План роботи ХРЛІСП 2022/23

ПЛАН РОБОТИ

ХАРКІВСЬКОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ

      на 2022/2023 навчальний рік

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

на спільному засіданні ради та адміністрації

Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю

протокол від ________ № ___________  _________________________________

Голова ради ___________ Віктор ЗАБОЛОТНИЙ

В.о. директора    _________Андрій ТОЛСТОЙ

                  

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю

протокол від ________ № ___________  _________________________________

Голова педагогічної ради

____________Андрій ТОЛСТОЙ

 

ЗМІСТ

№ з/п Назва розділів Сторінки
1. Підсумки діяльності ліцею-інтернату у 2021/2022 навчальному році та завдання на 2022/2023 навчальний рік 3-17
2. Робота з кадрами  
2.1. Циклограма управлінської діяльності 18
2.2. Розподіл обов’язків між адміністрацією ліцею-інтернату 19-25
2.3. Організація роботи з атестації педагогічних працівників 26-28
3. Організація освітнього процесу  
3.1. Забезпечення прав учнів на здобуття повної загальної середньої освіти  

28-34

3.2. Навчально-спортивна робота 34-39
3.3. Виховна робота 40-49
3.4. Робота зі створення безпечних умов навчання і виховання учнів. Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Профілактика дитячого травматизму. 49-52
3.5.  Організація харчування учнів 52
3.6. Медичне обслуговування учнів. 52
3.7. Організація роботи з учнями щодо профілактики правопорушень. 52-53
3.8. Соціальний захист учнів. 54-55
3.9. Організоване закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації. 55-56
3.10. Оздоровлення учнів 56-57
4. Методична робота. Робота методичної ради  
4.1. Організаційні заходи щодо методичного забезпечення освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році 57-58
4.2. Тематика засідань методичної ради ліцею-інтернату 58-59
5. Науково-методичне забезпечення роботи зі здібними та обдарованими дітьми 60
6. Робота з батьками  
6.1.Тематика загальноліцейних батьківських зборів 60-61
6.2. Тематика засідань ради ліцею-інтернату 61-62
7. Організаційна робота  
7.1. Засідання педагогічної ради 63-65
7.2. Загальні збори колективу 66
8. Контрольно-аналітична діяльність  
8.1. Організація внутрішньо шкільного контролю 67-74
8.2. Циклограма наказів з основної діяльності 75-80
8.3. Перспективний план вивчення стану викладання предметів 81-82
9. Інженерно-технічне забезпечення функціонування ліцею-інтернату та

господарська діяльність

83-86
10. Охорона праці 86-89
11. Фінансова діяльність 89-90
Додаток Перспективний план роботи практичного психолога  

 

 

 

 1. Підсумки діяльності ліцею-інтернату у 2021/2022 навчальному році та завдання на 2022/2023 навчальний рік

          У 2021/2022 навчальному році  педагогічний колектив ліцею-інтернату спрямовував свою діяльність на здійснення державної політики у сфері освіти, метою якої є підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства й забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами навчання протягом життя, розвиток спортивних здібностей та обдарувань дітей та молоді з метою підготовки спортсменів до національних збірних команд України з видів спорту. Реалізація такої мети проводилася з урахуванням модернізації структури, змісту та організації освіти і навчально-тренувальної роботи на засадах компетентнісного підходу, побудови ефективної системи національно-патріотичного виховання, розвитку й соціалізації дітей та молоді, модернізації матеріально-технічної бази ліцею-інтернату. Орієнтирами діяльності були неухильне дотримання вимог Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень місцевих органів виконавчої влади, Статуту ліцею-інтернату.

          Особлива приділена увага упровадженню в життя «Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №988-р за такими напрямками:

 • підготовка до впровадження нових державних стандартів загальної середньої освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;
 • запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя й батьків;
 • підвищення мотивації вчителя шляхом збільшення рівня його оплати праці, надання академічної свободи та стимулювання до професійного зростання;
 • запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтації на потребу учня);
 • удосконалення процесу виховання;
 • засвоєння нового змісту освіти й набуття ключових компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;
 • децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії закладу освіти;
 • справедливий розподіл публічних коштів, що сприятиме рівному доступу всіх дітей до якісної освіти;
 • створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби й технології навчання учнів, вчителів, батьків.

Місія ліцею-інтернату як інноваційного закладу освіти це:

 • формування відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також дискримінації за будь-якою ознакою; патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати суверенітет і територіальну цілісність України; усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності; громадянської культури та культури демократії; культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії; культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості;
 • створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);
 • забезпечення якісного навчання, тренування та виховання учнів згідно з реформою особистості випускника нової української школи;
 • створення сприятливих умов для навчання спортивно обдарованих дітей у відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і потребами;
 • забезпечення наступності між загальною середньою та вищою професійною освітою, можливість отримати професію, сприяти професійній орієнтації і самовизначенню, соціалізації учнів незалежно від місця проживання, стану здоров’я тощо;
 • розвиток та формування системи ціннісних орієнтирів, науково-дослідницьких умінь і навичок;
 • формування цілісної, всебічно розвиненої особистості, яка здатна до критичного мислення, є інноватором, здатним змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципом сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж життя.

Педагогічним та учнівським колективами упродовж 2021/2022 навчального року зроблені вагомі кроки в напрямі ствердження ліцею-інтернату як інноваційного закладу спецалізованої освіти спортивного профілю, що зберігає та примножує здобутки попередніх років.  У цьому переконують конкретні зміни щодо забезпечення якості освітнього та спортивного процесів, системного й ефективного впровадження сучасних освітніх інновацій.

За результатами конкурсного приймання у серпні 2021 року було сформовано мережу ліцею-інтернату на 2021/2022 навчальний рік.

Упродовж 2021/2022 навчального року в 4 класах ліцею-інтернату навчалося 98 учнів, середня наповнюваність класів становила 24 учні.

          Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень за підсумками навчального року засвідчили достатній та високий рівень у 61,3% учнів, що на 2,8% менше, ніж у минулому навчальному році.

У 2021/2022 навчальному році 75 учнів 8-10 класів переведено до наступних класів. 23 учні 11 класу закінчили навчання в школі ІІІ ступеня, всі учні були звільнені від державної підсумкової атестації, 23 учні отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти. На жаль жоден учень не отримав медалі за досягнення у навчанні.

Моніторинг ДПА/ЗНО учнів 9 класу у 2021/2022 навчальному році

          У 2021/2022 навчальному році всі учні 9 класу були звільнені від проходження державної підсумкової атестації. 26 учнів 9 класу отримали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти

Моніторинг ДПА/ЗНО учнів 11 класу у 2021/2022 навчальному році

У 2021/2022 навчальному році учні 11 класу були звільнені від державної підсумкової атестації.

У наступному навчальному році вчителям необхідно здійснювати підготовку учнів до ДПА/ЗНО і досягти якмога кращих результатів, виконавши поставлені завдання:

 • скласти план роботи з підготовки учнів до ДПА/ЗНО на 2022/2023 навчальний рік;
 • розробити варіанти завдань з кожного предмета аналогічні завданням ДПА/ЗНО;
 • проводити індивідуальні заняття та консультації з питань ДПА/ЗНО у позаурочний час;
 • під час уроків пропонувати учням виконання завдань ДПА/ЗНО;
 • у домашні завдання включити завдання ДПА/ЗНО та питання повторення теоретичного матеріалу;
 • про хід підготовки до ДПА/ЗНО звітувати на засіданнях МО та педагогічної ради.

Відповідно до спеціалізації, затвердженої Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, погодженої Харківським відділенням (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України у 2021/2022 навчальному  році в ХРЛІСП затверджена наступна чисельність учнів:

Вид спорту Чисельність учнів
1 Легка атлетика 54
2 Греко-римська боротьба 14
3 Бокс 15
4 Стрибки на батуті 10
5 Додатковий контингент 7
Всього 100

Фактично станом на 31.05.2022 р. навчалися: на відділені легкої атлетики – 58,       греко-римської боротьби – 10, боксу – 16, стрибків на батуті – 7 .

У 2021/2022 навчальному році у класах був наступний розподіл учнів:

 • 8 клас – 24 осіб  (з них: 15 – легка атлетика, 5 – греко-римська боротьба, 2 – бокс,  2 – стрибки на батуті);
 • 9 клас – 25 осіб (з них: 17 – атлетика легка, 2 – греко-римська боротьба, 6 – бокс,  0 –  стрибки на батуті);
 • 10 клас – 26 осіб (з них: 16 – легка атлетика, 3 – греко-римська боротьба, 5 – бокс, 2 – стрибки на батуті);
 • 11 клас –25 осіб     (з них: 14– легка атлетика, 5 – греко-римська боротьба, 3-бокс,  3  –  стрибки на батуті).

З них вперше вступили для навчання у 2021 році 36 учнів.

За  спортивною кваліфікацією у ХРЛІСП на кінець 2020/2021 навчального року:

 • майстри спору України           – 4 чол.;
 • кандидати у майстри спору України – 7 чол.;
 • спортсмени І спортивного розряду – 14 чол.;
 • спортсмени ІІ спортивного розряду – 20 чол.;
 • спортсмени ІІІ спортивного розряду – 34 чол.;
 • спортсмени І юнацького розряду           – 21 чол.

Навчально-тренувальний процес у  ХРЛІСП  здійснюють 23 вчителів зі спорту,  з яких: 18 – штатні, 5 – сумісники. По відділенням: легка атлетика – 15; греко-римська боротьба – 3; бокс – 2; стрибки на батуті – 3 вчителя зі спорту.                                                                  Постійну увагу вчителі з видів спорту приділяють підвищенню спортивної майстерності вихованців та створенням сприятливих умов для повноцінного забезпечення підготовки шляхом індивідуального підходу до кожного учня.

Протягом 2021/2022 навчального року майже 60% учнів ліцею-інтернату приймали участь у змаганнях Всеукраїнського та Міжнародного рівнів зі стрибків на батуті, легкої атлетики, греко-римської боротьби та боксу. Багато з них посіли призові місця та увійшли до десятки найкращих спортсменів України.

Кращими спортсменами ліцею-інтернату за підсумками 2021/2022 навчального року стали:

На відділенні легкої атлетики:

Вакуленко Варвара – срібна призерка Чемпіонату України з чотириборства з легкої атлетики (Лазурне), срібна призерка чемпіонату України з естафетного бігу з легкої атлетики, бронзова призерка чемпіонату України з легкої атлетики;                                                 Ружинський Артем – переможець чемпіонату України з легкої атлетики зі стрибків у довжину;                                                                                                                                    Шаркова Діана – призерка чемпіонату України з легкоатлетичного двоборства;   Полстянкіна Софія –  ІІ місце у чемпіонаті України з естафетного бігу з легкої атлетики;

На відділенні греко-римської боротьби:

Хохлачов Микита – КМС, чемпіон Турніру пам’яті А. Колчинського з боротьби греко-римської;

Хохлачов Данило – чемпіон Турніру пам’яті А. Колчинського з боротьби греко-римської, срібний призер чемпіонату України серед кадетів;                                                 Грибельник Антон – бронзовий призер чемпіонату України серед кадетів.

На відділенні стрибків на батуті:

Гадяцька Владислава – МС, призерка  чемпіонату  України в командних стрибках, зі стрибків на батуті;                                                                                                                    Переверзева Поліна – МС, переможниця Кубку України синхрон, зі стрибків на батуті,  срібна призерка чемпіонату України у командних стрибках, зі стрибків на батуті.

На відділенні боксу:                                                                                                                                 Мещерякова Валерія – срібна призерка Чемпіонату Європи з боксу серед юніорів та юніорок (Грузія), призерка ЧУ з боксу серед дівчат (Ужгород);                                       Фонотова Марія – КМС, двократна чемпіонка України з боксу серед дівчат, бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу (Грузія), (Болгарія); чемпіонка чемпіонату України серед жінок молоді та юніорок;                                                                                  Манько Олександра – срібна призерка чемпіонату Європи з боксу серед школярів (Грузія); бронзова призерка чемпіонату України серед жінок молоді та юніорок, срібна призерка Кубку України з боксу;                                                                                                                                                          Равоян Ренат – срібний призер чемпіонату України серед юніорів з боксу (Запоріжжя).

 Учні та вчителі зі спорту ліцею приймають також участь у масових спортивних заходах: у міжнародному марафоні «Визволення», у Всеукраїнському олімпійському дні та інших.

За рішенням Міністерства молоді та спорту України та Федерацій України з видів спорту до національних збірних команд України включені вихованці ХРЛІСП:

греко-римська боротьба:       Хохлачов Микита (кандидат)

стрибки на батуті:                  Гадяцька Владислава (резерв).

бокс:                                         Мещерякова Валерія (резерв).

Фонотова Марія (резерв).

Манько Олександра (резерв).

Навчально-тренувальний процес з учнями ліцею-інтернату проводиться на спортивних базах на підставі укладених спільних угод між ХРЛІСП та КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР та КЗ МКДЮСШ №7. Так, для учнів відділення легкої атлетики навчально-тренувальний процес в осінньо-зимовий період відбувається в легкоатлетичному манежі КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР, в весняно-літній період на стадіоні КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР. Для учнів відділення боксу – на стадіоні КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР та в приміщенні СК «Гонг». Тренування зі стрибків на батуті та греко-римської боротьби – в спеціально обладнаних спортивних залах КЗ МКДЮСШ №7.

Для надання якісної освіти та розвитку творчих здібностей дітей у закладі створені необхідні умови. До послуг учнів  5 навчальних кабінетів, їдальня, бібліотека, фонд якої налічує 3493 примірників художньої та навчальної літератури. Функціонують методичний кабінет та кімната індивідуальної роботи практичного психолога.

Належні умови проживання створено на двох поверхах зі спальними та  побутовими приміщеннями та необхідними зручностями.

У 2021/2022 навчальному році у зв’язку із введенням воєнного стану конкурсні випробування проводилися у дистанційному форматі.

Для якісної підготовки учнівського контингенту у 2021/2022 навчальному році працювало 40 педагогів. Мають повну вищу освiту – 38 осіб, базову вищу – 2 особи. З них – основних педагогiчних працiвникiв –  26, сумiсникiв – 14. Мають педагогiчне звання «учитель-методист» – 1 особа, «старший учитель» – 3 особи. Квалiфiкацiйнi категоріїi: «спецiалiст вищої категорiї» – 10 осіб, «спецiалiст першої категорiї» – 3 особи, «спецiалiст другої категорiї» – 19 осіб, «спецiалiст» – 8 осіб. Серед вчителів зі спорту мають звання: «Заслужений тренер України» – 9 осіб, «Майстер спорту», «Майстер спорту міжнародного класу» – 5 осіб.

          Моніторинг якісного та кількісного складу педагогічних працівників за

кваліфікаційними категоріями за останні три роки (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022).

Роки Кількість всього педагогічних працівників Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст першої категорії Спеціаліст другої категорії Спеціаліст Звання
2018/2019 38 11 2 15 10 4
2019/2020 40 11 3 17 9 4
2020/2021 42 11 3 18 10 4
2021/2022 40 10 3 19 8 4

Моніторинг складу педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році

за віком і за стажем роботи

У 2021/2022 навчальному році атестація педагогічних не проводилася у зв’язку з воєнним станом.

          Упродовж 2021/2022 навчального року за перспективним планом підвищили кваліфікацію всі педагогічні працівники.

          Організаційно-методична робота з педагогічними кадрами поєднувала індивідуальні, групові та колективні форми роботи. На засіданнях педагогічної ради розглянуто актуальні питання: «Особливості організації освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році. Визначення пріоритетних напрямків діяльності ліцею-інтернату на сучасному етапі», «Інноваційна діяльність ліцею-інтернату в системі формування компетентної особистості», «Про використання теорії успіху при формуванні соціально-адаптованої особистості, про педагогіку співробітництва», «Про національно-патріотичне виховання учнів як один із головних векторів діяльності всього українського суспільства»,  «Забезпечення комфортних й безпечних умов навчання й виховання учнів ліцею-інтернату в сучасному освітньому середовищі, вільному від будь-яких форм насильства і дискримінації» та інші. Крім цього на засіданнях педагогічної ради розглядалися питання моніторингових досліджень якості освітнього і навчально-тренувального процесів, аналізувався стан відвідування учнями навчальних занять і причини пропусків,  стану викладання навчальних предметів, обговорювалися підсумки роботи педагогічного колективу щодо запобігання всім видам дитячого травматизму, профілактики злочинності і правопорушень, щодо національно-патріотичного виховання, соціального захисту учнів і розвитку учнівського самоврядування, обговорювалися питання організації харчування, оздоровлення учнів і підсумки поглибеного медичного огляду учнів, розглядалися питання щодо організованих початку і закінчення навчального року, випуску, переведення і нагородження учнів, погодження освітньої програми і навчального плану, питання атестації і підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо.

          Протягом 2021/2022 навчального року було проведено 5 засідань методичної ради, на яких розглядалися питання щодо організації та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, впровадження інноваційних технологій в освітній процес та удосконалення навчально-тренувального процесу на основі сучасних технологій спортивного тренування, результативності освітньої та спортивної діяльності, заслуховувалися питання щодо атестації педагогічних  працівників тощо.

Педагогічний колектив ліцею-інтернату в минулому році продовжив працювати над єдиною педагогічною темою «Створення оптимальних умов для навчання, виховання та тренування учнів-вихованців спортивного ліцею-інтернату на національно-патріотичних засадах».

Основною метою виховного процесу в ліцеї-інтернаті як невід’ємної складової освітнього процесу, є формування відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також дискримінації за будь-якою ознакою; патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати суверенітет і територіальну цілісність України; усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності; громадянської культури та культури демократії; культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії; культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості. Першочергове завдання педагогічного колективу створити школу дружню до дитини без приниження і образ, школу, яка сприяє збереженню гідності дітей, школу, яка виховує вміння розуміти один одного і в якій панує атмосфера добра, школу яка навчає терпимому ставленню до відмінностей.

Питанню створення у ліцеї-інтернаті атмосфери довіри і взаємоповаги, де немає насильства та дискримінації, умов для захисту прав дитини і формування демократичних цінностей  приділялася найголовніша увага. З протидії різним видам булінгу було проведено тиждень протидії булінгу (20.09-26.09.2021);  з  25.11 по 10.12.2021 в ХРЛІСП в рамках Всеукраїнської кампанії “16 днів без насилля було проведено ряд заходів, зокрема до Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, та місячника морально-статевого виховання у ліцеї було проведено зустріч з представницею Харківського обласного клінічного центру боротьби зі СНІДом, яка розгорнуто розкрила питання міфів та правди про ВІЛ та СНІД, а також у інтерактивному форматі долучила учнів до обговорення тем «Підлітковий вік. Час можливостей та ризиків» та  «Моральна чистота стосунків між юнаком та дівчиною», надала дуже корисні поради та рекомендації з оглядом на свій 17 річний практичний досвід роботи у цій сфері; проводилися тренінги для старшокласників з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів, уроки відвертого спілкування «Стережись! Бо, що посієш, то й пожнеш», «Про стосунки в учнівському середовищі», «Мова знущання: як відрізнити булінг від стьобу?», конкурс плакатів та колажів «Світ без насильства», превентивні п’ятихвилинки «Толерантність – крок до свободи», бесіди з протидії кібербулінгу, уроки права «Психологічне та фізичне насильство у школі. Хто має відповідати за законом?» та інше. Проводилася і робота з батьками у цьому напрямку: тематичні батьківські збори, круглі столи, консультації, розроблені пам’ятки для батьків щодо порядку реагування та способів повідомлення про випадки булінгу щодо дітей, заходів захисту та надання допомоги дітям. Розглядалося питання запобігання насильству також на засіданні педагогічної ради ліцею-інтернату на тему: «Про роботу педагогічного колективу щодо захисту учнів від проявів будь-якого насильства». Проведено моніторинг освітнього середовища закладу освіти щодо безпечності та комфортності закладу освіти. Упродовж 2021/2022 навчального року не було виявлено жодного випадку булінгу.

Проведено ряд заходів з правопросвітницької тематики, зокрема до Всесвітнього дня дитини (20 листопада) класними керівниками  були проведені бесіди «Поговоримо про захист прав дітей»; було проведено тиждень права, у рамках якого пройшов всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, проведені виховні уроки на тему «НІ дискримінації та насильству в школі»,  зустрічі за круглим столом за участі юристів з питань реалізації та захисту прав людини, створені постійно діючі виставки літератури тощо. До Європейського дня боротьби з торгівлею людьми була проведена інформаційна лінійка.

Продовжилася робота з учнями та їх батьками з питань безпечного Інтернету та медіаграмотності. Зокрема до Дня безпечного Інтернету було проведено тиждень профілактики залежності від гаджетів, протягом навчального року проводилися бесіди з учнями та їх батьками з питань безпечного Інтернету. Учителька ХРЛІСП Поліванова О.С. та учениця 11 класу Семашко В. взяли участь у міжнародному круглому столі “Сучасні тенденції в медіаосвіті : фільтруй інфу!”, який пройшов у рамках українських ініціатив до Всесвітнього тижня медіа та інформаційної грамотності 2021 (Національний проєкт з медіаграмотності Фільтр).

Особливої уваги потребувало питання профілактики девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед неповнолітніх. На особливому контролі стоїть відвідування учнями навчальних занять, проводився щомісячний розгорнутий аналіз стану відвідування. Організована роботи Ради профілактики, створено базу даних учнів, схильних до правопорушень, була спланована і проводилася з ними відповідна робота. Відбулися наступні тематичні місячники: правової освіти та попередження правопорушень (листопад), морально-статевого виховання (грудень), «Молодь за здоровий спосіб життя» (січень). Для належної організації місячників організовувалися зустрічі учнів із фахівцями. Питання профілактики злочинності також розглядалося на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради та на батьківських зборах.

Одним із головних статутних завдань ліцею-інтернату, як спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю, є виховання свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я  інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів. У закладі питанню утвердження учнями здорового способу життя приділяється особлива увага. Постійно проводиться інформування учнів щодо шкідливого впливу тютюну, алкоголю, наркотиків та психотропних речовин (виховні години, заходи, лекції медичних працівників, інформаційні стенди, буклети, зустрічі з фахівцями, зокрема з працівниками Управління патрульної поліції в м. Харкові на тему: «Профілактика паління, наркоманії, токсикоманії, а також вживання алкоголю серед підлітків»). У 2021/2022 навчальному році у рамках місячника «Молодь за здоровий спосіб життя» було проведено конкурс творчих робіт на тему: «Твоє життя – твій вибір», засідання «круглого столу» за темою: «Гра власним життям», години спілкування на тему: «Корисні звички – запорука здоров’ю», «Здоровий спосіб життя – це модно!» та інші . Були проведені заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, відзначено Всесвітній день здоров’я заходами на тему: «Здоров’я дитини – багатство родини! Здоров’я народу – багатство країни!», проведено тиждень громадського здоров’я та інші.

Одним із найголовніших напрямів виховної діяльності 2021/2022 навчального року було національно-патріотичне виховання учнів, виховання в них активної громадської позиції, виховання громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу.  Протягом зазначеного періоду в ліцеї-інтернаті були проведені відповідні тематичні заходи, а саме: місячник військово-патріотичного виховання, тиждень історії, години спілкування, уроки мужності,  засідання «круглих столів» з нагоди відзначення Дня Незалежності, Дня партизанської слави, Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій, Дня Соборності України, з нагоди вшанування пам’яті Героїв Крут, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. До Дня захисників і захисниць України провели незабутню зустріч з Василем Божком, майором ЗСУ, Героєм України, кавалером ордена “Золота Зірка”, ордена Богдана Хмельницького III ст., та Андрієм Хаустовим,  капітаном ЗСУ, начальником штабу – першим заступником командира 3-го механізованого батальйону 92 окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка та заступником командира танкового батальйону, які наразі захищають Україну від російських окупантів. Також учні ліцею-інтернату взяли участь у благодійній акції «Учні ліцею – бійцям Харківського військового госпіталю», під час якої діти власноруч виготовили листівки зі словами подяки та побажаннями скорішого одужання пораненим бійцям, які перебувають у військовому шпиталі. Також учні передали солдатам солодощі. До Дня Збройних сил України було проведено військово-спортивне свято «Козацькі розваги».  17-18 лютого 2022 року в ХРЛІСП до Дня Героїв Небесної Сотні  відбулися уроки пам’яті “Герої не вмирають”, урок-реквієм “Герої нашого краю”, під час яких згадали найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013–2014 років, вшанували пам’ять загиблих. З метою виховання поваги та любові до державної мови в ліцеї-інтернаті було проведено ряд заходів до Дня української писемності та мови та міжнародного дня рідної мови. Стало доброю традицією для учнів та педагогів ліцею-інтернату написання Всеукраїнського радіо диктанту національної єдності.

У закладі постійно проходять заходи, спрямовані на збереження й пропаганду історіко-культурної спадщини українського народу. Це – фольклорне свято з нагоди відзначення Дня Святого Миколая, заходи до Великодня тощо.

Протягом 2021/2022 навчального року в ліцеї-інтернаті проходили  заходи з нагоди відзначення важливих пам’ятних та ювілейних дат, днів народжень видатних українських діячів культури та мистецтва.

Традиційно в ліцеї-інтернаті відбувалися заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана (конкурс творів «Я вам про бабусю (дідуся) розкажу…», години спілкування «Поважаймо старість і словом і ділом»), до Міжнародного дня толерантності були проведені превентивні п’ятихвилинки «Толерантність – крок до свободи» та виставку листівок «Толерантність – це…», до 36-ої річниці Чорнобильської катастрофи.

Велику увагу педагогічні працівники ліцею-інтернату приділяли заповненню вільного часу учнів: організовували для них екскурсії,  різноманітні творчі та інтерактивні конкурси, проводили вечори відпочинку. Вихователі та класні керівники проводили у групах колективні свята. Напередодні новорічних свят у класних колективах відбулися новорічні вогники.

Педагогічний колектив упродовж 2021/2022 навчального року свою виховну діяльність спрямував на розвиток творчих здібностей та обдарувань учнів. Протягом навчального року в ліцеї-інтернаті постійно впроваджувалися колективні творчі справи (ділова гра «Вибори  президента ліцею», вечори відпочинку «Доброго дня, шкільна родино», виставки дитячих творчих робіт, в тому числі виставка-конкурс виробів із природного матеріалу та осінніх квітів «Осінній дивограй», фотоконкурс учнів і педагогів «Краса рідної землі», відзначалися День батька і День матері, Міжнародний День сім’ї конкурси тощо), проходили  загально-ліцейні свята, концерти-привітання, шоу-програми (до Дня працівників освіти, до Дня Святого Миколая, Нового Року, Дня Святого Валентина тощо). Ці справи дають можливість згуртувати учнівський колектив, реалізувати учням свої здібності, проявити таланти та показати міру своєї відповідальності. Педагогічні працівники під час організації освітнього процесу керуються принципом особистісно зорієнтованого підходу, впроваджують інноваційні, інтерактивні та діалогічні форми діяльності. В умовах воєнного стану ряд виховних заходів проводилися в онлайн-режимі.

Для забезпечення більшої мотивації учнів до досягнення високих спортивних результатів у навчальному закладі проводилися зустрічі в видатними спортсменами-олімпійцями,олімпійські уроки, щомісяця на урочистих лінійках відзначалися кращі учні-спортсмени за підсумками участі у змаганнях; традиційно в ліцеї-інтернаті відзначався День фізичної культури та спорту.

У закладі діє учнівська організація «Олімпіоніка – країна чемпіонів, мрій та перемог», члени якої є організаторами та активними учасниками різноманітних шкільних справ, виховних заходів, конкурсів, рейдів, трудових десантів. На рахунку «Олімпіоніки» традиційні конкурси, такі як «Наш клас – це просто клас!», «Краща кімната». Учні готують презентації, розробляють сценарії свят, критерії оцінювання тощо. Важливим питанням у компетенції дитячої організації було дотримання вимог санітарно-гігієнічного стану спальних приміщень та навчальних кабінетів. Щотижня організовувалися рейди-перевірки спальних приміщень, навчальних кабінетів, результати яких оговорювалися на нарадах при директорові. Членами учнівського самоврядування – фракціями “Здорова нація” та “Ревізори”, за підтримки педагогічного колективу та адміністрації було проведено місячник чистоти, під час якого було проведені рейди: “Твоя особиста гігієна”, “Режим дня – запорука здоров’я спортсмена”. Дитяча учнівська організація дає змогу учням об’єднатися навколо корисної, цікавої справи, ідеї, допомагає у вирішенні потреб у спілкуванні, отриманні корисної інформації, додаткових знань і умінь для захисту своїх прав, активної участі у соціально-громадянських процесах сучасного суспільства. Робота учнівського самоврядування організована так, що кожна дитина має доручення (постійні й тимчасові), які допомагають їй почуватися активним членом учнівського колективу, до думки якого прислухаються й від узгодженої роботи якого багато що залежить. Упродовж жовтня 2020 року проходила ділова гра «Вибори президента ліцею», під час якої учнівський та педагогічні колективи обирали лідера шкільної організації. На своїх засіданнях учнівський актив звітує про результати діяльності, обговорює плани, підбиває підсумки роботи класних колективів, уносить пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу. Традиційно був проведений день учнівського самоврядування.

Питання щодо організації виховної діяльності в ліцеї-інтернаті розглядалося на нарадах при директорові, при методисті, батьківських зборах, засіданнях педагогічної ради, засіданнях ради ліцею-інтернату.

Чільне місце у виховній діяльності приділяється співпраці з батьками. Крім традиційних батьківських зборів, пройшли класні вогники, святкові концерти, шоу-програми, до організації та участі в яких залучалася батьківська громада.

Усі вищезазначені виховні заходи були проведені на належному та високому рівнях, до їхньої організації класні керівники та вихователі підходили серйозно та творчо, залучали до їхньої підготовки учнів та батьківську громадськість.

Таким чином, можна зробити висновок, що в ліцеї-інтернаті створена цілісна виховна система, яка передбачає формування морально-духовної життєво компетентної особистості на основі громадянських, полікультурних та загальнокультурних цінностей. Більшість учнів закладу освіти мають високий рівень вихованості, толерантності, загальнолюдської та політичної культури; відповідально ставляться до навчання, дорученої справи, збереження свого здоров’я, природного довкілля, до різноманітних видів трудової діяльності; беруть активну участь у різноманітних конкурсах, суспільно-корисних справах, громадському житті ліцею-інтернату; виявляють цілеспрямованість, наполегливість, принциповість, мають активну життєву позицію.

Робота з громадськістю сприяла соціальній адаптації учнів. Протягом 2021/2022 навчального року ліцей-інтернат постійно взаємодіяв з Комунальним закладом «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради, це сумісно проведені свята, заходи до Дня фізичної культури та спорту, Олімпійські уроки,  конкурси та змагання; з Харківською державною академією фізичної культури, Харківською державною академією культури, КУ «Харківський обласний центр молоді», Харківським національним університетом внутрішніх справ, Харківською міською громадською організацією «Фонд рятування дітей та підлітків України від наркотиків» та ін. Ліцей-інтернат також взаємодіяв з різноманітними культурними та мистецькими установами міста, співробітники яких проводили тематичні лекції, організовували зустрічі з цікавими людьми.

Робота щодо попередження дитячого травматизму проводилася планомірно та цілеспрямовано. На початку навчального року було проведено з учнями вступний та первинний інструктажі, видані  накази з безпеки життєдіяльності, призначено відповідальну особу за роботу з цього питання. Упродовж навчального року проведені  тижні безпеки дорожнього руху та з протипожежної безпеки, під час яких проходили цільові заходи. Стан роботи з попередження дитячого травматизму обговорювався на нарадах при директорові, при методисті, засіданнях педагогічної ради, батьківських зборах. Ця робота знаходилася під постійним контролем адміністрації: упродовж року проводився огляд класних журналів, журналів інструктажів, учнівських щоденників з метою перевірки наявності записів про проведення бесід та інструктажів із безпеки життєдіяльності. Один раз на семестр аналізувався стан роботи ліцею-інтернату з попередження дитячого травматизму.

Під постійним контролем адміністрації знаходиться робота щодо соціального захисту учнів та зміцнення їхнього здоров’я. На початку навчального року складено базу даних учнів, оновлено базу даних учнів пільгового контингенту, розроблено систему контролю за дотриманням вимог чинного законодавства стосовно учнів із числа дітей, позбавлених батьківського піклування; було налагоджено співпрацю зі службами у справах дітей та органами виконавчої влади тих районів, звідки походять ці діти; зібрано пакет необхідних документів, з’ясовано їхній майновий стан та житлові умови. Стан роботи з питань соціального захисту учнів протягом навчального року аналізувався. Щоквартально адміністрація ліцею-інтернату надавала інформацію про результати роботи з цього питання до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

У закладі освіти навчаються діти пільгових категорій, а саме:

Показник Кількість
1. Дітей-сиріт 2
2. Дітей, які виховуються у багатодітних родинах 11
3. Дітей з неповних сімей 14
4. Дітей з малозабезпечених сімей
5. Дітей, батьки яких є учасниками АТО 1
6. Дітей, які є внутрішньо переміщеними особами 7

Класними керівниками оформлені особові справи на дітей пільгового контингенту, соціальні пасторти класів. На постійному контролі у закладі стоять питання профілактики правопорушень серед дітей пільгового контингенту, соціального та педагогічного супроводу учнів, що знаходяться у скрутних життєвих обставинах, подолання конфліктів у сім’ях, наявності закріпленого жила, постановки на квартирний облік й отримання соціального житла, відновлення втрачених документів і видачі єдиних квитків, вирішення інших соціальних питань.

У 2021/2022 навчальному році психологічну службу ліцею-інтернату представила практичний психолог Зеленіна Алевтина Евгенівна. Основною метою роботи практичного психолога було збереження психічного та психологічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу та зниження тривожності з питань міжособистісних, спортивних, внутрішньоособистісних відносин.

Робота практичного психолога ліцею-інтернату протягом року була спрямована на знайомство з учнями, удосконалення діяльності з виховання у дітей людяності, формування загальнолюдських цінностей, розповсюдження передового досвіду роботи практичних психологів.

Робота велася за такими напрямками:

діагностика;

профілактика;

корекція;

навчальна діяльність;

консультування;

просвіта;

інше.

Особливу увагу практичний психолог приділила індивідуальному консультування учнів, вихователів, вчителів. Розглядалися питання особистісного характеру, взаємодії з батьками, вчителями, зниження тривожності ситуативної і особистісної, зниженої самооцінки, вибору професії. Протягом цього часу проводились бесіди, тренінги, лекції для учнів, проводилася робота щодо шкідливих звичок, здорового способу життя.

Для вчителів та вихователів ліцею проводились бесіди, тренінги  з питань індивідуального підходу до дитини, надано рекомендації з приводу виховання і навчання дітей з групи ризику, особлива увага приділялася питанню емоційного вигорання і його профілактики, стресу та стресостійкості, проводилися вправи для зняття напруження.

Проведення просвітницької роботи з усіма учасниками освітнього процесу сприяло налагодженню міжособистісних стосунків, більш продуктивному процесу адаптації учнів до нових умов навчання, підвищенню психологічної культури.

Практичний психолог брала участь у засіданнях педради, Ради профілактики ліцею-інтернату, брала участь у вебінарах.

Постійно велася підготовка психологічного інструментарію, відвідувалась бібліотека, інтернет сайти, а саме Pshyhojournal, Psy-practice  для психологів. Під час карантину було створено групи з батьками, в яких велась просвітницька робота з виховання, налагодженню спілкування з підлітками.

Медичне забезпечення учнів ліцею-інтернату здійснюється медичними працівниками закладу. Для проведення медичних поглиблених оглядів залучаються лікарі Обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Постановка на диспансерний облік здійснюється у відповідності до списків і проводиться згідно плану-графіку проведення поглибленого медичного обстеження, який складається на початку навчального року і доводиться до відома всіх вчителів зі спорту та учнів ліцею-інтернату. Обстеження включає в себе огляд лікаря зі спортивної медицини, огляд лікарів-спеціалістів: терапевта, хірурга, ортопеда-травматолога, стоматолога, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, дерматовенеролога та гінеколога. В ХОЛФД проводяться дослідження вад фізичного розвитку, проведення функціональних проб до визначення загальної фізичної працездатності. У листопаді 2021 року диспансерному обстеженню підлягали 98 учнів, усі допущені до тренувань та спортивних змагань. Результати поглибленого медичного огляду було розглянуто на засіданні педради.

Медичними працівниками щоденно проводиться амбулаторний прийом учнів, який включає огляд лікаря, вимірювання температури тіла, артеріального тиску; надання першої медичної допомоги. Профілактичні щеплення згідно з календарем (наказ МОЗУ від 16.09.2011 №595 (у редакції наказу МОЗУ від 11.08.2014 №551), зі змінами, внесенеми наказом МОЗУ від 18.05.2018 №947) виконуються за місцем проживання, але план на рік складається лікарем та медичною сестрою. У 2020/2021 навчальному році зареєстровано 657 звернення дітей до медичного пункту.

Після проведення диспансеризації прізвища і діагноз дітей з виявленою патологією заносяться у диспансерний журнал, видаються направлення на консультації до спеціалістів. Ведеться динамічне спостереження згідно з призначенням спеціалістів. Один раз на рік проводиться УЗО серця учням з ПМК. Діти, які потребують лікування, отримують необхідні препарати під контролем медичного працівника.

Всі працівники закладу підлягають обов’язковому медичному огляду один раз на рік (працівники харчоблоку двічі на рік), за місцем проживання або роботи. Перед відкриттям ліцею списки з медоглядами подаються в Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Контроль за санітарним станом гуртожитку медичними працівниками проводиться кожний день. Зауваження заносяться у журнал огляду кімнат, проводиться роз’яснювальна робота серед учнів.

Під час змагань та навчально-тренувальних занять обов’язково присутні медичні працівники.

У комісії зі вступу дітей до ліцею-інтернату обов’язково присутній лікар.

Огляд дітей на педикульоз та коросту проводиться один раз на тиждень, а також після канікул та після приїзду дітей після змагань. Ведеться медична документація з огляду дітей на педикульоз та коросту. Зауважень від Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.не було.

Для профілактики грипу проводиться С-вітамінізація. У жовтні 2021 року проведена С-вітамінізація для всіх учнів.

На учнів, які від’їжджають до спортивно-оздоровчих таборів оформлюється форма 079-у та довідка про епідоточення.

Особлива увага медичними працівниками у 2021/2022 навчальному році приділялася протиепідемічним заходам у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): проводилась роз’яснювальна робота з персоналом та здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19); на постійному контролі було дотримання масочного режиму в ліцеї-інтернаті та правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, антисептичні засоби для обробки рук тощо); щодня проводилася термометрія серед працівників закладу безконтактним термометром; вчителі ліцею-інтернату були забезпечені захисними щитками; розроблено графік харчування із дотриманням протиепідемічних вимог; на щоденному контролі було вологе прибирання навчальних класів, кімнат гуртожитку, інших приміщень, а також їх провітрювання. Лікарем зі спортивної медицини Пташинським І.М. проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота робота серед працівників ліцею-інтернату щодо необхідності вакцинації, як засобу від коронавірусної хвороби (COVID-19).

Щоденно ведеться контроль за роботою харчоблоку, якості продуктів харчування, зняття проб. Необхідна документація заповнюється сестрою медичною з дієтичного харчування.

Організація раціонального харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №73 (Додаток 5. «Норми харчування в училищах фізичної культури та олімпійського резерву»), іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами всі учні забезпечуються безоплатним чотириразовим гарячим харчуванням. На харчоблоці є все необхідне технологічне та холодильне обладнання, яке знаходиться в робочому стані, про що свідчать акти приймання в експлуатацію. Натуральні норми харчування виконуються в повному обсязі. Зауважень з боку Держпродспожив служби упродовж року не надходило.

Фінансова та господарча діяльність у 2021/2022 навчальному році спрямовувалася на модернізацію матеріальної бази та утримання її в належному стані. За кошти обласного бюджету виконано поточний ремонт приміщень ліцею-інтернату.

Фінансування потреб ліцею-інтернату проводиться бухгалтерією закладу. Вчасно здійснювалися проплати за комунальні послуги (тепло- та водопостачання, електроенергія). За бюджетні кошти, за допомогою електронної системи «ProZorro», здійснено закупівлю миючих та дезінфікуючих засобів, господарчих товарів, промивання каналізаційної системи, гідравлічні випробування системи опалення тощо.

Інформація щодо використання бюджетних коштів, а саме укладання договорів та проведення закупівель в повному обсязі відображена (опублікована) на офіційному єдиному веб-порталі використання публічних коштів e-data.gov.ua.

Комісією з проведення інвентаризації із залученням працівників бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, забезпечується його збереження та оприбуткування, вчасно готується звітна документація.

Управлінські дії адміністрації ліцею-інтернату полягали у своєчасному погодженні й затвердженні режиму дня закладу, розкладів уроків та навчально-тренувальних занять, графіків чергування адміністрації тощо. Своєчасно сформована й затверджена мережа класів і контингенту учнів ліцею-інтернату на 2021/2022 навчальний рік, педагогічне навантаження та графік роботи вихователів.

На початок навчального року проведено тарифікацію, погоджено її з профспілковим комітетом, призначено класних керівників, створено бази даних випускників 9 і 11 класів для забезпечення їх документами про освіту.

У ході внутрішньошкільного контролю вивчено та проаналізовано:

– стан календарного планування вчителів на І та ІІ семестри;

– стан планування виховної роботи класних керівників та вихователів на І та ІІ семестри;

– стан проведення індивідуальних занять у І та ІІ семестрі;

– якість ведення й перевірки учнівських зошитів у І та ІІ семестрі;

– стан виконання навчальних планів і програм у І та ІІ семестрі;

– рівень навчальних досягнень учнів;

– стан відвідування учнями навчальних занять;

– стан викладання навчальних предметів;

– стан ведення класних журналів;

– роботу з попередження дитячого травматизму.

Усі зазначені питання оформлені довідками, обговорені на оперативних нарадах керівників підрозділів, видані відповідні накази по ліцею-інтернату.

Слід зазначити, що  неналежна матеріально-технічна база для забезпечення потреб освітнього процесу негативно впливає на ефективність діяльності закладу в цілому (необлаштовані навчальні кабінети, нестача комп’ютерної техніки для потреб освітнього процесу, відсутність майстерні та ін.). Залишається досить низьким рівень навчальної підготовки вступників. Виявлено також інші проблемні питання, які потребують свого вирішення: активізація індивідуального потенціалу кожного учня, розкриття його інтелектуальних і творчих здібностей, більш активного залучення батьків до освітнього процесу, попередження перенавантажень учнів та підвищення культури спілкування всіх учасників освітнього процесу.

Ці та інші проблеми залишаються в центрі уваги адміністрації ліцею-інтернату в новому начальному році й вимагають принципової оцінки та висновків.

У 2022/2023 навчальному році треба продовжувати роботу з побудови ефективної виховної системи, реалізовувати особистісно зорієнтований, діяльнісний, системний, творчий та компетентний підходи до організації освітнього процесу, розвивати та розширяти традиції закладу освіти, роботу органів учнівського самоврядування, формувати в учнів потребу та вміння жити в громадянському суспільстві; виховувати любов до рідного краю, свого народу, держави, шанобливе ставлення до національних святинь, української мови, історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, що проживають в Україні; формувати політичну культуру та культуру міжетнічних і міжнаціональних відносин; прищеплювати повагу до прав та свобод людини і громадянина; виховувати повагу до Конституції, законів України, державних символів; формувати основи загальнолюдської й народної моралі: совісності, порядності, тактовності, співчуття, милосердя, доброти, чесності, гуманності, толерантності та інших доброчинностей і активну протидію випадкам порушення законів; виховувати повагу до батьків, духовної єдності поколінь, почуття власної гідності: честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни, готовність будувати власне життя за принципом гуманізму; виховувати культуру поведінки; розвивати естетичні потреби й почуття, художні здібності і творчу діяльність; формувати трудові навички та вміння, розвивати потребу у творчій праці;  виховувати почуття відповідальності за природу, як національне багатство; формувати готовність до активної екологічної діяльності; виховувати відповідальне ставлення до зміцнення власного здоров’я і здоров’я інших людей; формувати навички санітарно-гігієнічних норм, режиму дня та харчування, розвивати потребу в здоровому способі життя, формувати  культуру сімейних та статевих відносин. У 2022/2023 навчальному році необхідно продовжувати роботу зі створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця, усі заплановані заходи наповнювати громадянсько-патріотичним змістом, розвивати волонтерську роботу, надаючи підтримку воїнам Збройних Сил України, добирати та поєднувати різноманітні методи та форми виховання, надаючи перевагу більш активним, уникати формалізму й одноманітності, продовжувати профілактичну роботу, спрямовану на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

2022/2023 навчальний рік починається в умовах війни. Основними напрямами виховної роботи мають бути:

-психологічна та емоційна підтримка учнів;

-навчання правил поведінки в умовах воєнного стану (під час повітряних тривог, поводження з вибухонебезпечними предметами, перша медична допомога тощо);

-адаптація та підтримка учнів-ВПО;

-розвиток критичного мислення та медіаграмотності;

-національно-патріотичне виховання.

Педагогічним працівникам слід запроваджувати в практику досягнення педагогічної та психологічної науки, освітніх інновацій, інформаційних технологій. Бути для учнів партнерами, авторитетними наставниками, вчити дітей тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для дитини особливого сенсу, тобто сприймалися «не лише розумом, а й серцем».

Ці проблеми залишатимуться в центрі уваги адміністрації та педагогічного колективу ліцею-інтернату в новому навчальному році й потребують принципової оцінки та висновків.

Ураховуючи зазначене вище, пріоритетними напрямами в діяльності педагогічного колективу ліцею-інтернату на 2022/2023 навчальний рік визначено такі:

– неухильне дотримання вимог нормативно-правових документів у галузі освіти;

– реалізація державних програм щодо розвитку освітньої галузі;

– задоволення освітніх потреб учнів шляхом оптимізації навчальної, спортивної, виховної позакласної роботи та режиму розвитку ліцею-інтернату;

– створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), захист дітей від будь-якого насильства, створення школи, дружньої до дитини, без приниження і образ, школи, яка сприяє збереженню гідності дітей, школи, яка виховує вміння розуміти один одного і в якій панує атмосфера добра, школи яка навчає терпимому ставленню до відмінностей;

– національно-патріотичне виховання;

– систематична робота щодо підвищення професійної компетентності  педагогів;

– вивчення та впровадження в практику навчання й виховання учнів педагогічних інновацій;

– зміцнення зв’язків ліцею-інтернату з вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами, підприємствами, громадськими організаціями;

– забезпечення інноваційного розвитку системи роботи зі спортивно обдарованими дітьми, удосконалення цілісної системи психолого-педагогічного супроводження обдарованих учнів, створення умов для її розвитку;

– створення умов щодо якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

– посилення роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму;

– формування здорового способу життя як складника виховання, збереження і зміцнення здоров’я учнів, забезпечення їх збалансованого харчування;

– сприяння діяльності самоврядної учнівської організації;

– забезпечення соціального захисту учнів та трудового колективу ліцею-інтернату;

– зміцнення взаємодії сім’ї та ліцею-інтернату у вихованні й соціалізації дітей.

На підставі окреслених пріоритетних напрямів діяльності визначено доцільним у 2022/2023 навчальному році продовжити роботу над єдиною педагогічною темою: «Створення оптимальних умов для навчання, виховання та тренування учнів-вихованців спортивного ліцею-інтернату на національно-патріотичних засадах» та методичною темою «Забезпечення якісною освітою учнів-спортсменів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Робота з кадрами

2.1. Циклограма управлінської діяльності

 

№ з/п Категорія учасників освітнього процесу Форма колегіальної діяльності Періодичність Вихід Відповідальні
1. Педагогічний колектив

 

Педагогічна рада 7-8 разів на рік Протокол Толстой А.В.
2. Адміністрація, керівники підрозділів

 

Оперативна нарада щопонеділка Протокол Толстой А.В.
3. Педагогічний колектив

 

Нарада при директорові 1 раз на місяць Протокол Толстой А.В.
4. Трудовий колектив

 

Загальні збори 2 рази на рік Протокол Толстой А.В.
5. Рада ліцею-інтернату

 

Засідання ради ліцею-інтернату 4 рази на рік Протокол Карікова Н.В.
6. Методична рада Засідання методичної ради 5 разів на рік Протокол Гунбіна С.Ю.
7. Педагоги-початківці

 

Консультації За потребою Рекомендації Педагоги-наставники
8. Лідери учнівського самоврядування Шкільна дитяча організація 2 рази на місяць Протокол Підопригора В.А.
9. Батьки, батьківський актив

 

Класні батьківські збори 4 рази на рік Протокол Класні керівники
10. Батьки, батьківський актив

 

Загальношкільні батьківські збори 4

рази на рік

Протокол Карікова Н.В.
11. Батьки, батьківський актив Засідання загальношкільного батьківського комітету 4 рази на рік Протокол Карікова Н.В.

 

 

 

 

 

2.2. Розподіл обов’язків між адміністрацією ліцею-інтернату

В.о. директора ліцею-інтернату Андрій ТОЛСТОЙ.

Здійснює безпосереднє керівництво ліцеєм-інтернатом, забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені навчального закладу. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та чинним законодавством в галузі освіти.

Організовує виконання й несе відповідальність за:

 • реалізацію законів України, постанов уряду, указів Президента України, наказів та інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Департаменту науки і освіти Харківської державної обласної адміністрації;
 • забезпечення функціонування ліцею-інтернату згідно зі статутом та нормативно-правовими документами;
 • визначення стратегії і тактики розвитку ліцею-інтернату, ефективний та якісний рівень роботи закладу;
 • своєчасне і якісне перспективне та поточне планування роботи ліцею-інтернату, виконання запланованих заходів;
 • добір та розстановку педагогічних кадрів, адміністративного та обслуговуючого персоналу;
 • комплектування класів та контингенту учнів;
 • регулювання відносин суб’єктів освітнього процесу;
 • створення сприятливих умов для здійснення навчально-виховної та навчально-спортивної роботи, забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці, дотримання санітарно-гігієнічного режиму;
 • підвищення професійної кваліфікації, організацію самоосвіти та атестацію педагогічних працівників;
 • дієвість роботи педагогічної ради ліцею-інтернату, виконання її рішень;
 • розробку науково-методичних засад діяльності ліцею-інтернату;
 • відстеження результативності освітнього і навчально-тренувального процесів, виконання державних освітніх стандартів;
 • роботу адміністративно-технічних служб, здійснення заходів щодо матеріально-фінансового забезпечення розвитку ліцею-інтернату;
 • здійснення зв’язків ліцею-інтернату з Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, органами державного управління і місцевого самоврядування, громадськими організаціями, співробітництво та виконання договірних умов з іншими навчальними закладами;
 • своєчасну звітність ліцею-інтернату;
 • роботу батьківського комітету.

Керує та контролює:

 • роботу адміністративно-управлінського персоналу;
 • виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • діяльність вчителів, вчителів зі спорту, вихователів, стан викладання навчальних предметів, рівень навчальних досягнень учнів та рівень їх спортивної підготовленості;
 • роботу педагогічної ради, предметних методичних об’єднань, практичного психолога, обслуговуючого персоналу;
 • роботу медичних працівників і працівників їдальні;
 • формування мережі ліцею-інтернату;
 • роботу з кадровим резервом;
 • роботу з безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Координує роботу ради ліцею-інтернату щодо залучення позабюджетних коштів та здійснює контроль за їх використанням.

Очолює педагогічну раду.

Має право:

 • приймати і звільняти з посад працівників ліцею-інтернату;
 • визначати посадові обов’язки працівників ліцею-інтернату;
 • затверджувати розклад уроків, індивідуальних, навчально-тренувальних занять, графіків роботи працівників, плани структурних підрозділів ліцею-інтернату;
 • розпоряджаться майном і коштами ліцею-інтернату;
 • видавати накази у межах своєї компетенції.

Головний бухгалтер Тетяна ЄРМОЛА:

 • організовує роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу;
 • здійснює  керівництво  діяльністю  бухгалтерської  служби, забезпечує   раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових обов’язків   між   її   працівниками   з  урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням  під час ведення бухгалтерського обліку;
 • погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну  індивідуальну  матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства   щодо  цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна;
 • здійснює   у   межах   своїх   повноважень   заходи   щодо
  відшкодування  винними  особами  збитків  від   нестач,   розтрат,
  крадіжок;
 • погоджує кандидатури працівників ліцею-інтернату,  яким надається право складати та підписувати  первинні  документи  щодо проведення   господарських   операцій,   пов’язаних   з  відпуском (витрачанням) грошових  коштів,  документів,  товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

– подає керівникові ліцею-інтернату пропозиції щодо:  визначення облікової   політики,   зміни   обраної  облікової політики з урахуванням особливостей діяльності ліцею-інтернату і  технології оброблення облікових даних,  у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського)  обліку  та  правил документообігу,    додаткової   системи   рахунків   і   регістрів аналітичного  обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими операціями; визначення оптимальної  структури  бухгалтерської  служби  та чисельності її працівників; призначення на посаду  та  звільнення  з  посади  працівників бухгалтерської служби; вибору та  впровадження  уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та  звітності  з  урахуванням  особливостей діяльності ліцею-інтернату; створення умов  для належного збереження майна,  цільового та ефективного      використання       фінансових,       матеріальних
(нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;  визначення джерел   погашення  кредиторської  заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;      притягнення до  відповідальності  працівників  бухгалтерської служби,   удосконалення порядку здійснення поточного контролю;    організації навчання  працівників  бухгалтерської  служби;  забезпечення бухгалтерської    служби    нормативно-правовими актами,  довідковими  та  інформаційними  матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

     – підписує звітність та документи, які є підставою для:  перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);   проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;      приймання і видачі грошових коштів;  оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;  проведення інших господарських операцій;

 • відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених з   порушенням   встановлених   вимог,  а  також  документів  щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та  інформує  керівника  ліцею-інтернату про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

     Здійснює контроль за:

 • відображенням у бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що проводяться ліцеєм-інтернатом;

  –   складенням звітності;

 – цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

–     дотриманням вимог   законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та нерухомого майна ліцею-інтеранту;

–   правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів оренди;

 – відповідністю взятих   бюджетних   зобов’язань    відповідним бюджетним   асигнуванням,  паспорту  бюджетної  програми  (у  разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному  процесі)  та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

– станом погашення  та  списання  відповідно  до  законодавства дебіторської  заборгованості   ліцею-інтернату;

–   додержанням вимог   законодавства    під    час    здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

– оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

–   розробленням та   здійсненням   заходів  щодо  дотримання  та підвищення  рівня   фінансово-бюджетної   дисципліни   працівників бухгалтерської служби;

–    усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів,  проведених державними органами

 – погоджує   документи,   пов’язані   з  витрачанням  фонду заробітної  плати,  встановленням  посадових  окладів  і  надбавок працівникам;

 – виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

     Погоджує свою роботу з в.о. директором.

     Має право:

 • вимагати застосування стягнень до працівників бухгалтерської служби за порушення трудового розпорядку ліцею-інтернату;
 • представляти робітників бухгалтерії до відзнак і нагород.
 • вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків і здійсненні прав.
 • знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.
 • запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпоряджень керівництва.
 • підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 • повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.
 • ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов’язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

Методист Світлана ГУНБІНА

Організовує виконання й несе відповідальність за:

 • запровадження й виконання державних стандартів освіти;
 • запровадження Концепції національного виховання в ліцеї-інтернаті;
 • формування освітньої програми, навчального плану ліцею-інтернату з відповідним програмно-методичним супроводом;
 • розроблення та забезпечення системи виховної роботи в ліцеї-інтернаті, аналіз результативності виховної роботи;
 • своєчасне складання й коригування розкладу уроків, індивідуальних занять, графіка контрольних робіт, лабораторних і практичних робіт, тематичного оцінювання;
 • освітній процес в ліцеї-інтернаті: режим дня (уроки, індивідуальні заняття, години роботи вихователів), виконання навчальних планів і програм, моніторинг навчальних досягнень учнів, відвідування учнями навчальних занять, уживання заходів з регулювання освітнього процесу;
 • планування роботи вихователів та класних керівників, розробку ними методичних матеріалів;
 • діяльність вчителів та вихователів ліцею-інтернату, аналіз і корекцію стану викладання навчальних предметів, стану виховної роботи, рівня навчальних досягнень і вихованості учнів, упровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної роботи педагогів, здійснення принципів наукової організації праці;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників (вчителів, вихователів, методистів, практичного психолога) ліцею-інтернату;
 • координує оформлення та ведення шкільної документації (класних журналів, планів виховної роботи, особових справ учнів тощо);
 • проведення контрольних робіт, навчальної практики та навчальних екскурсій;
 • роботу з батьками, соціально-педагогічну допомогу учням та їх сім’ям;
 • організацію якісних замін пропущених уроків та виховних годин, ведення журналу пропущених уроків та виховних годин;
 • складання документації для нарахування зарплати вчителям та вихователям;
 • розподіл педагогічного навантаження педагогічних працівників (вчителів та вихователів), участь у засіданні тарифікаційної комісії, планування зайнятості вчителів під час канікул;
 • координацію позакласної та позашкільної виховної роботи, забезпечення зв’язків ліцею-інтернату із закладами культури й додаткової освіти;
 • планування та проведення загальношкільних свят та виховних заходів;
 • створення умов для роботи органів учнівського самоврядування;
 • проведення методичної роботи з педагогічними працівниками, вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду, роботу методичної ради;
 • координацію роботи педагогів з батьками;
 • аналіз педагогічної діяльності вчителів та вихователів, визначення їх потреб в підвищенні професійної кваліфікації і педагогічної майстерності;
 • надання організаційно-методичної допомоги класним керівникам та вихователям у розвитку класних колективів, у підготовці та проведенні позакласних виховних заходів, складанні методичних матеріалів з позакласної роботи з учнями;
 • проведення профорієнтаційної роботи з учнями;
 • роботу щодо збереження життя та здоров’я учнів, попередження дитячого травматизму;
 • позакласну, позашкільну діяльність у канікулярний час.
 • ведення діловодства у підрозділі.

Контролює:

 • роботу вчителів та вихователів ліцею-інтернату;
 • моніторинг навчальних досягнень учнів ліцею-інтернату, відвідування ними навчальних занять;
 • навчальне навантаження учнів ліцею-інтернату;
 • вивчення стану викладання навчальних предметів, індивідуальних занять;
 • безпеку життєдіяльності й охорону праці вчителів та вихователів;
 • роботу з кадровим резервом;
 • роботу зі здібними та обдарованими учнями;
 • створення й розвиток комплексу методичного забезпечення навчальних кабінетів;
 • організацію методичної роботи: атестацію вчителів та вихователів, роботу з молодими педагогами, підвищення кваліфікації педагогічних працівників (вчителів, вихователів, методистів);
 • ведення шкільної документації;
 • роботу з батьківською громадськістю;
 • роботу з виховання потреб здорового способу життя в учнів.

Складає:

 • розклад уроків, індивідуальних занять;
 • графік роботи вихователів;
 • графік контрольних робіт, лабораторних і практичних робіт, тематичного оцінювання;
 • статистичні звіти;
 • проекти наказів та інших документів з питань навчально-виховної роботи;
 • графіки щорічних відпусток вчителів та вихователів.
 • табель обліку робочого часу вчителів, вихователів, практичного психолога.

Має право:

 • виконувати обов’язки директора за умови його відсутності в ліцеї-інтернаті;
 • представляти педагогів і учнів до відзнак та нагород;
 • вимагати застосування стягнень до порушників трудового й навчального розпорядку ліцею-інтернату.
 • вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків і здійсненні прав.
 • знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.
 • запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпоряджень керівництва.
 • підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 • повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.
 • ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов’язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

Методист Наталія КАРІКОВА

Організовує виконання й несе відповідальність за:

 • запровадження й виконання Типового навчального плану з видів спорту спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю;
 • своєчасне складання й коригування розкладу навчально-тренувальних занять;
 • роботу приймальної комісії і конкурсний відбір учнів;
 • комплектування класів ліцею-інтернату, зарахування та відрахування учнів;
 • діяльність вчителів зі спорту ліцею-інтернату, аналіз і корекцію стану спортивної діяльності та її результативності, упровадження досягнень педагогічної науки в практику роботи вчителів зі спорту, здійснення принципів наукової організації праці;
 • підвищення кваліфікації і атестацію вчителів зі спорту ліцею-інтернату;
 • оформлення та ведення документації спортивного відділу (протоколів засідань приймальної комісії, методичного об’єднання вчителів зі спорту, тощо);
 • організацію якісних замін пропущених навчально-тренувальних занять, ведення журналу пропущених та заміщених навчально-тренувальних занять;
 • розподіл педагогічного навантаження вчителів зі спорту, участь у засіданні тарифікаційної комісії, планування зайнятості вчителів зі спорту під час канікул;
 • проведення спортивних змагань, відряджень учнів та вчителів зі спорту, підготовку відповідних проєктів наказів;
 • аналіз педагогічної діяльності вчителів зі спорту, визначення їх потреб в підвищенні професійної кваліфікації і педагогічної майстерності;

Контролює:

 • роботу з кадровим резервом;
 • роботу зі здібними та обдарованими учнями;
 • створення й розвиток методичного забезпечення спортивного процесу;
 • організацію методичної роботи: атестацію вчителів зі спорту, роботу з молодими педагогами, підвищення кваліфікації вчителів зі спорту.

Складає:

 • розклад навчально-тренувальних занять;
 • розклад дня закладу;
 • статистичні звіти;
 • проекти наказів та інших документів з питань спортивної роботи;

Має право:

 • виконувати обов’язки директора за умови його відсутності в ліцеї-інтернаті;
 • вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків і здійсненні прав.
 • знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.
 • запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпоряджень керівництва.
 • підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 • повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.
 • ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов’язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

Методист

Організовує виконання й несе відповідальність за:

 • розроблення та забезпечення системи спортивної роботи в ліцеї-інтернаті, аналіз її результативності;
 • навчально-тренувальний процес в ліцеї-інтернаті: виконання нормативів, моніторинг спортивних досягнень учнів, відвідування учнями навчально-тренувальних занять, уживання заходів з регулювання навчально-тренувального процесу;
 • планування роботи вчителів зі спорту, розробку ними методичних матеріалів;
 • оформлення та ведення документації спортивного відділу (журналів роботи навчальних груп, нарад тощо);
 • проведення контрольно-перевідних тестів зі спортивної підготовленості;
 • забезпечення зв’язків ліцею-інтернату із закладами спорту;
 • планування та проведення спортивно-масових заходів, олімпійських уроків;
 • проведення методичної роботи зі вчителями зі спорту, вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду;
 • координацію роботи вчителів зі спорту з батьками;
 • роботу щодо збереження життя та здоров’я учнів, попередження дитячого травматизму;
 • роботу ради закладу;
 • організацію літнього оздоровлення учнів.
 • організовує не менш як один раз на 5 років розробку інструкцій з охорони праці для вчителів зі спорту;
 • проводить з вчителями зі спорту інструктажі з охорони праці на робочому місці із подальшою реєстрацією в журналі встановленої форми..

Контролює:

 • роботу вчителів зі спорту ліцею-інтернату;
 • моніторинг спортивних досягнень учнів ліцею-інтернату, відвідування ними навчально-тренувальних занять;
 • спортивне навантаження учнів ліцею-інтернату;
 • дотримання єдиних педагогічних вимог, режиму роботи закладу, санітарно-гігієнічних вимог, стан збереження й використання навчально-матеріальної бази ліцею-інтернату;
 • безпеку життєдіяльності й охорону праці вчителів зі спорту;
 • ведення документації спортивної частини;
 • роботу з батьківською громадськістю;
 • роботу з виховання потреб здорового способу життя в учнів.

Складає:

 • статистичні звіти;
 • проекти наказів та інших документів з питань спортивної роботи;

Має право:

 • вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків і здійсненні прав.
 • знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.
 • запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпоряджень керівництва.
 • підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 • повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.
 • ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов’язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.
 • представляти вчителів зі спорту і учнів до відзнак та нагород;
 • вимагати застосування стягнень до вчителів зі спорту, які порушують правила трудового й навчального розпорядку ліцею-інтернату.

 Методист Юлія ПРОЙДАКОВА:

Організовує виконання й несе відповідальність за:

 • складання документації для нарахування заробітної плати вчителям зі спорту;
 • здійснення контролю за проведення верифікації та актуалізації даних в ПАК «АІКОМ»;
 • підготовку документів по запиту бухгалтерії, відділу кадрів, інших структурних підрозділів ліцею-інтернату;
 • оформлення і ведення протоколів тарифікаційної комісії, нарад при директорі тощо.
 • готує необхідні звіти до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, тощо.
 • бере участь у роботі тарифікаційної комісії;
 • підготовка довідок з педагогічного навантаження;
 • підготовка довідок учням ліцею-інтернату;
 • участь у складанні всіх видів звіту, що стосуються контингенту учнів;
 • надає методичну та організаційну допомогу вчителям зі спорту, бере участь у розробці календаря спортивно-масових заходів на відповідний рік;
 • систематизує, аналізує, обробляє та веде встановлену документацію;
 • систематизує, аналізує, обробляє інформацію та оформлює матеріали для присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям зі спорту;
 • бере участь у роботі комісії з прийому контрольних нормативів учнів;
 • здійснює контроль за своєчасним внесенням змін до тарифікаційного списку вчителів зі спорту та штатного розпису.

Контролює:

 • розподіл педагогічного навантаження вчителів зі спорту;
 • фактичне відпрацювання годин вчителями зі спорту сумісниками.

Складає:

 • табель обліку робочого часу вчителів зі спорту;
 • графік відпусток вчителів зі спорту;
 • статистичні звіти;
 • проекти наказів та інших документів з питань спортивної роботи.

Має право:

 • вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків і здійсненні прав.
 • знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.
 • запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпоряджень керівництва.
 • підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 • повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.
 • ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов’язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

 

2.3. Організація роботи з атестації педагогічних працівників

Зміст роботи

 

Відпові-дальні Термін Документальне оформлення Відмітка про виконання
1.       Уточнення бази даних щодо атестації педагогічних працівників, унесення змін до перспективного плану атестації педагогічних працівників ліцею-інтернату Толстой А.В. до

10.09.2022

Перспективний план атестації педагогічних працівників  
2. Підготовка та видання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році» Толстой А.В. до 20.09.2022 Наказ  
3. Створення  атестаційної комісії Толстой А.В. до 20.09.2022 Наказ  
4. Проведення організаційного засідання атестаційної комісії Толстой А.В. до 01.10.2022 Протокол  
5. Прийом заяв від педагогічних працівників на позачергову атестацію Атестаційна комісія 20.09- 10.10.2022 Заяви педагогічних працівників  
6. Затвердження графіка проведення атестації Толстой А.В. до 01.10.2022 Наказ  
7. Оформлення стенда інформаційних матеріалів щодо

проведення атестації

Гунбіна С.Ю. до 01.10.2022 Стенд «Атестація»  
8. Ознайомлення педагогічних працівників, які атестуються, з нормативними документами щодо   атестації Гунбіна С.Ю. Протягом вересня

2022

Підписи працівників  
9. Проведення засідання атестаційної комісії для затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються Толстой А.В. до 20.10.2022 Протокол  
10. Підготовка та видання наказу «Про  атестацію педагогічних працівників» Толстой А.В.  до 20.10.2022 Наказ  
11. Закріплення членів атестаційної комісії за працівниками, які атестуються, для надання консультативної допомоги Гунбіна С.Ю. до 20.10.2022 Протокол засідання атестаційної комісії  
12. Ознайомлення педагогічних працівників, які атестуються,

з наказом про атестацію

Гунбіна С.Ю. до 20.10.2022 Підписи працівників  
13. Коригування та погодження плану підвищення кваліфікації  з КВНЗ «ХАНО» Гунбіна С.Ю. Протягом

жовтня  2022

Направлення на курси

 

 
14. Вивчення системи роботи педагогів, які атестуються Адміністраціяатестаційна комісія

 

Листопад 2022 – лютий 2023 Книга внутрішкільного контролю  
15. Оцінювання системи й досвіду роботи педагогів, які атестуються, педагогічним колективом, учнями, батьками Толстой А.В. Протягом січня-лютого 2023 Протоколи засідань

МО, результати анкетування

 
16. Проведення засідання методичних об’єднань з розгляду питань оцінки діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення системи й досвіду їхньої роботи Керівники МО До 25.02.2023 Протоколи засідань МО  
17. Проведення засідання педагогічної ради з питання атестації педагогічних працівників Толстой А.В. До 01.03.2023 Протокол засідання педагогічної ради  
18. Оформлення атестаційних листів Гунбіна С.Ю., Карікова Н.В. до 01.03.2023 Атестаційні листи працівників  
19. Проведення засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень про встановлення кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів, педагогічних звань. Толстой А.В. до 20.03.2023 Протокол засідання атестаційної комісії  
20. Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії, ознайомлення з атестаційними  листами працівників, які атестовані. Порушення клопотання перед атестаційною комісією Департаменту науки і освіти ХОДА Толстой А.В., Гунбіна С.Ю.,

Карікова Н.В.

до 15.03.2023 Атестаційні листи,

клопотання

перед атестаційною комісією Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

 
21. Аналіз підсумків  атестації

 

Толстой А.В. Квітень 2023 Протокол наради при директорові  

 

 1. Організація освітнього процесу

3.1. Забезпечення прав учнів на здобуття повної загальної середньої освіти

з/п

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
Серпень
1. Огляд навчальних класів, перевірка підготовленості до початку нового навчального року. До 27.08.2022 Толстой А.В.  
2. Затвердження педагогічного навантаження педагогічних працівників на 2022/2023 навчальний рік До 31.08.2022 Толстой А.В.,

Гунбіна С.Ю.,

Карікова Н.В.

 
3. Призначення класних керівників та закріплення за класними колективами навчальних кабінетів До 31.08.2022 Толстой А.В.,

Гунбіна С.Ю.

 
4. Провести засідання серпневої педради: «Особливості організації освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році. Визначення пріоритетних напрямків діяльності ліцею-інтернату на сучасному етапі» 31.08.2022 Толстой А.В.  
5. Затвердження розкладу уроків на 2022/2023 навчальний рік, режиму дня закладу До 31.08.2022 Толстой А.В.,

Гунбіна С.Ю.,

Карікова Н.В.

 
6. Затвердження графіка роботи вихователів До 31.08.2022 Гунбіна С.Ю.  
7. Затвердження розкладу індивідуальних занять До 31.08.2022 Гунбіна С.Ю.  
8. Співбесіда з вчителями з метою виявлення готовності до роботи в новому навчальному році (знання вимог Стандарту освіти, навчальних програм, наявність навчально-методичного забезпечення з предмету). Ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо вивчення базових дисциплін у 2022/2023 навчальному році До 31.08.2022 Гунбіна С.Ю.  
9. Рух учнів Щомісяця Карікова Н.В.  
10. Закріплення вихователів за групами учнів та закріплення за ними спальних кімнат До 31.08.2022 Гунбіна С.Ю.  
Вересень
1. Проведення  Першого уроку 01.09.2022 Класні керівники  
2. Вивчення  та оформлення особових справ новоприбулих учнів, уточнення даних про учнів, їх батьків 01.09-06.09.2022 Карікова Н.В., класні керівники  
3. Батьківські збори. Роз’яснення Закону України «Про повну  загальну середню освіту»,    ст. 35 Конституції України. Відповідальність батьків за здобуття учнями  загальної середньої освіти 01.09.2022 Толстой А.В., Гунбіна С.Ю., Карікова Н.В., класні керівники  
4. Класні збори. Роз’яснення Закону України «Про повну загальну середню освіту» та Конституції (ст. 35). Права та  обов’язки учнів 01.09.2022 Толстой А.В.,

Гунбіна С.Ю.

 
5. Затвердження графіка письмових робіт і тематичного оцінювання учнів До 15.09.2022 Гунбіна С.Ю.  
6. Затвердження планів роботи методичних об’єднань. До 10.09.2022 Толстой А.В., керівники МО  
7. Погодження планів виховної роботи вихователів і класних керівників До 10.09.2022 Гунбіна С.Ю.  
8. Підготовка та подання до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації статистичного звіту ЗНЗ-1 До 10.09.2022 Гунбіна С.Ю.  
9. Аналіз подальшого навчання випускників 9, 11 класів 2021/2022 навчального року До 10.09.2022 Класні керівники  
10. Виробнича нарада вчителів та вихователів з питань організації освітнього процесу Щотижнево Гунбіна С.Ю.  
11. Перевірка ведення класних журналів Вересень Гунбіна С.Ю.  
12. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Постійно Класні керівники, вихователі  
13. Поповнення бібліотечного фонду навчальною, навчально-методичною, художньою літературою Протягом навчального року Відповідальний за бібліотечний фонд  
14. Провести тиждень фізичної культури (за окремим планом)

 

05.09 – 09.09.2022 Карікова Н.В.  
15. Рух учнів Щомісяця Карікова Н.В.  
16. Висвітлення на веб-сайті ХРЛІСП інформації щодо  освітнього процесу Постійно Раздольська В.В.  
Жовтень
1. Створення бази даних випускників 9, 11 класів для забезпечення їх документами про освіту До 11.10.2022 Гунбіна С.Ю., класні керівники  
2. Вибіркова перевірка ведення учнівських щоденників Жовтень Гунбіна С.Ю.  
3. Перевірка дотримання вимог до мовного режиму в класах Жовтень Гунбіна С.Ю.  
4. Виробнича нарада вчителів та вихователів з питань організації освітнього процесу Щотижнево Гунбіна С.Ю.  
5. Організувати контроль за відвідуванням уроків Упродовж року Толстой А.В.,

Гунбіна С.Ю.

 
6. Організація та проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів Вересень-жовтень Гунбіна С.Ю., керівники МО, вчителі-предметники  
7. Провести тиждень історії (за окремим планом) Жовтень Вчителі історії  
8. Контроль за станом виконання Інструкції з ведення ділової документації вчителями та класними керівниками Постійно Гунбіна С.Ю.  
9. Робота із слабкими учнями з усунення прогалин у знаннях, підвищення пізнавальної мотивації, дисциплінованості, розвитку здібностей Постійно Гунбіна С.Ю., класні керівники, вчителі-предметники  
10. Перевірка класних журналів Жовтень Гунбіна С.Ю.  
11. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Постійно Класні керівники, вихователі  
12. Рух учнів Щомісяця Карікова Н.В.  
13. Висвітлення на веб-сайті ХРЛІСП інформації щодо освітнього процесу Постійно Раздольська В.В.  
Листопад
1. Забезпечити участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів Листопад-грудень Гунбіна С.Ю., керівники МО,  вчителі-предметники  
2. Виробнича нарада вчителів та вихователів з питань організації освітнього процесу Щотижнево Гунбіна С.Ю.  
3. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Постійно Класні керівники, вихователі  
4. Фронтальна перевірка стану викладання захисту Вітчизни в 10-11 класах Листопад-грудень Толстой А.В.,

Гунбіна С.Ю.

 
5. Провести тиждень української мови та літератури (за окремим планом) Листопад Поліванова О.С., Коваленко І.Г.  
6. Довести до відома педагогів, учнів  11 класу та їх батьків інформацію про особливості підготовки і проведення у 2023 році зовнішнього незалежного оцінювання Листопад Гунбіна С.Ю.  
7. Рух учнів Щомісяця Карікова Н.В.  
8. Висвітлення на веб-сайті ХРЛІСП інформації щодо  освітнього процесу Постійно Раздольська В.В.  
Грудень
1. Виробнича нарада вчителів та вихователів з питань організації освітнього процесу Щотижнево Гунбіна С.Ю.  
2. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Постійно Класні керівники, вихователі  
3. Підготовка до ДПА/ЗНО Упродовж року Вчителі-предметники  
4. Провести тиждень художньої культури, трудового навчання (за окремим планом) Грудень Поліванова О.С.  
5. Контроль проведення семестрового оцінювання 26.12.2022 Гунбіна С.Ю.  
6. Моніторинг якості  знань, відвідування учнів 8-11 класів ХРЛІСП за підсумками І семестру 2022/2023 навчального року Грудень Гунбіна С.Ю.,  класні керівники  
7. Рух учнів Щомісяця Карікова Н.В.  
8. Висвітлення на веб-сайті ХРЛІСП інформації щодо  освітнього процесу Постійно Раздольська В.В.  
Січень
1. Аналіз виконання навчальних програм за І семестр 2022/20223навчального року До 10.01.2023 Гунбіна С.Ю., вчителі-предметники  
2. Перевірка ведення класних журналів. Січень Гунбіна С.Ю.  
3. Аналіз участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів Січень Гунбіна С.Ю., керівники МО  
4. Виробнича нарада вчителів та вихователів з питань організації освітнього процесу Щотижнево Гунбіна С.Ю.  
5. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Постійно Класні керівники, вихователі  
6. Призначення відповідального за формування комплектів реєстраційних документів випускників старшої школи, їх підготовка Січень Гунбіна С.Ю.  
7. Створити інформаційний стенд «ЗНО-2023» Січень Гунбіна С.Ю.  
8. Підготовка до ДПА/ЗНО Упродовж року Вчителі-предметники  
9. Провести тиждень зарубіжної літератури (за окремим планом) Січень Мороз Г.Ю.  
10. Рух учнів Щомісяця Карікова Н.В.  
11. Висвітлення на веб-сайті ХРЛІСП інформації щодо  освітнього процесу Постійно Раздольська В.В.  
Лютий
1. Виробнича нарада вчителів та вихователів з питань організації освітнього процесу Щотижнево Гунбіна С.Ю.  
2. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Постійно Класні керівники, вихователі  
3. Формування та відправлення до регіонального центру оцінювання якості освіти комплектів реєстраційних документів випускників старшої школи Лютий Гунбіна С.Ю.  
4. Підготовка до ДПА/ЗНО Упродовж року Вчителі-предметники  
5. Замовлення документів про освіту Лютий Гунбіна С.Ю.  
6. Провести тиждень англійської мови (за окремим планом) Лютий Лимар Д.О.  
7. Контроль ведення документації МО Лютий Гунбіна С.Ю.  
8. Фронтальна перевірка стану викладання навчальних предметів згідно перспективного графіка Лютий-березень Толстой А.В.,

Гунбіна С.Ю.

 
9. Рух учнів Щомісяця Карікова Н.В.  
10. Висвітлення на веб-сайті ХРЛІСП інформації щодо  освітнього процесу Постійно Раздольська В.В.  

 

Березень
1. Виробнича нарада вчителів та вихователів з питань організації освітнього процесу Щотижнево Гунбіна С.Ю.  
2. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Постійно Класні керівники, вихователі  
3. Підготовка до ДПА/ЗНО Упродовж року Вчителі-предметники  
4. Перевірка ведення класних журналів Березень Гунбіна С.Ю.  
5. Провести тиждень математики, фізики, інформатики (за окремим планом)

 

Березень Терещенко О.А.,   Гунбіна С.Ю., Младших Ю.О.  
6. Рух учнів Щомісяця Карікова Н.В.  
7. Висвітлення на веб-сайті ХРЛІСП інформації щодо  освітнього процесу Постійно Раздольська В.В.  
Квітень
1. Виробнича нарада вчителів та вихователів з питань організації освітнього процесу Щотижнево Гунбіна С.Ю.  
2. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Постійно Класні керівники, вихователі  
3. Нарада з вчителями «Про порядок організованого закінчення 2022/2023 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11 класів ХРЛІСП» Квітень Гунбіна С.Ю.  
4. Вибірковий контроль організації підготовки до ДПА/ЗНО Протягом місяця Гунбіна С.Ю.  
5. Провести тиждень біології, хімії, географії, основ здоров’я (за окремим планом)

 

Квітень Кравченко Л.П.,   Мусаєва Н.О.  
6. Рух учнів Щомісяця Карікова Н.В.  
7. Висвітлення на веб-сайті ХРЛІСП інформації щодо  освітнього процесу Постійно Раздольська В.В.  
Травень
1. Виробнича нарада вчителів та вихователів з питань організації освітнього процесу Щотижнево Гунбіна С.Ю.  
2. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Постійно Класні керівники, вихователі  
3. Створити державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу Травень Гунбіна С.Ю.  
4. Забезпечити участь учнів 11 класу старшої школи у зовнішньому незалежному оцінюванні на пунктах тестування Травень-Червень Гунбіна С.Ю.  
5. Затвердити розклад проведення державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти учнів 9 класу До 01.05.2023 Гунбіна С.Ю.  
6. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів 8-11 класів У визначені терміни Гунбіна С.Ю.  
7. Свято Останнього дзвоника. 02.06.2023 Гунбіна С.Ю.  
8. Тематичний контроль. Перевірка класних журналів: «Виконання навчальних програм» Кінець травня-початок червня Гунбіна С.Ю.  
9. Рух учнів Щомісяця Карікова Н.В.  
10. Висвітлення на веб-сайті ХРЛІСП інформації щодо  освітнього процесу Постійно Раздольська В.В.  
Червень
1. Провести державну підсумкову атестацію учнів 9 класу

 

 

Червень Гунбіна С.Ю.  
2. Здійснити перевірку дотримання вимог та правильності виставлення балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11 класів у додатки до свідоцтв про здобуття базової та повної загальної середньої освіти, на предметних сторінках та сторінках розділу «Зведений облік  навчальних досягнень учнів» у класних журналах, на сторінках книги обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про про здобуття базової та повної загальної середньої освіти, срібних і золотих медалей та відповідності між ними Червень Гунбіна С.Ю., відповідальні особи  
3. Організувати видачу і реєстрацію свідоцтв про здобуття базової та повної загальної середньої освіти, додатків до них, заповнення документів про освіту (додатків до свідоцтв, книг обліку і видачі свідоцтв, та  додатків до них), розрахунку середнього балу  випускників 9 класу та здійснення відповідних записів у шкільній документації Червень Гунбіна С.Ю., класні керівники  
4. Проведення  урочистих заходів з нагоди  вручення учням докуменів про освіту Червень Толстой А.В.,

Гунбіна С.Ю., класні керівники

 
5. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11 класів. Узагальнену інформацію надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту за встановленими у Плані роботи Департаменту формами Червень Гунбіна С.Ю.  
6. Нарада вчителів щодо підсумків виконання навчального плану, обговорення проекту навчального плану на наступний навчальний рік Червень Гунбіна С.Ю.  
7. Перевірка ведення всіх видів документації, підготовка  до здачі її до архіву Червень Толстой А.В.,

Гунбіна С.Ю.,

Карікова Н.В.

 
8. Аналіз рівня забезпеченості  підручниками на наступний навчальний рік Червень Відповідальний за бібліотечний фонд  
9. Рух учнів Щомісяця Карікова Н.В.  
10. Висвітлення на веб-сайті ХРЛІСП інформації щодо  освітнього процесу Постійно Раздольська В.В.  

 

3.2. Навчально-спортивна робота

 

Мета: забезпечити високі спортивні результати учнів-спортсменів, включення їх до основного складу, кандидатів та резервного складу збірних команд України.

Зміст роботи Термін Відповідальний

за виконання

Рівень обгово-рення Форми

узагаль-нення

Відмітка про виконання
1.     Остаточне зарахування вступників, які пройшли конкурсний відбір за висновками роботи приймальної комісії До 27.08.2022 Методисти (спортивного відділення)

 

Засідання приймальної комісії Рішення приймаль-ної комісії Наказ  
2.     Провести тарифікацію викладацького складу До 30.08.2022 Члени тарифікаційної комісії Засідання тарифіка-ційної комісії Рішення тарифіка-ційної комісії Наказ  
3.     Укомплектувати навчальні класи на 2022/2023 навчальний рік До 27.08.2022 Заступник директора з НВР, методисти (спортивного відділення)   Наказ  
4.     Затвердити списки навчально-тренувальних груп згідно з типовим навчальним планом До 27.08.2022

 

Методисти (спортивного відділення) Засідання ради вчителів зі спорту Протокол

Наказ

 
5.     Скласти план навчально-спортивної роботи на 2021/2022навчальний рік До 27.08.2022 Методисти (спортивного відділення)   План  
6.     Проаналізувати підсумки вступних іспитів До 09.09.2022 Методисти (спортивного відділення) Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
7.     Провести інструктаж з учнями  з техніки безпеки під час проведення тренувань та ознайомити їх з правилами дорожнього руху До 10.09.2022 Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту   Відмітка в журналу обліку роботи навчальних груп  
8.     Затвердити постійний розклад тренувальних занять

 

 

 

До 03.09.2022

 

Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
9.     Прийняти участь у підготовці та проведенні разом з навчально-виховною частиною Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського тижня (проведення вікторин, конкурс стінгазет) Вересень Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту   План проведення Олімпійського тижня  
10.  Провести заходи, присвячені “Дню працівників фізичної культури та спорту” Вересень Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
11.  Проаналізувати підсумки комплектування спортивних відділень та класів на 2021/2022 навчальний рік До 16.09.2022 Методисти (спортивного відділення) Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
12.  Направити вчителів зі спорту на курси підвищення кваліфікації, а також на конференції та семінари ФЛАУ Протягом року В.о. директора, методисти (спортивного відділення)   Графік проходження  
13.  Заслухати вчителів зі спорту по підсумкам літньої оздоровчої компанії До 17.09.2022 Вчителі зі спорту Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
14.  Забезпечити проведення страхування  учнів Вересень Вчителі зі спорту      
15.  Забезпечити участь учнів ХРЛІСП в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях Міністерства та Федерацій із затверджених видів спорту. Протягом року, згідно календаря спортивно-масових заходів Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту   Протоколи змагань  
16.  Сповіщати у стінній пресі про майбутні змагання та їх підсумки. Впродовж року Методисти (спортивного відділення)   Об’яви  
17.  Здійснювати контроль за від’їздами учнів на НТЗ та змагання. Впродовж року Методисти (спортивного відділення) Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
18.  Забезпечити проведення навчально-тренувальних занять, профілактичних заходів щодо дотримання раціонального режиму навчання в осінньо-зимовий період Вересень Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту Засідання ради вчителів зі спорту Розклад денний  
19.  Скласти план роботи методичного об’єднання вчителів зі спорту на 2021/2022 навчальний рік Вересень Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту Засідання ради МО вчителів зі спорту План  
20.  Перевірити ведення документації на відділеннях з видів спорту (журнали обліку роботи, звіти про участь у змаганнях) Щомісячно Методисти (спортивного відділення)   Журнал обліку роботи  
21.  Скласти план заходів спортивних відділень на осінні канікули До 15.10.2022 Методисти (спортивного відділення) Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
22.  Контролювати щорічну диспансеризацію учнів Листопад Лікар ХРЛІСП   Наказ  
23.  Провести співбесіди з навчальними групами разом з тренерами по видам спорту Листопад Методисти (спортивного відділення)   Звіт  
24.  Підготувати Державний статистичний звіт за визначеною формою за 2022 рік для надання його до Міністерства освіти і науки України До 03.12.2022

 

Методисти (спортивного відділення)

 

  Звіт  
25.  Прийняти контрольні нормативи із загальної та спеціальної фізичної підготовленості учнів за І семестр До 17.12.2021 Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту   Протоколи  
26.  Підготувати звіт до Комітету з фізичного виховання та спорту МОН за ІІ півріччя 2022 року за формою. До 22.12.2022 Методисти (спортивного відділення)

 

  Звіт на ел. адресу kfvs_mon@ukr.net  
27.  Скласти план заходів спортивних відділень на зимові канікули. До 22.12.2022 Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
28.  Провести конкурс «Кращий спортсмен року», «Кращий тренер року», «Краще  спортивне відділення» До 23.12.2022 Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту   Звіт  
29.  Підвести  підсумки прийняття контрольних нормативів з загальної та спеціальної фізичної підготовленості учнів за І семестр Січень Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
30.  Скласти календарний план спортивно-масових заходів на 2023 рік До 10.01.2023 Методисти (спортивного відділення)   План  
31.  Провести перевірку ведення спортивних щоденників учнів за І півріччя навчання та планів провідних учнів-спортсменів Січень Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
32.  Скласти та затвердити графік відпусток вчителів зі спорту на 2022 рік До 28.01.2023 В.о. директора, методисти (спортивного

відділення)

Засідання ради вчителів зі спорту Протокол

Графік

 
33.  Заслухати тренерів відділень про результати виступів учнів на змаганнях протягом 2022 року, підвести підсумки року До 28.01.2023 Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
34.  Провести попередні відбіркові змагання з легкої атлетики серед учнів ДЮСШ, СДЮШОР м. Харкова з метою набору для подальшого навчання в ліцеї Січень Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту   Протокол  
35.  Скласти план заходів спортивних відділень на весняні канікули До 11.03.2023 Методисти (спортивного відділення) Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
36.  Проаналізувати підсумки роботи за зимовий період змагань До 25.03.2023 Методисти (спортивного відділення) Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
37.  Підготувати попередні списки учнів на зарахування у новому навчальному році До 22.04.2023 Методисти (спортивного відділення) Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
38.  Обговорити план набору учнів на 2022/2023 навчальний рік з вчителями зі спорту До

29.04.2023

Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту Нарада при директорові Протокол  
39.  Провести нараду щодо оздоровлення учнів влітку До 13.05.2023 Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
40.  Провести прийом випускних та перевідних нормативів з практичних завдань з обраного виду спорту. До 20.05.2023 Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту   Протокол  
41.  Прийняти участь у підготовці та проведенні свята «Останнього дзвоника» Травень Методисти (спортивного відділення)      
42.  Підготувати матеріали з метою висвітлення на сайті ХРЛІСП інформації щодо проведення вступних випробувань: правила прийому до ХРЛІСП, графік здачі документів та прийняття іспитів, Положення та ін. До 20.05.2023 Методисти (спортивного відділення)

 

  Інформація на сайті  
43.  Підвести підсумки роботи спортивних відділень за ІІ семестр 2022/2023 навчального року До 20.05.2023

 

Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  
44.  Провести вступні іспити – І етап (8, 10 класи) До 17.06.2023 Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту   Протокол  
45.  Проаналізувати підсумки спортивної роботи закладу за навчальний рік До 24.06.2023 Методисти (спортивного відділення)   Звіт  
46.  Підготувати звіт до Комітету з фізичного виховання та спорту МОН за І півріччя 2022 року за формою. До 24.06.2023 Методисти (спортивного відділення)

 

  Звіт на ел. адресу kfvs_mon@ukr.net  
47.  Провести оздоровлення учнів у спортивно-оздоровчому таборі Липень-серпень Адміністрація ХРЛІСП   Наказ  
48.  Провести нараду щодо обговорення результатів оздоровчих заходів з учнями 22-24 серпня

2023

Методисти (спортивного відділення)   Протокол  
49.  Провести вступні іспити –  ІІ етап на 2023/2024 н.р. До 19.08.2023 Приймальна комісія   Протокол  
50.  Розробка та вдосконалення концепції відбору та рекомендацій для навчання перспективної в спортивному відношенні молоді, а також системи послідовності у роботі ХРЛІСП. Впродовж року Методисти (спортивного відділення), вчителі зі спорту Засідання ради вчителів зі спорту Протокол  

 

3.3. Виховна робота

з/п

Зміст заходів Термін проведення Відповідальні Відмітка про вико-нання
Робота над проєктами
1. Робота над проектами:

– «Книга пам’яті» (пошукова робота учнів, збір інформації, фото матеріалів, листів, вирізок із газет

про учасників Другої світової війни – родичів учнів і співробітників закладу);

– «Випускники ХРЛІСП боронять Україну»

Упродовж року Класні керівники, вчитель історії

 

 

 

Татаренкова В.А.

 
Циклограма виховних заходів
2. Всеукраїнська хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України Щоденно Педагогічні працівники  
3. Організація підтримки Збройних сил України Постійно Педагогічні працівники  
4. Дня знань . Перший урок «Ми українці: честь і слава незламним» 01.09.2022 Класні керівники  
5. Організація роботи учнівського самоврядування:

– вибори учнівського активу по класам, делегування представників до учнівського активу ліцею;

–       – учнівська конференція «Основні завдання та аспекти діяльності учнівського самоврядування у 2022/2023 навчальному році»;

–       – розподіл доручень, планування роботи фракцій;

–       – оформлення стенду учнівського самоврядування.

1, 2-й тижні вересня Класні керівники,

Підопригора В.А.

 
6. Бесіди на теми:

–          які заборони та обмеження діють під час воєнного стану;

–          що таке «тривожна валіза», як її зібрати, що туди покласти;

–          як діяти під час повітряних тривог (що робити, якщо сигнал застав удома / на вулиці / в магазині тощо);

–          як поводитися під час обстрілів;

–          що робити у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів;

–          як надавати першу домедичну допомогу

Протягом вересня 2022 Класні керівники, вихователі  
7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місячник із безпеки дорожнього руху:

– єдиний урок із правил дорожнього руху «Безпека на дорозі – безпека життя»;

–  конкурс тематичних буклетів «Молоде покоління – за безпеку дорожнього руху»;

– години спілкування «Твій друг – дорожній рух!»;

– практичні заняття «Моя дорога додому»;

– хвилинки безпеки (огляд та обговорення небезпечних ситуацій на дорозі).

Протягом вересня 2022 Класні керівники, вихователі

 

 

 
8. Анкетування учнів 8-11-х класів із питань організації дозвілля та позакласної роботи. Перший тиждень вересня Класні керівники, вихователі  
9. Бесіда «Грамотність – запорука успіху людини» до Міжнародного дня грамотності (8 вересня) 08.09.2022 Класні керівники  
10. Виховні бесіди «Людина починається з добра», «Твій шлях до успіху», «Бережи традиції свого роду» Упродовж року Класні керівники, вихователі  
11. Заходи з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту:

– Всеукраїнський Олімпійський урок;

– Всеукраїнський Олімпійський тиждень (за окремим планом);

– Акція «Спорт немає меж»;

– зустріч з Вишневецьким Михайлом чемпіоном Світу, випускником ХРЛІСП

05.09-12.09.2022  

 

Методисти спортивної частини

Сердюк О.А.

Татаренкова В.А.

 
12. Тиждень українського кіно до Дня українського кіно (12 вересня) «Пропонуємо переглянути!» 12.09-18.09.2022 Вихователі  
13. Міжнародний день збереження озонового шару (16 вересня). Екологічний вісник. 16.09.2022 Класні керівники  
14. Всенародний день батька (третя неділя вересня) «Привітаймо татусів» 18.09.2022 Татаренкова В.А.  
15. Тиждень протидії булінгу (за окремим планом). 26.09-30.09.2022 Зеленіна А.Є., практичний психолог,

класні керівники, вихователі

 
16. До Міжнародного дня миру (21 вересня) флешмоб. 21.09.2022 Вихователі  
17. П’ятихвилинки історії

«День партизанської слави»

(22 вересня).

22.09.2022 Класні керівники  
18. День туризму в Україні (27 вересня). Заочні мандрівки мальовничими куточками України. 27.09.2022 Класні керівники  
19. Уроки історії до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру (29 вересня) . 29.09.2022 Класні керівники  
20. Природоохоронна акція   «За чисте довкілля» Вересень Вихователі  
21. Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек (30 вересня) (за окремим планом) 30.09.2022 Полюхович Н.В.  
22. Ділова гра «Вибори президента ліцею» Вересень-жовтень Підопригора В.А.  
23. Здійснення проєкту «Ліцей шукає таланти» Вересень-жовтень Класні керівники, вихователі  
24. Інформаційні хвилинки до Міжнародного дня музики (1 жовтня) 01.10.2022 Татаренкова В.А.  
25. Місячник із протипожежної безпеки:

– виставка стіннівок  «Будь обережний з вогнем!»;

– відеолекторій «МНС попереджає…»;

– години спілкування «Коли вогонь несе біду»;

– бесіди-презентації  «Особиста безпека під час виникнення пожежі»;

– практичні заняття з правил користування первинними засобами пожежогасіння;

– оновлення «Куточків безпеки»;

– зустріч з працівниками служби пожежної безпеки.

Жовтень Класні керівники, вихователі  
26. Екологічна акція «Жовте листя» Жовтень Класні керівники вихователі  
27. Заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана (1 жовтня):

– конкурс творів «Я вам про бабусю (дідуся) розкажу…»

– години спілкування «Поважаймо старість словом і ділом»

30.09-

01.10.2022

Класні керівники, вихователі  
28. Міжнародний день боротьби проти насилля (2 жовтня). Юридична скарбничка. 02.10.2022 Татаренкова В.А.  
29. Флешмоб до Дня працівників освіти (перша неділя місяця). 30.09.2022 Підопригора В.А.  
30. Всесвітній день посмішки (2 жовтня). Челендж «Подаруй посмішку». 02.10.2022 Татаренкова В.А.  
31. До Всесвітнього дня захисту тварин (04 жовтня):

– фотовиставка  «Мій домашній улюбленець»

 

 

04.10.2022

 

 

 

Гунбіна С.Ю.

 

 
32. Заходи до Дня захисників і захисниць України, Дня Українського козацтва

(14 жовтня):

– відео-дайджест «Спортсмени, які боронять Україну та нашу рідну Харківщину»;

–  виготовлення вітальних листівок, оберегів воїнам;

– написання листів воїнам.

14.10.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердюк О.А.

 

 

Поліванова О.С., класні керівники

 
33. 14 жовтня – День захисників і захисниць України, День Українського козацтва, Свято УПА, Покрова Пресвятої Богородиці. Екскурс в історію. 14.10.2022 Вихователі  
34. 18 жовтня – Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Лекція. 18.10.2022 Зеленіна А.Є.  
35. Тиждень історії (за окремим планом) Жовтень Вчителі історії

 

 
36. День Організації Об’єднаних Націй (24 жовтня). Інформаційна хвилинка 24.10.2022 Класні керівники  
37. 28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників (28 жовтня). Бесіда. 28.10.2022 Класні керівники  
38. Відверта розмова «Безпека в Інтернеті» Жовтень Класні керівники  
39. Уроки відвертого спілкування  з протидії булінгу «Поважай гідність іншої людини». Упродовж року Класні керівники, вихователі  
40. Виставка-конкурс виробів із природного матеріалу та осінніх квітів «Барви осені». Жовтень Нікітіна С.Л.  
41. Івент «Наша мова калинова» до Дня української писемності та мови

(9 листопада)

09.11.2022 Поліванова О.С.  
42. Урок з медіа грамотності «Як не вестися на фейки » Листопад Класні керівники  
43. Фото колаж «Місце, де моя тимчасова домівка, з Україною у серці» Протягом листопада Вихователі  
44. 16 листопада – Міжнародний день толерантності. Виховні години «Толерантність врятує світ» 16.11.2022 Класні керівники  
45. До Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства» (18 листопада) бесіди «Не мовчи» (щодо попередження сексуальних домагань в спорті), «Безпека в цифровому середовищі», «Розкажи дорослому, якому довіряєш» 18.11.2022 Класні керівники  
46. У рамках Всеукраїнської  акції «16 днів проти насильства» (25.11-10.12) заходи (за окремим планом) з нагоди:

25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок;

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством;

3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями;

5 грудня – Міжнародний день волонтера;

6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі;

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;

10 грудня – Міжнародний день прав людини

25.11-10.12.2022 Класні керівники, вихователі  
47. Бесіди «Як протидіяти кібербулінгу» Листопад Класні керівники  
48. Тиждень безпеки дорожнього руху:

– конкурс листівок, інформаційних плакатів з правил користування громадським транспортом та поведінки у ньому,попередження дитячого травматизму;

– профілактичні бесіди з учнями, що мають велосипеди, роликові ковзани, скейти, з питань безпеки дорожнього руху;

– бесіди з батьками учнів щодо забезпечення захисту життя та здоров’я дітей в процесі дорожнього руху, поліпшення засвоєння дітьми норм безпечної поведінки

Листопад Класні керівники

 

 
49. До Всесвітнього дня дитини

(20 листопада). Бесіда «Поговоримо про захист прав дітей»

20.11.2022 Вихователь вихідного дня  
50. День Дня Гідності та Свободи

(21 листопада)

21.11.2022

 

Класні керівники

 

 
51. Заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів (четверта субота місяця):

– урок пам’яті «На колінах стою перед вами – сповідаю жалобу свою»);

–  участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку»;

 

 

 

25.11.2022

 

26.11.2022

 

 

 

Класні керівники

 

Вихователь вихідного дня

 
52. Місячник морально-статевого виховання:

– бесіди за «круглим столом» за темою «Підлітковий вік. Час можливостей та ризиків»;

– відверта розмова  «Як протидіяти сексуальному булінгу»;

– години спілкування за темою  «Моральна чистота стосунків між юнаком та дівчиною»;

– тренінг «Стать та гендерні ролі»

Грудень

 

 

 

Практичний психолог, класні керівники, вихователі  
53. Міжнародний день людей з особливими потребами

(3 грудня):

– бесіда «Всі ми різні, але всі ми рівні»;

– тренінг «Байдужість – найстрашніший ворог людини»

02.12.2022  

 

 

Класні керівники

 

Зеленіна А.Є.

 
54. Міжнародний день волонтерів       (5 грудня). Бесіда «Волонтери – наші герої» 05.12.2022 Класні керівники  
55. 6 грудня – День Збройних Сил України. Уроки мужності 06.12.2022 Класні керівники  
56. 10 грудня – День захисту прав людини.

Всеукраїнський тиждень права:

1. Всеукраїнський  урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини (10.12.2021);

2. Виховні уроки на тему: «НІ дискримінації та насильству!);

 

05.12 – 11.12.2022

 

 

 

Класні керівники

 
57. День благодійництва (друга неділя місяця). Флешмоб «Добро починається з тебе» 12.12.2022 Вихователь вихідного дня  
58. До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14 грудня) інформаційні п’ятихвилинки 14.12.2022 Класні керівники  
59. Круглий стіл для батьків «Поговоримо про булінг та кібебулінг» Грудень Класні керівники, вихователі  
60. 19 грудня – День святителя Миколи Чудотворця:

– година спілкування «Традиції свята у різних країнах світу»

19.12.2022

 

 

 Вихователі  
61. Виставка новорічних композицій, поробок. Майстер-класи Грудень Вихователі  
62. 25 грудня – Різдво Христове за григоріанським календарем. Бесіда «Традиції святкування» 25.12.2022 Вихователь вихідного дня  
63. Місячник «Молодь за здоровий спосіб життя» (за окремим планом) Січень Вихователі, класні керівники, практичний психолог  
64. Свят вечір водохресний. Водохреще. Традиції святкування 19.01.2023 Вихователі  
65. Всесвітній день снігу (21 січня). Кокурс на кращу снігову споруду 21.01.2023 Вихователь вихідного дня  
66. Всесвітній День обіймів (21 січня). Челендж «Дай я тебе обійму» 21.01.2023 Вихователь вихідного дня  
67. До  Дня Соборності України (22 січня) Флешмоб «Україна – єдина Соборна держава» 20.01.2023 Підопригора В.А.

 

 
68. До  Дня Соборності України перегляд документальних фільмів 22.01.2023 Вихователь вихідного дня  
69. День студента (25 січня). Урок профорієнтації «Харків – місто студентів. Огляд закладів вищої освіти Харкова» 25.01.2023 Класні керівники  
70. Уроки пам’яті «Свіча Голокосту не згасне» до Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту 27.01.2023 Класні керівники  
71. 29 січня – День пам’яті героїв Крут. Виховна година «Трагедія Крут крізь призму минулого і сучасного» 29.01.2023 Вихователь вихідного дня  
72. Відверта розмова «Мова знущання: як відрізнити боулінг від стьобу?» Січень Класні керівники  
73. 8 лютого – День безпечного інтернету. Все про заходи “Разом для найкращого Інтернету” 08.02.2023 Класні керівники  
74. 14 лютого – День Святого Валентина (День Закоханих):

– конкурс вітальних листівок «Love is»;

– вечір відвертого спілкування «Любов – це…»

14.02.2023

 

 

Нікітіна С.Л.

 

 

 

 
75. Всесвітній День доброти  (17 лютого). Година спілкування «Роби добро щодня» 17.02.2023 Класні керівники  
76. До Дня Героїв Небесної Сотні

(20 лютого):

– мітинг-реквієм«Герої не вмирають»;

20.02.2023 Полюхович Н.В.

 

 
77. Міжнародний день рідної мови

(21 лютого). Година спілкування «Рідна мова калинова»

21.02.2023 Класні керівники  
78. Урок права «Психологічне та фізичне насильство у школі. Хто має відповідати за законом?» Лютий Класні керівники  
79. 8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Виховні бесіди «Історія свята»;

Конкурс творчих робіт «Жінки в історії України»

08.03.2023 Нікітіна С.Л.

 

 

 
80. Місячник з безпеки дорожнього руху:

– конкурс на кращу учнівську  презентацію або анімаційний ролик  з правил дорожнього руху «Я в безпеці на дорозі»;

– перегляд навчальних фільмів з безпеки дорожнього руху;

– виставка тематичного плакату;

– години спілкування «Знаємо. Вивчаємо. Виконуємо»;

– засідання «круглого столу» за темою «Твоє життя – у твоїх руках»;

– оновлення куточків безпеки;

– практичні заняття з правил дорожнього руху

Березень Класні керівники, вихователі

 

 

 
81. Заходи з нагоди відзначення дня народження Т.Г. Шевченка

(за окремим планом)

09.03.2023 Поліванова О.С., класні керівники  
82. Година спілкування до Дня українського добровольця

(14 березня)

14.03.2023 Класні керівники  
83. Міжнародний день щастя

(20 березня). Година спілкування «Що для тебе є щастя?»

20.03.2023 Вихователі  
84. Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Онлайн-інформування 24.03.2023 Класні керівники  
85. 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів. Конкурс проєктів «Вода – джерело життя» 27.03.2022 Класні керівники  
86. 27 березня – Міжнародний день театру. Заочні екскурсії до визначних театрів світу Березень Вихователі  
87. Тиждень  профорієнтаційної роботи:

– засідання «круглого столу» за темою  «Людина  – для професії, чи професія – для людини»;

– анкетування учнів 9-11 класів з вибору професії;

– відвідування вищих навчальних закладів міста;

– перегляд відеофільмів  про ринок сучасних професій;

– інтерактивна гра «Ким я можу стати»;

– оформлення тематичного інформаційного куточку

Березень Класні керівники, вихователі

 

 
88. Екологічний двомісячник «Зелена весна»:

– флеш-моб «Земля у нас одна. Збережімо її»;

– організація роботи трудових десантів;

– конкурс екологічних коміксів;

– пішохідні екскурсії «Сквери та парки – легені міста», «Весна – пробудження природи» ;

– колективно творча справа «Сторінками Червоної книги»;

– години спілкування  «Чистий дім – чиста вулиця – чиста планета»;

– галерея інформаційних бюлетенів «Майбутнє Землі в наших руках»;
– озеленення шкільної території;

– засідання «круглого столу» за темою  «Екологічна безпека»

Березень-квітень Вчитель біології і екології, класні керівники, вихователі

 

 

 

 

 

 

 
89. 1 квітня – День сміху. Історія та традиції свята 01.04.2023 Вихователь вихідного дня  
90. Уроки здоров’я  «Здоров’я дитини – багатство родини! Здоров’я народу – багатство країни!» з нагоди відзначення Всесвітнього дня здоров’я (7 квітня) 07.04.2023 Класні керівники, вихователі  
91. Виготовлення та розповсюдження серед учнів 8-11 класів листівок на тему «Не стань жертвою булінгу» Квітень Вихователі  
92. День довкілля (третя субота місяця). Трудовий десант 15.04.2023 Вихователь вихідного дня  
93. Міжнародний день пам’ятників та історичних місць (18 квітня). Віртуальні екскурсії 18.04.2023 Класні керівники, вихователі  
94. Міжнародний день Землі (22 квітня). Бесіда «Збережімо Землю для майбутніх поколінь» 22.04.2023 Вихователь вихідного дня  
95. Виставка великодніх композицій. Майстер класи. 16.04.2023 Вихователі  
96. Конкурс на кращу рекламу «Мій ліцей» Квітень Підопригора В.А., учнівське самоврядування  
97. Урок пам’яті  «Твій біль, Україно, – Чорнобиль» до Міжнародного дня пам’яті Чорнобильської трагедії

(26 квітня)

26.04.2023 Класні керівники

 

 

 
98. День цивільного захисту Квітень Раздольська В.В.  
99. Заходи до Всесвітнього дня охорони праці (28 квітня) 28.04.2022 Дорофєєв К.К.  
100. Міжнародний день танцю

(29 квітня). Тематична стилізована дискотека з конкурсною програмою.

29.04.2022 Вихователі  
101. Виготовлення маку – символу Дня пам’яті та примирення. Майстер-класи. Початок травня Поліванова О.С.  
102. День пам’яті та примирення, день перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Урочисті заходи 08.05-09.05.2023 Педагогічні працівники  
103. День матері (друга неділя місяця). Флешмоб «Матусю! За все, що маю, дякую тобі» 13.05.2023 Вихователі  
104. Міжнародний день сім’ї. Година спілкування 15.05.2023 Класні керівники  
105. День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. Виховні години 18.05.2023 Класні керівники  
106. День Європи в Україні (третя субота травня). Заочна подорож по країнам Європи 20.05.2023 Вихователь вихідного дня  
107. Міжнародний день музеїв (18 травня). Віртуальне відвідування визначних музеїв світу Травень Класні керівники  
108. День вишиванки (третій четвер місяця). Флешмоб «Ми нація єдина» 18.05.2023 Класні керівники  
109. Всесвітній день проти тютюну

(31 травня). Конкурс буклетів «Ні палінню!»

31.05.2023 Вихователі  
110. До Міжнародного дня захисту дітей:

Флеш-моб «Нас об’єднав спорт»

01.06.2023 Класні керівники, вихователі  
111. Свято Останнього дзвоника 02.06.2023 Гунбіна С.Ю., класні керівники  
112. День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України 04.06.2023 Класні керівники  
113. Свято, присвячене випуску учнів 9-х класів Червень Класний керівник  
114. Випускний вечір для учнів  11 класу Червень Класний керівник  

 

3.4.  Робота зі створення безпечних умов навчання та виховання учнів. Охорона та зміцнення  здоров’я учнів. Профілактика дитячого травматизму

№ з\п Заходи Термін

виконання

Відповідальні Відмітка про виконання
1. Оформити акт готовності закладу до нового 2022/2023 н.р. Серпень Інженер з ОП  
2. Перевірити  наявність інструкцій з охорони праці До 15.08.2022 Інженер з ОП  
3. Видати наказ по ліцею-інтернату про організацію роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу До 31.08.2022 Інженер з ОП  
4. Провести з учнями первинний інструктаж з БЖД із записом у журнал обліку навчальних занять 01.09.2022 Класні керівники

 

 
5. Провести вступний інструктаж з учнями На початку навчального року та з новоприбулими учнями під час навчального року Класні керівники

 

 
6. Провести цикл уроків з питань пожежної та мінної безпеки, першої медичної допомоги, алгоритму дій у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога», загрози виникнення пожеж та безпечної поведінки у інших надзвичайних ситуаціях Протягом навчального року Класні керівники  
7. Провести наради з педагогічними працівниками  з питань охорони здоров’я учнів та педагогічних працівників Вересень,

січень, лютий, березень,

червень

Гунбіна С.Ю.

Карікова Н.В.

 

 
8. Організувати викладання курсу «Основи здоров’я» З 01.09.2022 Гунбіна С.Ю.  
9. Забезпечити виконання розділу програми з «Основ  здоров’я»  та правил дорожнього руху Протягом навчального року Гунбіна С.Ю.  
10. Готувати та надавати звітну інформацію до служби  охорони праці ДНО ХОДА щодо травмування учнів під час освітнього процесу та в побуті Щоквартально

(до 5 числа)

 

Гунбіна С.Ю.  
11. Організувати та провести такі  цільові заходи:

– єдиний урок із правил дорожнього руху «Безпека на дорозі – безпека життя»;

– конкурс тематичних буклетів «Молоде покоління – за безпеку дорожнього руху»;

– години спілкування «Твій друг – дорожній рух!», «Коли вогонь несе біду», «Правила дорожнього руху – твої правила», «Безпека на дорозі залежить від кожного», «Знаємо. Вивчаємо. Виконуємо»;

– практичні заняття «Моя дорога додому», з правил дорожнього руху, з правил користування первинними засобами пожежогасіння та правил поведінки на залізницях;

– хвилинки безпеки (огляд та обговорення небезпечних ситуацій на дорозі);

– урок-дискусію «Правила нашої безпеки»;

– виставку стіннівок «Будь обережний з вогнем!»;

– відеолекторій «МНС попереджає…»;

– бесіди-презентації  «Особиста безпека під час виникнення пожежі»;

– зустріч з працівниками служби пожежної безпеки;

– виставку комп’ютерного малюнку «Молодь – за безпечний рух»;

– бесіди-практикуми «Правила дорожнього руху та безпечна поведінка на вулицях та дорогах»;

-вікторини «Як я знаю правила безпечної поведінки на вулиці, на пішохідних переходах»;

– конкурс на кращу учнівську  презентацію або анімаційний ролик з правил дорожнього руху «Я в безпеці на дорозі»;

– перегляд навчальних фільмів з безпеки дорожнього руху;

– засідання «круглого столу» за темою «Твоє життя – у твоїх руках»

Вересень, жовтень,

листопад, березень

Класні керівники, вихователі  
12. Проводити з  батьками роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму в побуті Постійно Класні керівники  
13. Перед початком осінніх, зимових, весняних та літніх канікул проводити первинні інструктажі з учнями щодо попередження всіх видів дитячого травматизму Вересень, жовтень, березень, травень Класні керівники  
14. Перед проведенням екскурсій, походів, тематичних виїздів, культпоходів проводити з учнями відповідні цільові інструктажі Протягом навчального року Класні керівники  
15. Здійснювати контроль за вчителів зі спорту щодо виконання правил безпеки життєдіяльності при проведенні навчально-тренувальних занять Протягом навчального року Карікова Н.В.  
16. Залучати до профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму співробітників державної автомобільної інспекції, пожежної частини та інших фахівців Протягом навчального року Педагогічні працівники  
17. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог у спальних кімнатах, навчальних кабінетах, харчоблоці, інших приміщеннях ліцею-інтернату Протягом навчального року Медичні працівники  
18. Забезпечити контроль за якістю їжі та продуктів харчування в шкільній їдальні Протягом навчального року Лікар зі спортивної медицини,

дієтична сестра

 
19. Забезпечити систематичне проведення санітарно-освітньої індивідуальної роботи серед учнів, передбачити в планах виховної діяльності класних керівників такі бесіди: «Гігієна та режим учня», «Профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань», «Профілактика «СНІДу та інших венеричних захворювань» Протягом навчального року Медичні працівники, вихователі,

класні керівники

 
20. Організувати проведення ранкової лінійки Протягом навчального року Вихователі  
21. Слідкувати за зовнішнім виглядом та охайністю учнів Протягом навчального року Класні керівники, вихователі  
22.

 

 

 

Провести такі тижні

(за планом виховної діяльності):

– безпеки дорожнього руху;

–  протипожежної безпеки

Протягом навчального року Вихователі, класні керівники  
23. Провести День цивільного захисту Квітень Раздольська В.В.  
24. Постійно оновлювати інформаційними матеріалами  шкільний санітарний  бюлетень Протягом навчального

року

Медичні працівники  

 

 • Організація харчування учнів

У зв’язку з воєнним станом  і дистанційним форматом навчанням заходи щодо організації харчування учнів не здійснюються.

 • Медичне обслуговування учнів

 

У зв’язку з воєнним станом  і дистанційним форматом навчанням заходи щодо медичного обслуговування учнів не здійснюються.

 

 • Організація роботи з учнями щодо профілактики правопорушень
№ з\п           Заходи Термін

виконання

Відповідальні Відмітка про виконання
1. Організувати профілактичну роботу щодо попередження правопорушень серед учнів ліцею-інтернату До 03.09.2022 Гунбіна С.Ю.

 

 
2. Організувати роботу Ради профілактики До 03.09.2022 Татаренкова В.А.  
3. Проводити психолого-педагогічний аналіз з метою виявлення учнів, схильних до вживання спиртних напоїв, наркотичних чи психотропних речовин, паління Постійно Класні керівники, вихователі, практичний психолог  
4. Тренінги «Твоє життя – твій вибір» Упродовж навчального року Практичний психолог  
5. Тримати на контролі родини, в яких виховуються діти схильні до правопорушень Постійно Класні керівники  
6. Систематично аналізувати на нарадах при директорові стан правопорядку серед учнів ліцею-інтернату Листопад Березень

Червень

 

Гунбіна С.Ю.

 

 
7. Здійснювати цільові заходи щодо  попередження правопорушень, розповсюдження та вживання наркотиків, психотропних речовин, алкогольних напоїв та тютюнопаління серед учнів ліцею-інтернату Протягом навчального року

 

Гунбіна С.Ю.

Татаренкова В.А., класні керівники, вихователі, практичний психолог, медичні працівники

 
8. Розглядати питання щодо профілактики правопорушень на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради Упродовж року Гунбіна С.Ю.

 

 

 
9. Розглядати питання щодо профілактики правопорушень на батьківських зборах Упродовж року Класні керівники  
10. Забезпечувати  проведення роз’яснювальної роботи серед  учнів ліцею-інтернату з питань профілактики злочинності та правопорушень, формування здорового способу життя; надавати методичну допомогу батькам у вихованні дітей Протягом навчального року Класні керівники, вихователі, практичний психолог

 

 
11. Забезпечити змістовне дозвілля та зайнятість учнів у позаурочний та поза тренувальний час Протягом навчального  року Класні керівники, вихователі

 

 
12. Провести місячники (за окремим планом):

–  профілактики правопорушень, негативних явищ в учнівському середовищі;

– морально-статевого виховання;

– «За здоровий спосіб життя»

 

 

 

Листопад

 

Грудень

Січень

Педагогічні працівники  
13. Провести тиждень правових знань Грудень Класні керівники  
14. Провести тематичні зустрічі учнів із працівниками правоохоронних органів та органів юстиції з питань протидії злочинним проявам у дитячому середовищі Протягом навчального року

 

Педагогічні працівники

 

 
15. Оновлювати та поповнювати  інформаційними матеріалами стенд  «Ми за здоровий спосіб життя» Протягом

навчального року

Татаренкова В.А.  
16. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які потребують особливої уваги Протягом

навчального року

Гунбіна С.Ю., класні керівники, вихователі, практичний психолог  
17. Продовжувати виховну діяльність, взаємодію педагогічного колективу з органами учнівського самоврядування, батьківською громадськістю з питань попередження негативних явищ у дитячому середовищі Протягом  навчального року Гунбіна С.Ю., класні керівники, вихователі, практичний психолог  
18. Консультативний пункт «Скринька довіри» Протягом  навчального року Практичний психолог  
19. Надавати  до департаменту  науки і освіти ХОДА інформацію щодо стану правопорушень в ліцеї-інтернаті Вересень

Грудень

Березень

Червень

Гунбіна С.Ю.  

 • Соціальний захист учнів

 

№ з/п Зміст роботи Термін

виконання

Відповідальні Відмітка про виконання  
1. Оновлення інформаційного банку даних дітей пільгових категорій, складання соціальних паспортів класів До 03.09.2022 Класні керівники    
2. Поновлення даних  в  особових справах  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (довідки щодо соціальних виплат, індивідуальні плани роботи тощо) До 10.09.2022

 

Класні керівники    
3. Проведення профілактичної роботи щодо дитячої бездоглядності та правопорушень серед учнів:

– організація індивідуальної роботи з важковиховуваними учнями, залучення до цієї роботи практичного психолога;

– контроль за відвідуванням учнями  навчальних занять;

– проведення роботи спільно зі службами у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з дітьми із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та схильні до правопорушень

Упродовж  навчального року

 

 

 

 

 

 

 

Класні керівники, вихователі, практичний психолог

 

 

   
4. Тримати на контролі родини, в яких виховуються:

– діти пільгового контингенту;

– діти, схильні до правопорушень

Протягом року Класні керівники    
5. Виявити батьків,  (осіб, що їх замінюють), які негативно впливають на виховання дітей, не виконують своїх батьківських обов’язків Упродовж  навчального року Класні керівники, вихователі, практичний психолог    
6. Сприяння літньому відпочинку дітей пільгових категорій Літні канікули 2023 Карікова Н.В.    
7. Проведення індивідуальної роботи з дітьми пільгових категорій для надання їм допомоги з питань соціальної адаптації Упродовж  навчального року

 

Класні керівники, вихователі, практичний психолог    
8. Організація індивідуальних консультацій щодо роз’яснення дітям пільгових категорій та їх батькам норм сучасного законодавства щодо охорони дитинства Упродовж  навчального року

 

Класні керівники, вихователі, практичний психолог    
9. Круглий стіл для батьків «Діти без насильства» Упродовж  навчального року Гунбіна С.Ю., Зеленіна А.Є.      
10. Заходи до Дня захисту дітей (за окремим планом) Червень

 

Класні керівники      

 

 • Організоване закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
Організаційні заходи
1. Створення бази даних випускників 9 і 11 класів для забезпечення їх документами про освіту До 15.10.2022 Гунбіна С.Ю.,

класні керівники  9 та 11 класів

 
2. Організація реєстрації випускників 11 класу для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні Січень-лютий 2023 Гунбіна С.Ю., класний керівник

 

 
3. Перевірка класних журналів з питань об’єктивності виставлення тематичних, семестрових, річних балів, організації повторення навчального матеріалу для підготовки до державної підсумкової атестації Січень-травень 2022 Гунбіна С.Ю.

 

 
4. Створення класних куточків з підготовки до державної підсумкової атестації Квітень 2023 Вчителі-предметники  
5. Оформлення інформаційного стенду з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2023 року Листопад 2022 Гунбіна С.Ю.

 

 
6.  Підготовка завдань для проведення державної підсумкової атестації Березень 2023 Вчителі-предметники  
7. Складання розкладу державної підсумкової атестації учнів 9 класу Квітень 2023 Гунбіна С.Ю.

 

 
8. Складання розкладу консультацій з підготовки учнів 9 класу Квітень 2023 Гунбіна С.Ю.

 

 
9. Створення державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації  учнів 9 класу Квітень 2023 Гунбіна С.Ю.

 

 
10. Звільнення від державної підсумкової атестації  учнів 9 класу Квітень 2023 Гунбіна С.Ю.

Карікова Н.В.

 
11. Здійснення річного оцінювання навчальних досягнень учнів Червень 2023 Учителі-предметники  
12. Організація і проведення державної підсумкової атестації учнів 9 та 11 класів Травень – червень 2022 Гунбіна С.Ю.,

учителі-предметники

 
13. Створення комісій для перевірки шкільної документації про закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації Травень – червень 2023 Гунбіна С.Ю.

 

 
14. Узагальнення та аналіз результатів проведення державної підсумкової атестації учнів 9 та 11 класів Червень 2023 Гунбіна С.Ю.

 

 

 

 • Оздоровлення учнів

 

№ з\п Заходи Термін

виконання

Відповідальні Відмітка про виконання
1. Відзначити День фізичної культури та спорту 05.09-09.09.2022 Карікова Н.В.  
2. Провести цільові виховні заходи:

– виставку  дитячої фотографії «Спорт у моєму житті»;

– тематичний діалог«У здоровому тілі – здоровий дух»;

– зустріч з видатними спортсменами Харківщини;

– виставку колажів «Молодь та дозвілля. Я обираю…»;

– години спілкування «Людина і її спосіб життя», «Бережи честь з молоду», «Корисні звички –запорука здоров’я», «Здоровий спосіб життя – це модно!»;

– бесіди за «круглим столом» за темою «Підлітковий вік. Час можливостей та ризиків»;

– відверту розмову  «Аргументи «за» і «проти» сексуального дебюту»;

– анкету думок  «Моральні цінності громадянина»;.

– засідання «круглого столу»  за темами: «Моральна чистота стосунків між юнаком та дівчиною», «Гра власним життям»;

– тренінги «Стать та гендерні ролі»;

– конкурс публіцистичних творів на тему «Твоє життя – твій вибір»;

– цикл бесід «Я обираю здоровий спосіб життя», «Здорова людина – успішна людина»,  «Скажемо: ні – шкідливим звичкам»;

– виставку  рефератів «Вплив шкідливих звичок на організм людини»;

– виступи агітбригад «Молодь обирає здоров’я»;

– конкурс буклетів на тему «Як про здоров’я ти думати будеш, ніколи здоров’я ти не загубиш»

Упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічні працівники

 

 
3. Організувати профілактичну роботу щодо запобігання шкідливих звичок: тренінги, спілкування, бесіди, виставки тематичних плакатів, виступи агітбригад Протягом навчального року Татаренкова В.А.,

Зеленіна А.Є. вихователі,класні керівники

 
4. Уроки здоров’я  «Здоров’я дитини – багатство родини!

Здоров’я народу – багатство країни!» з нагоди відзначення Всесвітнього дня здоров’я

Квітень 2023 Класні керівники  
5. Організувати  місячник

«Здоровий спосіб життя»

Січень

2023

Татаренкова В.А.  
6. Організувати просвітницьку роботу щодо збереження здоров’я Протягом навчального року Гунбіна С.Ю.,

класні керівники, медичні працівники

 
7. Проводити  роботу щодо створення безпечного середовища життєдіяльності учнів  Протягом навчального року Адміністрація,

вихователі,

класні керівники

 
8. Провести тематичні  психолого-педагогічні семінари, засідання «круглих столів» щодо розвитку позитивної мотивації здорового способу життя серед учнів ліцею-інтернату Протягом навчального року Практичний психолог  
9. Залучати до просвітницької роботи з учнями фахівців Протягом року Педагогічні працівники  
10.

 

 

 

Обговорити на засіданні методичного об’єднання вчителів зі спорту питання планування оздоровлення та відпочинку учнів улітку 2023 року Лютий 2023 Керівник методичного об’єднання  
11. Обговорити на інструктивно-методичній нараді педагогів  питання планування оздоровлення та відпочинку учнів улітку 2023 року, ознайомити  педагогів з нормативними документами з цього питання Березень  2023 Карікова Н.В.  
12. Провести попереднє опитування батьків та обговорити на батьківських зборах питання оздоровлення та відпочинку учнів улітку 2023року Квітень 2023 Класні керівники  
13. Надавати оперативну інформацію до департаменту науки і освіти ХОДА про хід оздоровлення учнів улітку 20223року Червень,

липень, серпень 2023

Карікова Н.В.  

 

 1. Методична робота. Робота методичної ради.

Головним завданням методичної роботи педагогічного колективу у 2022/2023 навчальному році є забезпечення організаційної підтримки інноваційної діяльності педагогів, підвищення рівня особистісної педагогічної компетентності педагогічних працівників при забезпеченні їх академічної свободи.

4.1. Організаційні заходи щодо методичного забезпечення освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році

з/п

Зміст роботи Терміни Відповідальні Відмітка про виконання
1. Здійснити діагностування рівня методичної компетентності, мотивації до участі в заходах з підвищення власного професійного потенціалу новопризначених педагогів та їх потреб  в методичних і психологічних консультаціях упродовж року До 01.09.2022 Гунбіна С.Ю.  
2. Довести до відома педагогічних працівників нормативні та методичні матеріали щодо роботи у 2022/2023 навчальному році До 01.09.2022 Гунбіна С.Ю.  
3. Видати накази:

1.    Про здійснення організаційно-методичної роботи з педагогічними працівниками у 2022/2023 навчальному році.

2.    Про затвердження структури методичної роботи на 2022/2023 навчальний рік

До 10.09.2022 Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

 
4. Затвердити склад та спланувати роботу методичної ради ліцею-інтернату До 10.09.2022 Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

 
5. Провести організаційні засідання методичних об’єднань, спланувати їх роботу:

–       вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін;

–       вчителів природничо-математичних дисциплін;

–       вчителів зі спорту;

–       класних керівників та вихователів

До 10.09.2022 Керівники МО

 

 

 

 

 

 
6. Затвердити плани роботи з індивідуального наставництва з педагогами-початківцями До 10.09.2022 Керівники МО

 

 

 

 

 

4.2. Тематика засідань методичної ради ліцею-інтернату

№ з/п Тема Дата Відповідальні Відмітка про виконання
1.

 

 

1.    Про аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби на новий навчальний рік.

2.    Про обговорення й затвердження плану  роботи методичної ради на 2022/2023 навчальний рік.

3.    Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

4.    Про огляд нормативних документів щодо організованого початку 2022/2023  навчального року.

5.    Про підготовку й проведення

І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

01.09.2022 Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

 
2.

 

 

 

 

 

 

1.    Про ознайомлення членів методичної ради з постановами та наказами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України.

2.    Про організацію роботи школи молодого вчителя, молодого класного керівника.

3.    Про роботу вчителів з питань підготовки учнів до ДПА/ЗНО.

4.    Про перевірку онлайн- уроків адміністрацією.

Жовтень Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

 
3.

 

1.   Про моніторинг участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2.   Про моніторинг навчальних досягнень  і спортивних результатів учнів за І семестр 2022/2022 навчального року.

3.   Про хід атестації педагогічних працівників ліцею-інтернату.

4.   Про моніторинг перевірки шкільної документації.

Січень Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

 
4.

 

 

1.    Про результати атестації педагогічних працівників.

2.    Про підготовку да проведення ДПА/ЗНО.

3.    Про роботу МО щодо використання інноваційних технологій в освітньому процесі.

4.    Про результати вивчення стану викладання навчальних предметів.

Березень Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

 
5. 1.   Про моніторинг навчальних досягнень  і спортивних результатів учнів за 2022/2023 навчальний рік.

2.   Про підсумки виховної роботи за навчальний рік.

3.   Про пропозиції щодо планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

 

03.06.2022 Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

керівники МО

 

 

 1. Науково-методичне забезпечення роботи зі здібними та обдарованими дітьми
№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка про виконання
1. Ознайомлення педагогічних працівників з нормативними документами щодо науково-дослідницької роботи учнів. Вересень 2022 Керівники МО  
2. Продовжити вивчення і впровадження методик розвитку й підтримки обдарованих дітей через колективні та індивідуальні форми методичної роботи Упродовж 2022/2023 навчального року Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

керівники МО

 
3. Спонукати учнів-спортсменів до науково-дослідницької роботи, забезпечити їм вибір індивідуальних тем Упродовж 2022/2023 навчального року Вчителі  
4. Забезпечити науково-методичне керівництво та супровід всіх етапів підготовки і участі у конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України Упродовж 2022/2023 навчального року Вчителі-наукові керівники  
5. Продовжити здійснення заходів з морального та матеріального стимулювання науково-дослідної роботи учнів та вчителів, створити для них необхідні умови Упродовж 2022/2023 навчального року Толстой А.В.

 

 
6. Розширити партнерське співробітництво з підтримки і розвитку обдарувань учнів з закладами вищої освіти Упродовж 2022/2023 навчального року Толстой А.В.

 

 
7. Організувати проведення І шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів Жовтень 2022 року Гунбіна С.Ю.  
8. Забезпечити участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів Листопад-грудень 2022 року Гунбіна С.Ю.  
9. Провести співбесіди з учнями та вчителями щодо результатів роботи та завдань на наступний навчальний рік Травень 2023 року Толстой А.В.

 

 

 

 

 1. Робота з батьками
 • Тематика загальноліцейних батьківських зборів

 

Дата про-ведення Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка про виконання
Вересень 1.    Про ознайомлення батьків із законодавчою базою про загальну середню освіту.

2.    Про результати підготовки ліцею-інтернату до нового навчального року.

3.    Про психологічний супровід освітнього процесу.

4.    Про організацію освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році (режим роботи, організація індивідуальної, навчально-спортивної роботи).

5.    Про вибори батьківського комітету ліцею-інтернату на 2022/2023 навчальний рік.

Гунбіна С.Ю.

 

Толстой А.В.

 

 

 

Зеленіна А.Є.

 

Гунбіна С.Ю.,

Карікова Н.В.

 
Жовтень 1.    Про впровадження в освітній процес педагогіки партнерства.

2.    Про відповідальність батьків за виховання дітей.

3.    Про стан психологічного здоров’я учнів та шляхи його покращення.

Гунбіна С.Ю.

 

Гунбіна С.Ю.

 

Зеленіна А.Є

 
Грудень 1.    Про результати навчальних досягнень учнів та виховної діяльності за І семестр 2022/2023 навчального року.

2.    Про профілактику правопорушень та травматизму серед учнів під час зимових канікул.

3.    Обдаровані діти в родині – проблеми та пріоритети виховання

Гунбіна С.Ю.

 

 

Гунбіна С.Ю.

 

 

Зеленіна А.Є.

 

 

 
Квітень 1.    Про порядок закінчення навчального року (організація ДПА та ЗНО).

2.    Про вплив моральної атмосфери і психологічного клімату сім’ї на формування дитини. Батьківський авторитет у родині.

3.    Про організацію роботи ліцею-інтернату з охорони життя та здоров’я учнів.

Гунбіна С.Ю.

 

Зеленіна А.Є.

 

 

Гунбіна С.Ю.

 

 
Травень

 

 

 

1.    Про навчальні досягнення учнів у 2022/2023 навчальному році.

2.    Про організацію дозвілля й збереження життя та здоров’я учнів під час літніх канікул.

3.    Анкетування батьків щодо організації освітнього процесу в ліцеї-інтернаті.

4.    Звіт голови батьківського комітету про роботу БК у 2022/2023 навчальному році.

5.    Про планування оздоровлення та відпочинку учнів улітку 2023 року.

6.    Про підготовку ліцею-інтернату до нового навчального року.

Гунбіна С.Ю.

 

Гунбіна С.Ю.

 

Гунбіна С.Ю.

 

Голова БК

 

Карікова Н.В.

 

 

 • Тематика засідань Ради ліцею-інтернату

 

Дата прове-дення Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка про виконання
Серпень 1.    Звіт голови Ради про роботу у 2021/2022 навчальному році.

2.    Вибори нового голови Ради. Розподіл обов’язків.

3.    Обговорення та узгодження плану роботи ліцею-інтернату на 2022/2023 навчальний рік.

4.    Обговорення і затвердження режиму роботи ліцею-інтернату.

5.    Обговорення та затвердження плану роботи Ради ліцею-інтернату на 2022/2023 навчальний рік.

6.    Про результати підготовки ліцею-інтернату  до нового навчального року.

Заболотний В.В.

Карікова Н.В.

 

 

 

 

 
Грудень

 

 

 

1.    Про впровадження в освітній процес педагогіки партнерства.

2.    Про організацію роботи ліцню-інтернату щодо профілактики травматизму серед учнів ліцею-інтернату.

3.    Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2022/2023 навчального року.

4.    Про організацію та проведення новорічних та різдвяних свят.

5.    Про роботу ліцею-інтернату з обдарованими дітьми.

Толстой А.В.

 

Гунбіна С.Ю.

 

 

Гунбіна С.Ю.

 

 

 

Толстой А.В.

 

 

 
Березень 1.    Про роботу ліцею-інтернату з профілактики правопорушень.

2.    Про організацію дозвілля учнів у позаурочний час та вихідні дні.

3.    Про порядок організованого закінчення 2022/2023 навчального року і проведення ДПА/ЗНО.

4.    Про проведення ремонтних робіт у 2023 році.

Татаренкова В.А.

 

 

 

Гунбіна С.Ю.

 

 

 

 

Завідувач господарства

 
Травень 1.   Про підсумки роботи ліцею-інтернату у 2022/2023 навчальному році.

2.   Про підсумки роботи Ради ліцею-інтернату у 2022/2023 навчальному році.

3.   Обговорення плану роботи Ради на 2023/2024авчальний рік.

 

Толстой А.В.

 

Голова ради

 

Голова ради

 

 

 

 

 

 1. Організаційна робота

7.1. Засідання педагогічної ради

 

з/п

Тема Дата Відповідальні Відмітка про виконання
1.

 

 

 

 

 

 

 

Особливості організації освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році. Безпечне освітнє середовище як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

1.    Про підсумки діяльності ліцею-інтернату у 2021/2022 навчальному році та завдання на 2022/2023 навчальний рік (доповідач Толстой А.В.).

2.    Про вибори секретаря педагогічної ради (доповідач Толстой А.В.).

3.    Про посилення заходів безпеки під час освітнього процесу в умовах воєнного стану) (доповідач Толстой А.В.).

4.    Про нормативно-правове забезпечення організованого початку 2022/2023 навчального року. Про вибір форми освітнього процесу (доповідач Гунбіна С.Ю.).

5.    Про організацію виховної роботи у 2022/2023 навчальному році (доповідач Гунбіна С.Ю.).

6.    Про організацію навчально-тренувального процесу у 2022/2023 навчальному році (доповідач Карікова Н.В.).

7.    Про сучасні методики профілактичної роботи з подолання негативних проявів серед дітей, методики раннього виявлення дітей, які належать до групи ризику. Профілактика девіантної поведінки в умовах воєнного стану і психологічні проблеми у дітей (доповідач Зеленіна А.Є.)

8.    Про підсумки роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму у 2021/2022 навчальному році та завдання на 2023/2023 навчальний рік (доповідач Гунбіна С.Ю.).

9.   Про підсумки роботи щодо профілактики злочинності, правопорушень серед учнів ліцею-інтернату у 2021/2022 навчальному році та завдання на 2022/2023 навчальний рік. Заходи з правової пропаганди серед учнів (доповідач Гунбіна С.Ю.).

10. Про організаційну роботу щодо виконання чинного законодавства України із соціального захисту дітей (доповідач Гунбіна С.Ю.).

11. Про ухвалення структури, режиму роботи, розкладу денного на 2022/2023 навчальний рік (доповідач Карікова Н.В.).

12. Про оздоровлення учнів ліцею інтернату влітку 2022 року (доповідач Карікова Н.В.).

31.08.2022 Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

Карікова Н.В.

 
2. 1.     1. Про затвердження Плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2023 рік (доповідачі Гунбіна С.Ю.), Карікова Н.В.).

2.     2. Про визначення предмету за вибором для проведення державної підсумкової атестації у 9 класі у 2022/2023 навчальному році (доповідач Гунбіна С.Ю.).

3.     3. Про національно-патріотичне виховання учнів як один із головних векторів діяльності всього українського суспільства (Полюхович Н.В.)

Жовтень 2022 Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

Карікова Н.В.

 
3. 1.    Про результати моніторингу результативності освітнього і навчально-тренувального процесів у І семестрі 2022/2023 навчального року (доповідач Гунбіна С.Ю.).

2.    Про стан викладання навчальних предметів (доповідач Гунбіна С.Ю.).

3.    Про підсумки участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (доповідач Гунбіна С.Ю.) .

4.    Про стан виховної роботи у І семестрі 2022/2023 навчального року(доповідач Гунбіна С.Ю.) .

5.    Про підсумки поглибленого медичного огляду учнів у 2022/2023 навчальному році (доповідач Пташинський І.М.).

6.    Про роботу педагогічного колективу щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх (доповідач Татаренкова В.А.).

7.    Про організацію харчування учнів (доповідач Карікова Н.В.).

8.    Про виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

Січень

2022

Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

Карікова Н.В.

 
4. Забезпечення комфортних й безпечних умов навчання й виховання учнів ліцею-інтернату в сучасному освітньому середовищі, вільному від будь-яких форм насильства і дискримінації

1.    Про педагогічну толерантність вчителя як ціннісну основу професійної діяльності педагога (доповідач Гунбіна С.Ю.).

2.    Про психологічну підтримку учасників освітнього процесу під час війни  (доповідач Зеленіна А.Є.).

3.    Про роботу класних керівників щодо соціального захисту дітей (доповідачі класні керівники).

4.    Про роль учнівського самоврядування у створенні безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування) (доповідач Підопригора В.А.).

5.    Про медіа грамотність, безпечний інтернет, ризики в інтернеті, формування культури користувача інтернет-ресурсами (доповідач Младших Ю.О.).

6.    Про виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

Березень

2023

Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

Карікова Н.В.

 
5. 1.    Про організоване закінчення 2022/2023 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів, урочистих заходів з нагоди закінчення навчального року  (доповідач Гунбіна С.Ю.).

2.    Про затвердження екзаменаційних матеріалів  для проведення державної підсумкової атестації  учнів 9 класу (доповідач Гунбіна С.Ю.)

3.    Про виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

Квітень 2023 Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

Карікова Н.В.

 
6. 1.   Про переведення учнів 8 і 10 класів (доповідач Толстой А.В.).

2.   Про професійне самовизначення як фактор соціалізації учня (доповідач Толстой А.В.).

Червень 2023 Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

Карікова Н.В.

 
7. 1.     Про переведення (випуск) учнів 9

класу (доповідач Толстой А.В.).

2.    Про стан роботи з безпеки життєдіяльності і попередження дитячого травматизму (доповідач Гунбіна С.Ю.).

3.    Про погодження річного навчального плану на 2023/2024 навчальний рік (доповідач Гунбіна С.Ю.).

Червень 2023 Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

Карікова Н.В.

 
8. Про випуск учнів 11 класу(доповідач Толстой А.В.). Червень

2023

Толстой А.В.

Гунбіна С.Ю.

Карікова Н.В.

 

 • Загальні збори колективу

 

Місяць Зміст роботи Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
Серпень

2022

1.   Про дообрання до складу ради Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю

(доповідач Карікова Н.В.)

2.   Про розгляд та затвердження плану роботи ради на 2022/2023 навчальний рік (доповідач Карікова Н.В.).

3.   Про звіт в.о. директора   Толстого А.В.  щодо функціонування ХРЛІСП у 2022/2023 навчальному році (доповідач Толстой А.В.).

4.   Про організацію освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році (доповідач Гунбіна С.Ю.).

Толстой А.В., в.о. директора Протокол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Контрольно-аналітична діяльність
  • Організація внутрішньошкільного контролю

План-схема здійснення внутрішкільного контролю у Харківському республіканському ліцею-інтернаті спортивного профілю упродовж 2022/2023 навчального року

з/п

Питання, які підлягають контролю або експертизі Місяці проведення Документи, що підлягають аналізу Відмітка

про вико-нання

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08
1. Планування роботи закладу на навчальний рік

 

                + +   + План роботи закладу, навчальний план. Плани роботи методичних об’єднань, класних керівників,вихователів, практичного психолога  
2. Дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації освітнього процесу   + +       +   +     + Приписи органів державного нагляду. Заходи щодо усунення встановлених порушень і недоліків. Розклад уроків. Режим роботи закладу.  
3. Медогляд працівників закладу +                       Штатний розпис. Медичні книжки педпрацівників. Приписи Держпродспоживслужби. Заходи щодо усунення встановлених порушень і недоліків  
4. Забезпечення підручниками, збереження та зміцнення бібліотечного фонду. Стан роботи бібліотеки         +         +   + Книги обліку матеріальної бази бібліотеки, план роботи ХРЛІСП, бібліотеки  
5. Стан здобуття базовоїсередньої освіти випускниками 9 класу                       + Довідки про місце навчання випускників 9 класу. Накази по обліку руху учнів. Алфавітна книга  
6. Готовність закладу до нового навчального року                       + Акт готовності ЗНЗ  
7. Виконання перспективного плану вивчення стану викладання предметів                 +       План роботи закладу. Перспективний план вивчення стану викладання предметів. Книга наказів з основної діяльності. Довідки за результатами вивчення. Класні журнали  
8. Комплектування закладу педкадрами                       + Статистична звітність за формою   № 83-РВК, накази про призначення (звільнення) педпрацівників, особові справи, трудові книжки вчителів  
9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівниківе                 +     + Графік підвищення кваліфікації  на навчальний рік. Перспективний план підвищення кваліфікації. Книги наказів з основної діяльності, обліку вихідної документації  
10. Забезпечення організованого початку навчального року +                       Накази, статзвіти, розклади, графіки  
11. Адаптація учнів 8 класу до навчання у спеціалізованому навчальному закладі спортивного профілю + +                     Документація практичного психолога  
12. Облік учнів +       +               Накази по обліку руху учнів, накази з основної діяльності, класні журнали, особові справи учнів  
13. Ведення шкільної документації. +                       Накази, шкільна документація  
14. Дотримання вимог державних стандартів у календарному плануванні вчителів. +                       Календарні плани, протоколи предметних м/о  
15. Плани роботи  класних керівників та вихователів. +                       Плани, протоколи м/о класних керівників та вихователів  
16. Інформаційне забезпечення управління закладом +       +               Журнал обліку вхідної документації, папки з нормативними документами  
17. Перевірка особових справ учнів +                       Особові справи учнів, алфавітна книга  
18. Готовність ХРЛІСП до осінньо-зимового періоду. Стан протипожежної, каналізаційної, опалювальної систем, покрівлі, утеплення приміщень. Організація роботи щодо економного споживання енергоносіїв + +                     Книга наказів з основної діяльності, протоколи нарад при директорові  
19. Ведення журналів реєстрації інструктажів з БЖД для учнів +       +       +       Класні журнали, журнали обліку інструктажів  
20. Контроль за відвідуванням навчальних та навчально-тренувальних занять учнями ХРЛІСП, індивідуальних занять + + + + + + + + +       Журнали, накази про короткострокові відрядження  
21. Стан виховної роботи +       +         +     План виховної роботи, накази з основної діяльності  
22. Протоколи проведення засідань предметних методичних об’єднань учителів та методичного об’єднання класних керівників та вихователів (аналіз тематики, протоколів, змісту виступів, тези виступів, дотримання порядку денного, розгляд нових нормативно-правових документів загальнодержавного та обласного  рівнів +                       Протоколизасідань МО  
23. Забезпечення учнів підручниками                   +   + Звіт відповідального за бібліотечний фонд  
24. Проведення класних годин та виховних заходів. +   +                   М/о класних керівників та вихователів  
25. Позакласна виховна робота. Реалізація завдань Основних орієнтирів виховання учнів 8-11-х класів. +       +         +     Накази з основної діяльності  
26. Робота класних керівників та вихователів. +                       Накази з основної діяльності  
27. Робота учнівського самоврядування. +                       Документація учнівського самоврядування  
28. Соціальний захист учнів. Соціальні паспорти класів. +       +               Списки  
29. Безпека життєдіяльності. Охорона праці у ХРЛІСП. +               +       Накази з основної діяльності, педрада  
30. Етика поведінки учнів (боротьба з тютюнокурінням). +                       Накази з основної діяльності  
31. Профілактика шкідливих звичок. +                       Накази з основної діяльності  
32. Робота практичного психолога +                 +     Накази з основної діяльності  
33. Атестація педпрацівників (нарада при директорові, педагогічна рада, накази) + +         +           Графік атестації. Накази з основної діяльності, протоколи засідань атестаційної комісії, педагогічної ради. Атестаційні листи. Характеристики педпрацівників  
34. Дотримання вимог з ведення класних журналів         +         +     Класні журнали  8 – 11-х класів. Накази з основної діяльності  
35. Робота у канікулярний період   +   +     +           Плани проведення заходів під час канікул  
36. Проведення шкільних предметних олімпіад   +                     План роботи ХРЛІСП, методичних об’єднань. Книга наказів з основної діяльності. Протоколи проведення олімпіад  
37. Робота з учнями, які потребують психологічної підтримки. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми   +         +           План роботи практичного психолога, журнал консультацій, журнал щоденного обліку роботи, журнал корекційно-розвиваючої роботи  
38. Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників освітнього процесу   +           +         Перспективний план роботи практичного психолога  
39. Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються   + + + +               Особові справи вчителів. Книга внутрішкільного контролю  
40. Вивчення роботи молодих та новопризначених педагогічних працівників   +       +             Плани роботи наставників. Книга протоколів засідань методичних об’єднань  
41. Реалізація системи стимулювання та мотивації працівників   +         +           Книги протоколів засідань ППОПК, нарад. Положення про преміювання педпрацівників  
42. Ефективність проведення індивідуальних занять     +                   Журнали індивідуальних занять  
43. Стан виконання навчальних програм         +         +     Накази з основної діяльності  
44. Особові справи та трудові книжки педагогів       +                 Особові справи, трудові книжки  
45. Профілактика дитячого травматизму. Проведення бесід щодо  попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу       +           +     Накази з основної діяльності, акти Н-Н, журнали інструктажів, класні журнали  
46. Дотримання вимог Положення про золоту медаль    «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»       +         +       Класні журнали, контрольні роботи. Накази з основної діяльності, протоколи засідань педагогічної  ради. Матеріали ДПА  
47. Контроль за роботою веб-сайту       +       +         Інформація на веб-сайті.  
48. Оцінювання педагогічними працівниками навчальних досягнень учнів       +         +       Класні журнали. Учнівські зошити.  
49. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників       +                 Графік підвищення кваліфікації на рік. Перспективний план підвищення кваліфікації  
50. Рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм       +         +       Класні журнали. Накази з основної діяльності. Звіти класних керівників про стан навчальних досягнень учнів  
51. Атестаційний цикл педагогічних працівників           +             Протоколи АК  
52. Профорієнтаційна робота з учнями           + +           Документи щодо здійснення виховної роботи  
53. Заміна уроків. Перевірка якості заміни уроків           +             Журнал обліку пропущених і замінених уроків, розклад уроків. Класні журнали  
54. Конкурсний прийом до ХРЛІСП             +     +     Правила конкурсного прийому. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Матеріали конкурсних випробувань. Накази з основної діяльності  
55. Комплектування закладу педкадрами             +           Статистична звітність за формою   № 76-РВК, накази про призначення (звільнення) педпрацівників, особові справи, трудові книжки вчителів  
56. Протоколи проведення засідань предметних методичних об’єднань учителів та методичного об’єднання класних керівників та вихователів (аналіз тематики, протоколів, змісту виступів, тези виступів, дотримання порядку денного, розгляд нових нормативно-правових документів загально-державного та обласного  рівнів.               +         Документи щодо роботи шкільних методичних об’єднань  
57. Дотримання графіку проведення контрольних робіт               +         Календарне планування вчителів. План роботи закладу. Графік проведення контрольних робіт  
58. Позакласна виховна робота. Реалізація завдань Основних орієнтирів виховання учнів 8-11-х класів.               +         Документи щодо здійснення виховної роботи  
59. Оформлення та видача документів про освіту                   +     Книги наказів з основної діяльності, книга протоколів засідань педагогічних рад, книги обліку та видачі документів про освіту  
60. Ознайомлення педагогів із попереднім навантаженням на наступний навчальний рік (наказ)                 + +     Річний навчальний план, книга наказів з основної діяльності. Заяви вчителів, які мають неповне навантаження. Список вчителів, ознайомлених зі своїм попереднім педагогічним навантаженням  
61. Дотримання вимог Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»                 + +     Класні журнали, контрольні роботи. Книги наказів з основної діяльності, протоколів засідань педагогічної  ради. Матеріали ДПА  
62. Стан проведення ремонтних робіт                   + + + План заходів щодо проведення ремонтних робіт  
63. Аналіз результатів ДПА                   +     Протоколи ДПА. Класні журнали. Письмові роботи учнів  
64. Результативність методичної роботи                   +     Плани роботи методичних об’єднань, методичної ради. Книга наказів з основної діяльності  

 • Циклограма наказів з основної діяльності

 

№ з/п Назва наказу Відповідальна особа  за підготовку Відмітка про виконання

 

СЕРПЕНЬ  
Про організацію чергування у святковий день Пройдакова Ю.Ю., методист  
Про створення тарифікаційної комісії Пройдакова Ю.Ю., методист  
Про організацію медичного огляду працівників Пташинський І.М., лікар зі спортивної медицини  
Про організацію профілактичних медичних оглядів учнів перед початком 2022/2023 навчального року Пташинський І.М., лікар зі спортивної медицини  
Про затвердження педагогічного навантаження на 2020/2021 навчальний рік Гунбіна С.Ю., методист

Карікова Н.В., методист

 

 

Про створення безпечного овітнього середовища Гунбіна С.Ю., методист  
Про організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки упродовж 2022/2023 навчального року Степаненко С.О., завідувач господарства, інженер з охорони праці  

 

Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності, запобігання дитячому травматизму у упродовж 2022/2023 навчального року Гунбіна С.Ю., методист,       інженер з охорони праці  

 

Про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку. Степаненко С.О., завідувач господарства  
Про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в структурних підрозділах Інженер з охорони праці  
Про призначення класних керівників Гунбіна С.Ю., методист  
Про безпеку в ліцеї-інтернаті Гунбіна С.Ю., методист  
Про проведення Першого уроку Гунбіна С.Ю., методист  
Про призначення уповноваженої особи для здійснення заходів реагування  у випадках виявлення фактів насильства над дітьми Гунбіна С.Ю., методист  
Про використання годин варіативної частини  навчального плану Гунбіна С.Ю., методист  
Про вимоги щодо ведення шкільної документації Гунбіна С.Ю., методист  
Про заборону тютюнокуріння та проведення антинікотинової профілактичної роботи Гунбіна С.Ю., методист  
Про вивчення предмету “Захист України” у 2022/2023 навчальному році Гунбіна С.Ю., методист  
Про здійснення внутрішкільного контролю Гунбіна С.Ю., методист  
Про здійснення організаційно-методичної роботи з педагогічними працівниками у  2022/2023 навчальному році Гунбіна С.Ю., методист  
Про організацію роботи класних керівників у 2022/2023 навчальному році Гунбіна С.Ю., методист  
Про організацію та проведення виховної роботи з учнями у 2022/2023 навчальному році Гунбіна С.Ю., методист  
Про організацію роботи з профілактики правопорушень, негативних явищ в учнівському середовищі у   2022/2023 навчальному році Гунбіна С.Ю., методист  
Про призначення відповідальних осіб за збереження життя і здоров’я учнів під час перебування за межами ліцею-інтернату Гунбіна С.Ю., методист  
Про призначення відповідальних за проведення моніторингових досліджень Гунбіна С.Ю., методист  
Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Гунбіна С.Ю., Карікова Н.В., методисти  
Про створення ради учнівського самоврядування Гунбіна С.Ю., методист  
Про затвердження структури методичної роботи на 2022/2023 навчальний рік Гунбіна С.Ю., методист  
Про організацію освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році Гунбіна С.Ю., методист  
Про затвердження списку навчальних груп вчителів зі спорту Карікова Н.В., методист  
Про призначення відповідального за цивільний захист Раздольська В.В., методист  
31. Про роботу психологічної служби у 2022/2023 навчальному році Зеленіна А.Є., практичний психолог  
ВЕРЕСЕНЬ
1. Про затвердження шкільної мережі на 2022/2023 навчальний рік Гунбіна С.Ю., методист,        Карікова Н.В., методист  
2. Про створення атестаційної комісії І рівня і затвердження її складу Гунбіна С.Ю., методист  
3. Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році та підготовку до ІІ етапу Гунбіна С.Ю., методист  
4. Про забезпечення стрільб з пневматичної гвинтівки та міри безпеки при проведенні стрільб з учнями ліцею-інтернату у 2022/2023 навчальному році Гунбіна С.Ю., методист  
ЖОВТЕНЬ
1. Про призначення відповідальної особи за організацію проходження профілактичних щеплень Пташинський І.М., лікар зі спортивної медицини  
2. Про організацію чергування у святковий день Пройдакова Ю.Ю., методист  
3. Про атестацію педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році Гунбіна С.Ю., Карікова Н.В., методисти  
4. Про проведення щорічної інвентаризації Єрмола Т.Д., головний бухгалтер  
5. Про запобігання дитячому травматизму під час осінніх канікул Гунбіна С.Ю., методист  
       
ЛИСТОПАД
1. Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних предметів серед учнів8-11 класів у 2022/2023 навчальному році Гунбіна С.Ю., методист  
2. Про підготовку до складання зведеної номенклатури справ на 2023 рік Пройдакова Ю.Ю., методист  
3. Про організацію та проведення навчально-польових занять з учнями 11 класу та забезпечення мір безпеки Гунбіна С.Ю., методист  
ГРУДЕНЬ
1. Про розроблення графіку відпусток працівників на 2023 рік Пройдакова Ю.Ю., методист  
2. Про запобігання дитячому травматизму під час зимових канікул Гунбіна С.Ю., методист  
3. Про організацію чергування у святкові дні Пройдакова Ю.Ю., методист  
4. Про врахування результатів навчально-тренувальних занять при оцінюванні учнів 8-11 класів з фізичної культури за І семестр 2022/2023 навчального року Гунбіна С.Ю., Карікова Н.В., методисти  
       
СІЧЕНЬ
1. Про введення в дію номенклатури справ на 2023 рік Пройдакова Ю.Ю., методист  
2. Про затвердження графіків прийому громадян на 2023 рік Пройдакова Ю.Ю., методист  
3. Про організацію роботи щодо звернень громадян на 2023 рік Пройдакова Ю.Ю., методист  
4. Про право першого і другого підписів платіжних, розрахункових,  банківських та інших розпорядчих документів Єрмола Т.Д., головний бухгалтер  
5. Про затвердження графіку відпусток працівників на 2023 рік Пройдакова Ю.Ю., методист  
6. Про створення постійно діючої комісії щодо нагляду за безпечною експлуатацією будівель, споруд та інженерних мереж ліцею-інтернату у 2023 році Степаненко С.О., завідувач господарства  
7. Про встановлення на 2023 рік посадового окладу головному бухгалтеру Пройдакова Ю.Ю., методист  
8. Про створення постійно діючої комісії для здійснення списання та оприбуткування матеріальних цінностей Єрмола Т.Д., головний бухгалтер  
9. Про призначення відповідальної особи за організацію і проходження попереднього і періодичного медичного огляду та збереження медичних книжок працівників Пташинський І.М., лікар зі спортивної медицини  
10. Про створення постійно діючої комісії по інвентаризації Єрмола Т.Д., головний бухгалтер  
11. Про впорядкування обліку використання робочого часу Пройдакова Ю.Ю., методист  
12. Про організацію роботи з обміну інформацією електронними засобами зв’язку Пройдакова Ю.Ю., методист  
13. Про призначення відповідальної особи за експлуатацію та утримання засобів обліку, знімання показників лічильників Степаненко С.О., завідувач господарства  
14. Про виконання обов’язків касира Єрмола Т.Д., головний бухгалтер  
15. Про закріплення автотранспортних засобів, які перебувають на балансі ліцею-інтернату Степаненко С.О., завідувач господарства  
16. Про призначення відповідальної особи за теплове господарство у ліцеї-інтернаті Степаненко С.О., завідувач господарства  
17. Про призначення відповідальної особи за пожежну безпеку у ліцеї-інтернаті Степаненко С.О., завідувач господарства  
18. Про організацію підготовки та проведення ДПА/ЗНО Гунбіна С.Ю., методист  
19. Про призначення відповідальної особи за подання документів по використанню енергоносіїв Степаненко С.О., завідувач господарства  
20. Про моніторинг навчальних досягнень учнів 8-11 класів за підсумками  І семестру 2022/2023 навчального року Гунбіна С.Ю., методист  
21. Про виконання навчального плану та навчальних програм у І семестрі 2022/2023 навчального року Гунбіна С.Ю., методист  
22. Про стан виховної роботи у І семестрі 2022/2023 навчального року Гунбіна С.Ю., методист  
23. Про делегування представників від роботодавця до комісії із соціального страхування Пройдакова Ю.Ю., методист  
24. Про ведення ділової документації упродовж 2022 року Пройдакова Ю.Ю., методист  
25. Про підсумки участі учнів ліцею-інтернату у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році Гунбіна С.Ю., методист  
ЛЮТИЙ
1. Про створення приймальної комісії Карікова Н.В., методист  
2. Про створення функціональних підрозділів приймальної комісії Карікова Н.В., методист  
       
БЕРЕЗЕНЬ
1. Про запобігання дитячому травматизму під час весняних канікул Гунбіна С.Ю., методист  
2. Про затвердження плану заходів на 2023 рік щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів Єрмола Т.Д., головний бухгалтер  
3. Про проведення щорічної всеукраїнської акції “За чисте довкілля” та Дня благоустрою Степаненко С.О., завідувач господарства  
4. Про порядок організованого закінчення 2022/2023 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 9,11 класів Гунбіна С.Ю., методист  
5. Про підсумки засідання атестаційної комісії І рівня Гунбіна С.Ю., методист  
       
КВІТЕНЬ
       
ТРАВЕНЬ
1. Про запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул Гунбіна С.Ю., методист  
2. Про організацію оздоровлення учнів ліцею-інтернату Карікова Н.В., методист  
3. Про підготовку матеріально-технічної бази до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 н.р. Степаненко С.О., завідувач господарства  
4. Про призначення відповідальної особи за проведення замірів обсягів ремонтних робіт у 2023 році Степаненко С.О., завідувач господарства  
5. Про затвердження плану енергозберігаючих заходів на 2024 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів у ліцеї-інтернаті Степаненко С.О., завідувач господарства  
6. Про оформлення документів про освіту та створення комісії з перевірки об’єктивноті та відповідності виставлених балів до документів про освіту випускникам 9,11 класів Гунбіна С.Ю., методист  
7. Про врахування результатів навчально-тренувальних занять при оцінюванні учнів 8-11 класів з фізичної культури за ІІ семестр 2022/2023 навчального року та за 2022/2023 навчальний рік Гунбіна С.Ю., методист  
8. Про переведення учнів 8, 10 класів до наступних класів Гунбіна С.Ю., методист  
       
ЧЕРВЕНЬ
1. Про виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану у ліцеї-інтернаті у 2022/2023 навчальному році Гунбіна С.Ю., методист  
2. Про підсумки проведення організаційно-методичної роботи у 2022/2023 навчальному році Гунбіна С.Ю., методист  
3. Про стан виховної роботи у ліцеї-інтернаті у ІІ семестрі 2022/2023 навчального року Гунбіна С.Ю., методист  
4. Про випуск (переведення) учнів 9 класу Гунбіна С.Ю., методист  
5. Про нагородження учнів 9 класу похвальними грамотами Гунбіна С.Ю., методист  
6. Про випуск учнів 11 класу Гунбіна С.Ю., методист  
7. Про нагородження учнів 11 класу похвальними грамотами Гунбіна С.Ю., методист  
8. Про попередній розподіл педагогічного навантаження на 2023/2024 навчальний рік Гунбіна С.Ю., методист

 

 

 

9. Про результати державної підсумкової атестації учнів 9,11 класів ліцею-інтернату у 2022/2023 навчальному році Гунбіна С.Ю., методист  
10. Про затвердження освітніх програм Гунбіна С.Ю., методист  
ЛИПЕНЬ
1. Про проведення оздоровлення учнів Карікова Н.В., методист  

8.3. Перспективний план вивчення стану викладання навчальних предметів на 2022-2027 роки

 

№ з/п Назва  предмету

 

2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027
1. Українська мова       +  
2. Українська література       +  
3. Зарубіжна література       +  
4. Іноземна мова (англійська мова)       +  
5. Історія України +        
6. Всесвітня історія         +
7. Основи правознавства         +
8. Громадянська освіта +        
9. Алгебра   +      
10. Геометрія   +      
11. Математика   +     +
12. Біологія, біологія і екологія +        
13. Географія         +
14. Фізика         +
15. Астрономія         +
16. Хімія         +
17. Трудове навчання +        
18. Інформатика     +    
19. Захист Вітчизни     +    
20. Основи здоров’я +        
21. Мистецтво +        
22. Спецкурси, курси за вибором     +    

 

 

 1. Інженерно-технічне забезпечення функціонування ліцею-інтернату та господарська діяльність
№ з/п Назва заходу Відповідальний Відмітка про виконання
Серпень
1. Ремонт теплопостачання:

–       виконання ремонтно-профілактичних робіт внутрішньо будинкових систем з урахуванням вимог визначених у Правилах технічної експлуатації теплових установок і мереж;

–       перевірка наявності табличок на увідних засувках системи опалення;

–       гідравлічні випробування внутрішньо будинкових систем  опалення та отримання акту готовності опалювальної системи

 

Степаненко С.О., завідувач господарства

 

 

Степаненко С.О., завідувач господарства,  КП «Теплові мережі»

 

 
2. Надання звіту про виконання ремонтних робіт до Департаменту науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації Степаненко С.О., завідувач господарства  
3. Складання плану з поточного ремонту на 2022/2023 навчальний рік Степаненко С.О., завідувач господарства  
4. Здійснювання контролю за економією енергоресурсів та дотримання затверджених лімітів Степаненко С.О., завідувач господарства  
Вересень
1. Утримання будівлі та приміщень:

Закріплення за кожним класом шкільного майна, складання його опису

Степаненко С.О., завідувач господарства,  
2. Надання звіту по використанню енергоносіїв до АК «Харківобленерго» Степаненко С.О., завідувач господарства  
3. Контроль та аналіз динаміки енерговитрат у закладі та дотримання затверджених лімітів Степаненко С.О., завідувач господарства  
4. Прибирання  території навчального закладу

Робота на квітниках

Прибиральники  
Жовтень
1. Проведення осінньогоогляду будівель, споруд та інженерних мереж, складання актів огляду технічного стану приміщень, складання актів та передача їх до Центру МТЗ Степаненко С.О., завідувач господарства,     комендант, інженер з ОП  
2. Визначення переліку та об’єкту робіт на 2022/2023 навчальний рік на підставі проведеного огляду будівель Степаненко С.О., завідувач господарства, інженер з ОП  
3. Підготовка закладу до роботи в осінньо-зимовий період

 

Степаненко С.О., завідувач господарства

 

 
4. Здійснення економії енергоресурсів Степаненко С.О., завідувач господарства  
5. Проведення інвентаризації матеріальних цінностей Відповідальні матеріальні особи  
6. Надання звіту по використанню енергоносіїв до АК «Харківобленерго

 

Степаненко С.О., завідувач господарства  
7. Контроль та аналіз енерговитрат у закладі та дотримання затверджених лімітів Степаненко С.О., завідувач господарства  
Листопад-грудень
1. Здійснювати контроль за дотриманням необхідного згідно з Державними санітарними нормами температурного режиму в приміщеннях навчального закладу в зимовий період Степаненко С.О., завідувач господарства  
2. Забезпечення виконання заходів в навчальному закладі по енергозбереженню (постійно) Степаненко С.О., завідувач господарства  
3. Списання основних засобів, які знаходяться в неробочому стані або морально застарілі Степаненко С.О., завідувач господарства, відповідальні матеріальні особи  
4. Надання звіту по використанню енергоносіїв до АК «Харківобленерго» Степаненко С.О., завідувач господарства  
5. Моніторинг динаміки енерговитрат у закладі та контроль за  дотриманням затверджених лімітів Степаненко С.О., завідувач господарства  
6. Прибирання  снігу, посипання піском Робітники  
Січень
1. Складання дефектних актів для проектно-кошторисної документації на проведення поточного ремонту у 2022/2023 навчальному році Степаненко С.О., завідувач господарства  
2. Здійснення економії енергоресурсів на зимових канікулах Степаненко С.О., завідувач господарства  
3. Надання звіту по використанню енергоносіїв до АК «Харківобленерго» Степаненко С.О., завідувач господарства  
4. Моніторинг динаміки енерговитрат у закладі та контроль за  дотриманням затверджених лімітів Степаненко С.О., завідувач господарства  
5. Придбання миючих засобів, господарчих, канцелярських товарів, кухонного і прального обладнання. Степаненко С.О., завідувач господарства  
6. Прибирання  снігу. Посипання піском території закладу Робітники  
Лютий
1. Проведення профілактичного огляду  електрообладнання Степаненко С.О., завідувач господарства

 

 
2. Здійснити перевірку протипожежного стану приміщень і будівель Степаненко С.О., завідувач господарства, інженер з ОП  
3. Надання звіту по використанню енергоносіїв до АК «Харківобленерго» Степаненко С.О., завідувач господарства  
4. Моніторинг динаміки енерговитрат у закладі та контроль за  дотриманням затверджених лімітів Степаненко С.О., завідувач господарства  
5. Прибирання снігу. Дотримання безпеки доріг території закладу Робітники  
Березень
1. Здійснення економії енергоресурсів на весняних канікулах Степаненко С.О., завідувач господарства  
2. Надання звіту по використанню енергоносіїв до АК «Харківобленерго» Степаненко С.О., завідувач господарства  
3. Проведення коригування норм питомих витрат, нормативів споживання паливно-енергетичних ресурсів на 2022/2023 навчальний рік (енергетичний паспорт) Степаненко С.О., завідувач господарства  
4. Моніторинг динаміки енерговитрат у закладі та контроль за  дотриманням затверджених лімітів Степаненко С.О., завідувач господарства  
5. Приймання участі у Всеукраїнській акції «За чисте довкілля» Степаненко С.О., завідувач господарства  
Квітень
1. Проведення весняного огляду  будівель, споруд та інженерних мереж, складання актів огляду технічного стану приміщень та надання їх до Центру МТЗ Степаненко С.О., завідувач господарства, інженер з ОП  
2. Надання звіту по використанню енергоносіїв до АК «Харківобленерго» Степаненко С.О., завідувач господарства  
3. Списання матеріальних цінностей,  що стали непридатними до використання Степаненко С.О., завідувач господарства, матеріально-відповідальні особи  
4. Контроль та аналіз динаміки енерговитрат у закладі та дотримання затверджених лімітів Степаненко С.О., завідувач господарства  
Травень
1. Ремонт меблів Робітники  
2. Надання звіту по використанню енергоносіїв до АК «Харківобленерго» Степаненко С.О., завідувач господарства  
3. Моніторинг динаміки енерговитрат у закладі та контроль за  дотриманням затверджених лімітів Степаненко С.О., завідувач господарства  
Червень
1. Проведення поточного ремонту класних кімнат власними силами Робітники  
2. Контроль за ходом проведення  поточного ремонту  в закладі підрядною організацією та обсягами виконаних ремонтних робіт Степаненко С.О., завідувач господарства  
3. Здійснення перевірки обсягів виконаних робіт підрядними організаціями Степаненко С.О., завідувач господарства  
4. Надання звіту про хід виконання ремонтних робіт до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Степаненко С.О., завідувач господарства  
5. Моніторинг динаміки енерговитрат у закладі та контроль за  дотриманням затверджених лімітів Степаненко С.О., завідувач господарства  
Липень
1. Надання звіту про виконання ремонтних робіт до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Степаненко С.О., завідувач господарства  
2. Контроль за ходом проведення  поточного ремонту  в закладі підрядною організацією та обсягами виконаних ремонтних Степаненко С.О., завідувач господарства  
3. Здійснення перевірки обсягів виконаних робіт підрядними організаціями Степаненко С.О., завідувач господарства  
4. Надання звіту про хід виконання ремонтних робіт до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Степаненко С.О., завідувач господарства  
5. Проведення технічного обстеження холодильного обладнання Білоєнко М.І., робітник  
6. Підготовка системи водопостачання і водовідведення. Степаненко С.О., завідувач господарства  
7. Підготовка навчального закладу до нового навчального року Степаненко С.О., завідувач господарства  

 

 

 1. Охорона праці

План роботи служби охорони праці на 2022/2023 навчальний рік

з/п

 Заходи Термін проведення Відповідальна особа Відмітка про виконання  
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка   проектів наказів  з питань охорони праці на новий навчальний рік:

– Про організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки упродовж 2022/2023 навчального року

– Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності, запобігання дитячому травматизму у упродовж 2022/2023 навчального року

– Про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в структурних підрозділах

Прийняти участь у:

у підписанні  Акту приймання  навчального закладу до роботи в 2022/2023 навчальному році

Серпень Інженер з охорони праці

 

 

 

 

 

 

 

   
2. Здійснення  контролю за  наявністю  в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій і видів робіт, своєчасним  внесенням в них змін Вересень Інженер з охорони праці

 

   
3. Контроль за   проведенням  інструктажів з БЖД для учнів Протягом року Інженер з охорони праці

 

   
4.

 

Контроль за   своєчасним  проведенням всіх видів інструктажів з охорони праці Жовтень

 

Інженер з охорони праці

 

   
5. Надання методичної  допомоги керівникам структурних підрозділів у розробці  інструкцій з ОП та БЖД Протягом року Інженер з охорони праці

 

   
6. Здійснення  контролю за забезпеченням  працівників, відповідно до законодавства  та колективного договору,  спецодягом, миючими  засобами Листопад

 

Інженер з охорони праці

 

   
7.

 

 

Участь в розробці комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання виробничого травматизму, професійним захворюванням, як додатку до колективного договору Лютий Дорофєєв К.К.,

інженер з охорони праці

 

 

   
8. Контроль планів евакуації на кожному поверсі закладу Постійно Інженер з охорони праці

 

   
9.  Контроль за   санітарно – побутовими  умовами  для обслуговуючого персоналу,  режим праці і відпочинку Постійно Інженер з охорони праці

 

   
10.

 

Організація  навчання  та перевірки знань  з охорони праці  для працівників закладу Січень

 

Інженер з охорони праці

 

   
11.

 

Здійснення  контролю за дотриманням у належному безпечному стані території закладу в зимовий період Листопад – березень Інженер з охорони праці

 

   
12.

 

Організація   семінару по  пропаганді здорового способу життя та попередження побутового травматизму Протягом року Інженер з охорони праці

 

   
13. Перевірка стану   праці жінок та інвалідів відповідно до законодавства Березень Інженер з охорони праці

 

   
14. Контроль за  виконанням приписів  органів державного нагляду за охороною праці, своєчасністю  розробки  заходів та інформуванням служб про усунення недоліків Протягом року

 

 

Інженер з охорони праці

 

 

   
15. Аналіз   використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів охорони праці, за призначенням разом з представниками профспілкового комітету Травень Інженер з охорони праці

 

 

   
16.

 

Контроль за  виконанням  вимог охорони праці  при проведенні ремонтних робіт в закладі Червень-липень Інженер з охорони праці

 

   
17. Перевірка  проведення  цільових інструктажів з ОП керівниками структурних підрозділів  для працівників, що зайняті на ремонтних роботах Червень-липень

 

Інженер з охорони праці

 

 

   
18. Інформація  працівників про нові нормативні документи з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності, основні вимоги законів, інших нормативно – правових актів, та актів з охорони праці, що діють у межах закладу В разі потреби Інженер з охорони праці

 

 

   
19. Проведення вступного інструктажу з новопризначеними працівниками Протягом року Інженер з охорони праці

 

   
20. Проведення  перевірок за  дотриманням працівниками вимог нормативно – правових актів з охорони праці. (Разом  з представниками адміністрації та  членом профспілкового комітету, відповідальним  за охорону праці ) Один раз в квартал Інженер з охорони праці

 

 

   
21. Надання  звітної документації до служби

з охорони праці  Депатаменту науки і освіти  ХОДА

Згідно графіків

 

Інженер з охорони праці

 

   
22. Ведення  обліку  та аналізу  причин виробничого  та побутового травматизму Постійно

 

Інженер з охорони праці

 

   
23. Розгляд листів, заяв, скарг працівників закладу, що стосуються питань дотримання  законодавства з охорони праці Не пізніше 10 днів, після надходження Інженер з охорони праці

 

   
24. Проведення  пропаганди з питань охорони праці з використанням, стендів, куточка з охорони праці, виступів на нарадах, зборах трудового колективу Постійно Інженер з охорони праці

 

   

 1. Фінансова діяльність

Завдання: належне фінансове забезпечення закладу; своєчасна виплата заробітної плати; соціальні виплати згідно ст.57 Закону України «Про освіту»; оплата за спожиті енергоносії та комунальні послуг.

Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1. Підготувати перспективну шкільну мережу закладу  на 2022/2023 навчальний рік. Червень Карікова Н.В., методист  
2. Скласти та подати на погодження до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації основні прогнозні розрахунки на 2022 рік та наступні два роки Серпень

 

 

Єрмола Т.Д., головний бухгалтер  
3.

 

Скласти та подати на затвердження до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації тарифікаційні списки педагогічних працівників на 2022/2023 навчальний рік До 15.09.2022

та у періоди підвищення заробітної плати

Єрмола Т.Д., головний бухгалтер

 

 

 
4. Скласти та подати на затвердження до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації штатний розпис  на 2022/2023 навчальний рік згідно шкільної мережі станом на 01.09.2022року До 15.09.2022

 

Єрмола Т.Д., головний бухгалтер  
5. Вносити зміни до штатного розпису у зв’язку з підвищенням посадових окладів працівників Протягом року Єрмола Т.Д., головний бухгалтер  
6. Провести інвентаризацію основних засобів, необоротних активів та матеріальних цінностей З 01.10.2022 по 30.11.2022 Єрмола Т.Д., головний бухгалтер,

бухгалтерія

 
7. Скласти  та подати на затвердження до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації кошторис доходів і видатків на 20223рік Лютий-березень

2023 року

Єрмола Т.Д., головний бухгалтер

 

 
8. Скласти річний план закупівель за державні кошти з використанням процедур закупівель згідно чинного законодавства Січень 2023 року Єрмола Т.Д., головний бухгалтер,

бухгалтерія

 
9. Скласти додаток до річного плану закупівель на 2023 рік Січень-лютий 2023 року

 

Єрмола Т.Д., головний бухгалтер,

бухгалтерія

 
10.

 

Укласти договори з постачальниками на 2023 рік згідно кошторису

 

Січень 2023 року Бухгалтерія  
11.

 

Складати фінансову та бюджетну звітність по операціях з бюджетними коштами:

– місячна звітність ;

– квартальна звітність;

– річна звітність

Щомісячно до 5-го числа наступного за звітним місяцем

Щоквартально

До 10-го числа наступного за

Звітний квартал;

До 15 числа за звітним роком

Єрмола Т.Д., головний бухгалтер

 

 
12. Вести бухгалтерський облік операцій з бюджетними коштами (оприбуткування та списання) на основі меморіальних ордерів Щомісячно Бухгалтерія  
13. Проводити нарахування заробітної плати працівникам закладу та виплату на карткові рахунки з перерахуванням обов’язкових платежів 12 та 27 числа щомісяця протягом року Єрмола Т.Д., головний бухгалтер  
14.

 

Надавати до Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності заявку – розрахунок для виплати лікарняних листів По мірі

необхідності

Єрмола Т.Д., головний бухгалтер

 

 
15. Надавати до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Щоквартально

До 25-го числа останнього місяця кварталу

Бухгалтерія  
16. Надавати звітність в податкову інспекцію Щоквартально

Протягом 40 календарних днів після звітного періоду

Бухгалтерія

 

 

 
17. Проводити реєстрацію бюджетних зобов’язань в державній казначейській службі та здійснювати платежі відповідно до взятих зобов’язань Постійно Бухгалтерія