червень
Підведення підсумків проведення набору учнів для навчання у новому навчальному році; Методисти (спортивного відділення)
Підведення підсумків роботи методоб’єднання (аналіз роботи за минулий рік та планування роботи на майбутній рік); Керівник методоб’єднання

 

Підведення підсумків участі учнів-спортсменів у Всеукраїнських змаганнях. Проведення рейтингу. Методисти (спортивного відділення)