Всеукраїнські змагання з легкої атлетики на призи ЗМСУ Юрія Білонога серед юнаків 1999 р. н. та молодше

Îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí â òîëêàíèè ÿäðà Þðèé Áèëîíîã

Результати змагань