Протоколи спільних засідань ради і педагогічної ради ХРЛІСП

Protokol-spilnogo-zasidannya-vid-2017.05.26-1-Nagorodzhennya-pohvalnym-lystom